Kirjoittaminen

Yliopisto-opinnoissa opit tieteellistä kirjoittamista, jota tarvitset työelämän asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa teet erilaisia kirjallisia tuotoksia, kuten oppimistehtäviä, esseitä, raportteja, luentopäiväkirjoja, oppimispäiväkirjoja, kirjallisuuskatsauksia, seminaaritöitä ja tutkielmia.

Kirjoittaminen tiedon muokkaamisena

Pyri kirjoittaessasi muokkaamaan tietoa, ja vältä tiedon toistamista.

 • Keskity olennaisiin asioihin, kirjoita tiiviisti.
 • Käytä tieteellisiä käsitteitä, ja määritele ne.
 • Lähesty asiaa ongelmalähtöisesti jostakin näkökulmasta.
 • Perustele näkökulman valinta, aiheen rajaus ja väitteesi.
 • Yhdistä oma ajattelusi ja kirjatieto, tuo esille oma ymmärryksesi aiheesta.
 • Pyri vuoropuheluun tieteellisen tiedon ja oman pohdintasi välillä.
 • Kirjoita jäsennellysti ja loogisesti.

Prosessikirjoittaminen

Prosessikirjoittamisessa tekstiä ei kirjoiteta kerralla valmiiksi, vaan sitä muokataan, korjataan ja täydennetään eri vaiheissa.

1. Valmistaudu

 • Hanki tarvittavat lähteet ja perehdy tehtävän ohjeisiin huolellisesti.
 • Lue lähteet pyrkien ymmärtämään lukemasi.
 • Tee muistiinpanoja lukiessasi ja luonnostele kirjoituksen runko.

2. Kirjoita ensimmäinen luonnos

 • Kirjoita ensimmäinen luonnos keskittyen asiasisältöön.
 • Tuota tekstiä mahdollisimman vapaasti kiinnittämättä liikaa huomiota kieliasuun.

3. Muokkaa

 • Arvioi ja muokkaa kirjoittamaasi tekstiä.
 • Täydennä tekstiä asiasisällöllisesti.
 • Tiivistä tekstiä ja karsi epäolennaisia asioita pois.

4. Viimeistele

 • Pidä tauko ennen tekstin viimeistelyä, jolloin kiinnität tekstiisi eri tavalla huomiota.
 • Lue teksti kokonaisuudessaan kriittisesti arvioiden.
 • Oikolue, korjaa kieliasu ja viimeistele ulkoasu.

Lähdeviittaus ja plagiointi

Tieteellisessä tekstissä käytetään hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti lähdeviittaustekniikkaa. Lähdeviitteet kertovat lukijalle, mistä lähteestä tieto on peräisin ja kenen ajatuksista on kyse. Noudata aina oman tieteenalasi ja oppiaineesi kirjoittamisohjeita ja lähdeviittaustekniikkaa.

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen tekstin, ajatusten tai ideoiden luvatonta kopiointia. Opiskelussa tahallinen plagiointi ilmenee yleensä tekstin kopiointina toisen opiskelijan opintosuorituksesta tai suoraan lähdemateriaalista (esim. kirjallisuudesta, internetistä, opinnäytetöistä) ilman asianmukaisia lähdeviittauksia. Plagioinniksi katsotaan myös alkuperäisen tekstin toistaminen sen sanamuotoa tai sanajärjestystä muuttamalla. Plagioinnin voi välttää perehtymällä lähdeviittaustekniikkaan.

Jyväskylän yliopistossa on otettu käyttöön Urkund -plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota käytetään opinnäyte- ja muiden opintosuoritusten tarkistamiseen. Järjestelmä suojaa sinua myös omien opintosuoritustesi väärinkäytöltä.

Lähde:

Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. 2000: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. 3. painos. Helsinki: Palmenia-kustannus