15.01.2018

Kirjoittaminen

Yliopisto-opinnoissa opiskellaan tieteellistä kirjoittamista, jota tarvitaan työelämän asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa tehdään erilaisia kirjallisia tuotoksia, kuten oppimistehtäviä, esseitä, raportteja, luentopäiväkirjoja, oppimispäiväkirjoja, kirjallisuuskatsauksia, seminaaritöitä ja tutkielmia.

Kirjoittaminen tiedon muokkaamisena

Tavoitteena on oppia kirjoittamaan tietoa muokaten välttäen tiedon toistamista. Tyypillistä tällaiselle kirjoittamiselle on syvällinen ongelmien analysointi ja pohdiskelu.

 • Tekstissä keskitytään olennaisiin asioihin kirjoittaen tiiviisti ja toistoa välttäen.
 • Tekstissä käytetään tieteellisiä käsitteitä, jotka määritellään.
 • Asioita lähestytään ongelmalähtöisesti jostakin näkökulmasta.
 • Näkökulmien valinnat, aiheen rajaukset ja väitteet perustellaan.
 • Yhdistetään oma ajattelu ja kirjatieto tuoden esille oma ymmärrys aiheesta.
 • Tekstissä pyritään vuoropuheluun tieteellisen tiedon ja oman pohdinnan välillä.
 • Teksti etenee jäsennellysti ja loogisesti.

Prosessikirjoittaminen

Prosessikirjoittamisessa tekstiä ei kirjoiteta kerralla valmiiksi, vaan sitä muokataan, korjataan ja täydennetään eri vaiheissa. Teksti  muotoutuu oman ajattelun yhdistyessä uuteen tietoon.

1. Valmistaudu

 • Hanki tarvittavat lähteet ja perehdy tehtävän ohjeisiin huolellisesti.
 • Lue lähteet pyrkien ymmärtämään lukemasi.
 • Tee muistiinpanoja lukiessasi ja luonnostele kirjoituksen runko.

2. Kirjoita ensimmäinen luonnos

 • Kirjoita ensimmäinen luonnos keskittyen asiasisältöön.
 • Tuota tekstiä mahdollisimman vapaasti kiinnittämättä liikaa huomiota kieliasuun.

3. Muokkaa

 • Arvioi ja muokkaa kirjoittamaasi tekstiä.
 • Täydennä tekstiä asiasisällöllisesti.
 • Tiivistä tekstiä ja karsi epäolennaisia asioita pois.

4. Viimeistele

 • Pidä tauko ennen tekstin viimeistelyä, jolloin kiinnität tekstiisi eri tavalla huomiota.
 • Lue teksti kokonaisuudessaan kriittisesti arvioiden.
 • Oikolue, korjaa kieliasu ja viimeistele ulkoasu.

Lähdeviittaus ja plagiointi

Tieteellisessä tekstissä käytetään hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti lähdeviittaustekniikkaa. Lähdeviitteet kertovat lukijalle, mistä lähteestä tieto on peräisin ja kenen ajatuksista on kyse. Noudata aina oman tieteenalasi ja oppiaineesi kirjoittamisohjeita ja lähdeviittaustekniikkaa.

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen tekstin, ajatusten tai ideoiden luvatonta kopiointia. Opiskelussa tahallinen plagiointi ilmenee yleensä tekstin kopiointina toisen opiskelijan opintosuorituksesta tai suoraan lähdemateriaalista (esim. kirjallisuudesta, internetistä, opinnäytetöistä) ilman asianmukaisia lähdeviittauksia. Plagioinniksi katsotaan myös alkuperäisen tekstin toistaminen sen sanamuotoa tai sanajärjestystä muuttamalla. Plagioinnin voi välttää perehtymällä lähdeviittaustekniikkaan.

Jyväskylän yliopistossa on otettu käyttöön Urkund -plagiaatintunnistusjärjestelmä, jota käytetään opinnäyte- ja muiden opintosuoritusten tarkistamiseen. Järjestelmä suojaa opiskelijaa myös hänen omien opintosuoritustensa väärinkäytöltä.

Lähde:

Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. 2000: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. 3. painos. Helsinki: Palmenia-kustannus