Opiskelusanastoa

Adobe Connect = AC on verkkokokousjärjestelmä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen verkossa. AC:tä käytetään esimerkiksi verkkoluennoilla, seminaareissa, tuutoriryhmissä, kokouksissa ja henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Ahot = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, jossa opiskelijan eri tilanteissa hankkima osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa.

Aineopinnot = Aineopinnot suoritetaan perusopintojen jälkeen ja niissä syvennetään perusopinnoissa hankittua osaamista. Niihin sisältyy yleensä kandidaatti- tai proseminaaritutkielman tekeminen. Aineopintojen laajuus on pääsääntöisesti 35-60 opintopistettä.

Ainejärjestö = Ainejärjestö on opiskelijoiden yhdistys, jonka kautta opiskelijat voivat vaikuttaa oman oppiaineensa opetukseen ja opintoihin. Ainejärjestöt järjestävät myös monenlaista toimintaa opiskelijoille.

Alempi korkeakoulututkinto = Kandidaatin tutkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä.

Alumni = Yliopistossa opiskellut ja sieltä valmistunut henkilö. Alumnitoiminnan tavoitteena on vuorovaikutus yliopiston, entisten ja nykyisten opiskelijoiden sekä työelämän välillä.

Avoin yliopisto = Avoimessa yliopistossa järjestetään kaikille avoimia yliopisto-opintoja, jotka ovat yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia. Avoimessa yliopistossa voi opiskella oppiaineiden perus- ja aineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja. Opintoihin ei yleensä ole pääsyvaatimuksia eikä pääsykokeita.

Avoimen yliopiston väylä = Yliopistoon voi hakea perustutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta suoritettuaan riittävästi opintoja avoimessa yliopistossa. Vaadittavat opinnot ja niiden määrä vaihtelevat oppiaineittain ja yliopistoittain. Pääsääntöisesti edellytetään opintoja noin 100 opintopistettä.

Erilliset opinnot = Erilliset opinnot ovat ammatillisia valmiuksia ja ammatillisia pätevyyksiä antavia opintoja, jotka suoritetaan yleensä korkeakoulututkinnon jälkeen. Erillisiä opintoja ovat esimerkiksi erilliset opettajan pedagogiset opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot ja opinto-ohjaajien erilliset opinnot.

Erillisopinto-oikeus = Oikeus suorittaa opintoja yliopistossa (erillisiä opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja) voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee ko. opintoja esimerkiksi ammattipätevyytensä lisäämiseksi ja hänellä ei ole tutkinnon suorittamisoikeutta yliopistossa. Opinnot ovat maksullisia.

Erillisvalinta = Yliopistoon voi hakea erillisvalinnassa, mikä edellyttää pääsääntöisesti aikaisempia korkeakouluopintoja. Erillisvalintoja ovat esimerkiksi maisteriopinnot ja avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta.

Hops = Opiskelija laatii hopsin eli henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hän asettaa opiskelutavoitteita ja suunnittelee opintojensa sisällön ja aikataulun. Oppiainekohtaisissa hopseissa suunnitellaan tietyn opintokokonaisuuden opiskelua ja tutkintohopseissa tutkinnon suorittamista.

Hyväksi lukeminen = Muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, työkokemusta tai muulla tavoin osoitettua osaamista voidaan hyväksi lukea osaksi yliopistotutkintoa.

Jatko-opinnot = Jatko-opintoihin voi hakea maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Jatko-opinnoissa suoritetaan lisensiaatin ja/tai tohtorin tutkinto, jossa perehdytään omaan tutkimusalaan ja laaditaan tieteellinen tutkimus.

Jatkotutkinnot = Yliopiston tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Joo -opinnot = Joustava opinto-oikeus tarkoittaa yliopisto-opiskelijan oikeutta hakea opinto-oikeutta toisen yliopiston opintoihin, jotka hän voi liittää osaksi yliopistotutkintoaan esimerkiksi sivuaineeksi. Pääsääntöisesti opinto-oikeuden voi saada vain sellaisiin opintoihin, joita ei voi opiskella omassa yliopistossa. Kohdeyliopisto päättää opinto-oikeuden myöntämisestä.

Kampus = Alue, jossa on yliopiston rakennuksia tai eri oppilaitoksia. Torkinmäen kampusalueeseen kuuluvat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Kandidaattiseminaari = Aineopintoihin sisältyvä opintojakso, jossa tehdään kandidaatin tutkielma.

Kandidaatin tutkielma = Aineopinnoissa tehtävä tutkielma, joka on akateeminen opinnäytetyö. Kandidaatin tutkinnossa tehdään tutkielma omasta pääaineesta.

Kandidaatin tutkinto = Yliopistossa suoritettava alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä.

Koppa = Jyväskylän yliopiston opiskelumateriaalien verkkosivusto, jossa ovat mm. opintojaksojen suoritusohjeet ja opiskelumateriaalit.

Korkeakoulukelpoisuus = Yliopistoon perustutkintoa opiskelemaan valitulta edellytetään ylioppilastutkintoa, vähintään kolmevuotista ammatillista tutkintoa tai sitä vastaavia aikaisempia opintoja, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai niitä vastaavaa tutkintoa tai vastaavaa ulkomaista tutkintoa.

Korppi = Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmä, jossa on mm. opintosuoritusrekisteri ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Kypsyysnäyte = Maturiteetti, joka on kirjallinen kuulustelu kandidaatin tutkielmasta ja pro gradu -tutkielmasta. Siinä opiskelija osoittaa perehtymisen tutkielmansa aiheeseen sekä hyvän äidinkielensä hallinnan, tai suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Laitos = Yliopistojen tiedekunnat muodostuvat laitoksista, jotka vastaavat yhden tai useamman oppiaineen opetuksesta.

Lisensiaatin tutkinto = Tieteellinen jatkotutkinto, joka voidaan suorittaa maisterin tutkinnon jälkeen.

Maisteriopinnot = Maisteriopinnot ovat maisterin tutkintoon johtava koulutusohjelma. Hakijalta edellytetään yleensä soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja / tai riittävä määrä tiedekunnan tarkemmin määrittelemiä pohjaopintoja. Maisteriopinnot suoritetaan yleensä kahdessa tai kolmessa vuodessa aikaisemmista opinnoista riippuen.

Maisterin tutkinto = Yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on pääsääntöisesti 120 opintopistettä (psykologiassa 150 opintopistettä).

Maturiteetti = Kypsyysnäyte, joka on kirjallinen kuulustelu kandidaatin tutkielmasta ja pro gradu -tutkielmasta. Siinä opiskelija osoittaa perehtymisen tutkielmansa aiheeseen sekä hyvän äidinkielensä hallinnan, tai suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Opetussuunnitelma = Yliopiston opetus perustuu opetussuunnitelmiin, jotka tiedekunnat vahvistavat lukuvuosittain. Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojen tavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opetusmenetelmät, opintojen suoritustavat ja opintosuoritusten arviointiperusteet.

Opintokokonaisuus = Opintokokonaisuus muodostuu useammasta opintojaksosta. Opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi oppiaineen perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Opintojakso = Opintojakso on opintokokonaisuuteen sisältyvä kurssi, joka käsittelee tiettyä asiakokonaisuutta. Opintopistemäärä kertoo opintojakson laajuuden ja koodi kertoo, mihin opintokokonaisuuteen opintojakso sisältyy.

Opinto-oikeus = Yliopistoon perustutkintoa suorittamaan hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden kandidaatin ja / tai maisterintutkintoon. Molempia tutkintoja suorittamaan hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista opiskeluaikaa pitemmässä ajassa.

Opintopiste = Tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen laajuudet ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Opintoviikko = Opintojen mittayksikkö, jota käytettiin opintojen laajuuden ilmoittamisessa ennen opintopisteitä. Opintoviikot muutetaan opintopisteiksi tietyn kertoimen avulla.

Oppiaine = Oppiaineita ovat tutkinnon pääaine ja sivuaineet.

Optima = Suljettu verkko-oppimisympäristö, josta löytyvät esimerkiksi opiskelumateriaalit ja -ohjeet. Optimassa voi myös suorittaa verkko-opintoja, palauttaa tehtäviä ja saada palautetta opintosuorituksista.

Perusopinnot = Oppiaineen opiskelu aloitetaan perusopinnoista, joissa perehdytään keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Perusopintojen laajuus on pääsääntöisesti 25-30 opintopistettä.

Perustutkinto = Yliopiston perustutkintoja ovat kandidaatin ja maisterin tutkinnot.

Pro gradu = Syventävissä opinnoissa tehtävä tutkielma, joka on akateeminen opinnäytetyö. Maisterin tutkinnossa tehdään pro gradu -tutkielma omasta pääaineesta.

Proseminaari = Aineopintoihin sisältyvä opintojakso, jossa laaditaan kandidaatin tutkielmaa vastaava tutkielma. Proseminaarista voidaan käyttää myös nimitystä kandidaattiseminaari.

Pääaine = Oppiaine, josta opiskelija suorittaa kandidaatin ja / tai maisterin tutkinnon. Pääaineesta suoritetaan perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä tehdään kandidaatin ja pro gradu -tutkielmat.

Syventävät opinnot = Syventävät opinnot suoritetaan aineopintojen jälkeen. Opinnoissa perehdytään  tieteellisen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielman laatiminen. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan noin 80 opintopistettä.

Tiedekunta = Yliopistossa on tiedekuntia, jotka vastaavat oman tieteenalansa opetuksesta ja tutkimuksesta. Tiedekunnassa on yksi tai useampi laitos, jotka järjestävät opetusta tiedekunnan oppiaineissa.

Tohtorin tutkinto = Yliopistossa suoritettava korkein tieteellinen jatkotutkinto, joka voidaan suorittaa maisterin tai lisensiaatin tutkinnon jälkeen. Tohtorin tutkinnossa suoritetaan tieteellisiä jatko-opintoja ja laaditaan väitöskirja omasta tutkimusaiheesta.

Tutkielma = Yliopistotutkinnoissa suoritettavia tieteellisiä tutkimuksia ovat kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmat sekä lisensiaatin tutkimus ja tohtorin väitöskirja.

Tutkintorakenne = Yliopistotutkinnoilla on määrätty tutkintorakenne, joka kertoo, mitä opintoja on suoritettava tutkinnon saamiseksi. Tutkintorakenteet kuvataan opetussuunnitelmissa.

Tutkintosääntö = Yliopiston hallituksen hyväksymä tutkintosääntö, jossa säädetään esimerkiksi opiskelijavalinnasta, opetuksesta, opettajan ja opiskelijan velvollisuuksista, kuulusteluista ja opintosuoritusten arvioinnista. Tutkintosääntö koskee yliopistossa tutkintoa, erillisiä opintoja, avoimen yliopiston opintoja, täydennyskoulutuksia tai erillisiä opintoja suorittavia.

Tuutori = Opiskelijan ohjaaja, joka ohjaa oppimisessa ja opiskelussa. Tuutorina voivat toimia opettajat tai opiskelijat.

Täydennyskoulutus = Työelämässä oleville suunnattua koulutusta, jonka tavoitteena on ammatillisen kehittymisen tukeminen. Täydennyskoulutusta ovat esimerkiksi pitkä- ja lyhytkestoiset koulutusohjelmat, seminaarit ja tilauskoulutukset.

Vapaavalintaiset opinnot = Yliopistotutkinnoissa opiskellaan pääaineen lisäksi myös muita yliopistollisia oppiaineita / opintoja, jotka voi yleensä valita vapaasti.

Verkko-oppimisympäristö = Verkko-oppimisympäristö, jossa voidaan suorittaa verkko-opintoja, jakaa opiskelumateriaaleja, palauttaa opintosuorituksia, saada palautetta suorituksista, tiedottaa opinnoista sekä viestitellä henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. Verkko-oppimisympäristöjä ovat esimerkiksi Optima, Moodle ja Adobe Connect.

WebOodi = Oulun ja Vaasan yliopistojen opintotietojärjestelmä. WebOodissa on mm. opintosuoritusrekisteri.

Yhteiset opinnot = Tutkintoon kuuluvia yleisopintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja, joiden tavoitteena on  kehittää yliopisto-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja.

Yhteishaku = Yliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, jolloin osallistutaan yleensä valintakokeisiin. Hakeminen edellyttää yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Ylempi korkeakoulututkinto = Maisterin tutkinto, jonka laajuus on pääsääntöisesti 120 opintopistettä (psykologiassa 150 opintopistettä).

Yliopistotutkinto = Yliopistojen tutkintojärjestelmä on kaksiportainen. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto. Sen jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, jotka voi suorittaa maisterin tutkinnon jälkeen.