Rosenqvist Olli, yliopistotutkija / seniorforskare / Senior Researcher

Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen / Handelsvetenskaper, forskning och utveckling / Business Studies, research and development
Rosenqvist Olli, yliopistotutkija / seniorforskare / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358 40 8054 429
Huone:
347

jyu-keskitetty-kaksikielinen-vari.png

Esittely / Introduktion / Introduction

► ORCID ID: 0000-0002-9564-9798

● FT (aluetiede), dosentti (yhteiskuntamaantiede), KTL (talousmaantiede) / FD (regionalvetenskap), docent (socialgeografi), EL (ekonomisk geografi) / Ph.D. (Regional Studies), Title of Docent (Human Geography), Lic.Sc. (Economic Geography)

► Curriculum vitae (pdf)

► Julkaisut / Publikationer / Publications

► Lausunnot / Utlåtanden / Expert reports

► Esitelmät / Presentationer / Presentations

► Vierailut / Besök / Visits

Tutkimusintressit / Forskningsintressen / Research interests

● Olen ihmisen olemisesta ja elämisestä kiinnostunut ihmismaantieteilijä. Ihmisen voidaan sanoa elävän hermeneuttisessa tilassa. Hän käsitteellistää, havainnoi ja elää tilassa – tai voidaan sanoa jopa tiloissa – omilla tavoillaan. Hermeneuttinen tila koostuu sekä kirjaimellisesta, fyysis-maantieteellisestä tilasta että abstrakteista, metaforisista tiloista. Ihmisen olemisen ja elämisen ymmärtämiseksi on välttämätöntä tutkia tätä kokonaisuutta. Tällainen ymmärrys luo pohjaa yhteisöjen, alueiden ja yhteiskunnan kehittämiseen.

● Jag år en samhällsgeograf intresserad av människan existens. Människan lever i en hermeneutisk rymd. Han/hon abstraherar, observerar och lever i rymden – eller till och med i olika rymder – i sin egen stil. Den hermeneutiska rymden består av både den fysiska/geografiska rymden och av olika abstrakta, metaforiska rymder. För att uppfatta människans existens behöver vi forska den här helheten. Ju bättre vi förstår människans existens desto lättare är det för oss att avlåta rekommendationer för regional och samhällelig utveckling.

● I am a human geographer interested in understanding the lives of diverse human beings. A human being lives in what can be called a hermeneutical space. She/he conceptualizes, perceives and lives in space in her/his own specific way. The hermeneutical space consists of a mixture of literal/geographical and abstract/metaphorical spaces. To understand the life of human beings it is essential to analyze this mixture. Understanding the lives of human beings gives us a justifiable ground to make recommendations on the development of communities, regions and societies.

Käynnissä olevat hankkeet (Suomeksi) / On-going projects (In English)

► Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla (MAYKO) / ► Tourism Sector and Experiments of Regional Co-learning in Central Ostrobothnia (MAYKO)

Päättyneitä hankkeita vuodesta 2006 lähtien (Suomeksi) / Closed projects from 2009 (In English)

► KASE Kasvuohjelma / ► KASE Growth Programme

► Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK) / ► Developing the statistical follow-up of regional economy in Central Ostrobothnia

KP-YRTI-logo

► Maaseututoimijoiden kansainvälistyminen / ► Internationalization of rural actors

► THROUGH-JOY 1 – Mapping phase: Enhancement of regional attractiveness of northern localities through development of joyful and distinctive sporty hobbies for inhabitants and visitors ► Suomeksi / ► In English

► Pirityisten strategiatyön konsultointi / ► Consultation for the strategic work of the Central Ostrobothnian LEADER group Pirityiset

► Silentium Rurale – Hiljaisuudesta hyvinvointia, elinvoimaa ja liiketoimintaa / ► Silentium Rurale – Silence as a source for welfare, vitality and business activity

► Hyvinvointimatkailutuotteen kehittämisen konsultointi / ► Consultation for development of a product of welfare tourism

► Genius loci – Paikalliset pyhiinvaellusreitit Keski-Pohjanmaalla / ► Genius loci – Local pilgrimage routes in Central Ostrobothnia

► Pohjanlahden rantatie -hankkeen erillisselvitys / ► Separate investigation for the project "Pohjanlahden rantatie" ('Tourist Route of the Coast of Bothnian Sea'

► Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hankkeen ulkoinen väliarviointi / ► The external mid-term evaluation of the project "Tervein mielin Pohjois-Suomessa" ("Healthy minds in the Northern Finland")

► Syvähenkiset paikat vaihtoehtomatkailun kohteeksi - kartoitusprosessin analyysi / ► Turning profound places into objects of alternative tourism – an analysis of the mapping process

► Kulttuuritapahtumien kehittäminen ja hyödyntäminen maaseudulla / ► Development and utilization of cultural events in the countryside

► Kokkolan maaseutuohjelman laadinta

► Keski-Pohjanmaan paikallisten toimintaryhmien hanketoiminnan arviointi

► Luonnonvara-alan hankkeiden vaikuttavuus (LuHaVa)

► Kuluvan tavoiteohjelmakauden arviointi toimialoittain Keski-Pohjanmaalla

► Kulttuurialan seniorit maaseutukuntien voimavarana