Rantamäki Niina, tutkimuskoordinaattori/Research Coordinator.

Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research. Lähijohtajan tehtävät.
Rantamäki Niina, tutkimuskoordinaattori/Research Coordinator.
Puhelinnumero:
+358 40 0546 504
Huone:
347

Taustatiedot
Olen työskennellyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa projektitutkijana vuodesta 2008 alkaen. Tätä ennen työskentelin työtoiminnanjohtajana mielenterveyskuntoutujien kuntoutuspalveluja tuottavassa yhdistyksessä.

Orcid ID(link) https://orcid.org/0000-0003-3926-5543

Tutkimusalueet
Oma tutkimuksellinen mielenkiintoni suuntautuu rakenteelliseen sosiaalityöhön sekä sosiaalista kestävyyttä ja kestävää siirtymää käsitteleviin kysymyksiin. Syksyllä 2022 hyväksytyssä väitöstutkimuksessani ”Maaseudun paikallisyhteisöjen sosiaalisesti kestävä kehitys – suuntaviivoja kestävälle hyvinvointipolitiikalle” tarkastelen maaseutuyhteisöissä syntyneitä ja muotoutuneita paikallisia hyvinvointiratkaisuja sosiaalisen kestävyyden viitekehyksessä.

Meneillään olevat tutkimusprojektit
Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa” (MoRa)

Miksi ja kenelle tutkimukseni on merkityksellistä
Etsin tutkimuksissani uudenlaisia näkökulmia hyvinvointivaltion sekä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Näen, että vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa on erityisen tärkeää nostaa esiin asiakkaiden osallisuuteen sekä alueelliseen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä samoin kuin korostaa hyvinvoinnin kokonaisvaltaista luonnetta sekä sen tavoittelun moniulotteisia vaikutuksia.

 

Biography
I have worked as a project researcher at the Kokkola University Consortium Chydenius since 2008. Before that I worked as head of work rehabilitation services in a third sector organisation that provides services for mentally challenged people.

Orcid ID(link) https://orcid.org/0000-0003-3926-5543

Research Areas
My research interests focus on structural social work and to the questions related to social sustainability and sustainable transition. My doctoral research “Socially sustainable development of rural communities - guidelines for a sustainable welfare policy”, accepted in the fall of 2022, examines local welfare solutions that have emerged and developed in rural communities within the framework of social sustainability.

Current Research Projects
Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa” (MoRa) [A Multifunctional Model of Structural Social Work in Future Social and Health Services].

Why and to whom my research is important
In my research, I look for new perspectives on the development of the welfare state, in particular, on social and health services. I see that, in the current social context, it is particularly important to raise issues related to the participation of the citizens and the clients and regional equality and equity, as well as to emphasize the holistic nature of well-being and the multidimensional implications of its pursuit.