TESLA

Toteutusaika: 1.3.2013-30.4.2015

Terveysteknologia on Suomessa vahvasti kehittyvä useamman liiketoimintasektorin muodostama monipuolinen toimiala. Terveysteknologia yrittää löytää nimensä mukaisesti ratkaisuja siihen, kuinka terveyttä ja hyvinvointia voidaan lisätä teknologian avulla. Terveysteknologian yritykset tarvitsevat tieteellistä näyttöä tuotteiden vaikuttavuudesta, luotettavuudesta ja käytettävyydestä, jotta he pystyvät tarjoamaan tuotteitaan asiakkailleen. Tämä on terveysteknologian keskeinen erityispiirre. Tieteellinen näyttö on edellytys hyvälle liiketoiminnalle ja usein sitä jopa vaaditaan. Yritykset tarvitsevat erityisesti terveystieteellistä tutkimusnäyttöä uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämisessä.

TESLA - terveystieteen ja -teknologian tutkimuslaboratoriohankkeen idea on luoda Living Lab -toimintamallin mukainen terveystieteellinen tutkimuslaboratorio ja kehittämispalvelu, joka palvelee terveysteknologiayritysten tuotekehittelyä ja liiketoimintaa. Living Lab on käyttäjälähtöinen tutkimuskonsepti, jossa tuotteiden loppukäyttäjät ovat keskeisesti mukana uuden teknologian arvioinnissa ja kehittämisessä. Konsepti perustuu systemaattiseen lähestymistapaan, jossa yhdistetään tutkimus- ja innovaatioprosesseja poikkitieteellisesti. Keskeinen tehtävä on tarjota yrityksille tieteellistä näyttöä tuotteiden toimivuudesta eri kehittämisvaiheissa.