Spodula II

Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun 1.1.-31.12.2009

TAUSTA

 • SpodulaII on jatkohanke v. 2008 toteutulle Spodula-hankkeelle.

RAHOITTAJA

 • K.H. Renlundin säätiö

TAVOITE

 • Litiumkarbonaatin valmistusprosessin ensimmäisessä vaiheessa spodumeeni-rikaste on lämpökäsiteltävä noin 1000 °C lämpötilassa huokoiseksi beta-spodumeeniksi.
 • Spodula-projekti tutkii faasimuutoslämpötilan osalta litiumprovinssin pegmatiittien spodumeenin soveltuvuutta litiumkarbonaattiprosessin raaka-aineeksi.
 • Samalla selvitetään hyvälaatuisen raaka-aineen saatavuutta ja alueellista jakaantumista litiumprovinssilla.

TUTKIMUS

 • SpodulaII-hankkeen tutkimusosio toteutetaan kahtena opinnäytetyönä, joissa tutkitaan spodumeenin alueellista, esiintymän sisäistä ja kiteensisäistä faasitransformaatiolämpötilan vaihtelua.
 • Tulosten avulla voidaan arvioida, luokitella ja vertailla eri malmiesiintymien laatua litiumkarbonaatin tuotantoprosessin kannalta.
 • Lisäksi saadaan tietoa, jonka avulla voidaan luoda tieteellistä mallia alueen geologisesta kehityksestä ja ohjata uusien malmien etsintää, käyttöönoton suunnittelua, ohjata malmin louhintaa ja rikastusprosessia sekä optimoida spodumeenin lämpökäsittelyprosessia ja sen ohjausta.
 • Tutkimuksessa käytetään Keliber Oy:n ja Geologian Tutkimuskeskuksen hallussa olevia kairansydännäytteitä.
 • Hankkeen koordinoinnista vastaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Luonnontieteen ja tekniikan yksikkö).

TUTKIMUSYHTEISTYÖ

 • Helsingin yliopisto, Geologian laitos
 • Geologian tutkimuskeskus, GTK
 • Keliber Oy
 • Oulun yliopisto, Prosessimetallurgian laboratorio

OPINNÄYTETYÖT

 • Mika Leppälä: Syväjärven spodumeenin faasitransformaatio ja lämmönsiirto epäsuorasti lämmitettävässä rumpu-uunissa, Diplomityö, Oulun yliopisto, 2009.
 • Jussi Ruokanen: Spodumeenin ja eräiden muiden teollisten silikaattimineraalien faasitransformaatio, Diplomityö, Oulun yliopisto, 2009.

HENKILÖT

 • Ulla Lassi (vast. johtaja)
 • Pekka Tanskanen (asiantuntija)
 • Mika Leppälä (opinnäytetyöntekijä)
 • Jussi Ruokanen (opinnäytetyöntekijä)