Pro gradu-tutkielmat

Pro gradu-tutkielmat/Pro gradu-avhandlingar/M.Sc. theses

More information http://jultika.oulu.fi/

2023

 • Ahmed Humna, Synthesis and characterization of Silicon-Carbon composites as anode materials for Li-ion batteries, 2023
 • Leinonen Jere, Synthesis of modified lithium iron phosphate and its electrochemical properties, 2023
 • Mörttinen Janne, Dimensionally stable anodes and their possibilities in neutral electrolytic pickling, 2023
 • Igbon Clint, Ultrasound-assisted electrolytic pickling of stainless steels, 2023

2022

 • Korhonen Minja, Sinkin selektiivinen poisto hiiliadsorbenttimateriaaleilla ja niiden regenerointi, 2022
 • Kokko Maria, Vanadiinin talteenotto ja hyödyntäminen terästeollisuuden sivuvirroista, 2022
 • Polso Hertta, Ionikromatografia ja retentioon vaikuttavat tekijät, 2022
 • Bozo Eva, Interfacial solid-liquid phenomena in chemical precipitation, 2022
 • Markkanen Toni, Determination of specific surface area from layered lithium nickel-manganese-cobalt oxides with nitrogen adsorption, 2022
 • Kähkönen Roosa, Mikrorakenteen ja hehkutuksen vaikutukset kuumavalssattujen ruostumattomien terästen peittauksessa, 2022
 • Walser Julien, Investigating the methods to reduce the ice adhesion of woodchips in containers, 2022
 • Airola Eeki, Complexing agents in co-precipitation of sparingly soluble nickel rich NCM salts, 2022

2021

 • Manninen Mikael, Precipitation of Metal Sulfides in Zinc Solutions, 2021
 • Martikainen Ville, Litium-ioniakuissa käytettävän luonnongrafiitin hiilijalanjälki, 2021
 • Sulasalmi Jarkko, Ferraattiyhdisteet vedenkäsittelyssä,2021
 • Rantala Venla, Biohajoavat kelaatin- ja kompleksinmuodostajat lannoitteissa, 2021
 • Kosamo Joni, Kitiinin ja sen hajoamistuotteiden hyödyntäminen kasvinviljelyssä, 2021
 • Huhta Milla, Sulfaatinpoisto jätevedestä ettringiittisaostuksella ja teollisuuden ettringiittiprosessit, 2021
 • Wang Yufan, Lithium-rich layered oxides as cathode material in lithium-ion batteries, 2021

2020

 • Kervinen Immo, Co-precipitation and thermodynamic properties of NCM carbonates, 2020
 • Pirttimaa Mia, Korkean erotuskyvyn nestekromatografia maitohappoanalytiikassa, 2020
 • Yli-Varo Lasse, Thermocatalytic decomposition of methane to hydrogen gas and solid carbon, 2020
 • Riekki Maria, Trikalsiumfosfaatin valmistus ja käyttö, 2020
 • Jääskeläinen Jussi, Atmospheric chemical corrosion and corrosion testing of electronics, 2020
 • Savolainen Pekka, Silicon and aluminium in zinc concentrates and calcines, 2020
 • Olli Sanja-Maria, Solid-state electrolytes for lithium-ion batteries: Challenges and opportunities, 2020
 • Byström Martina, Co-precipitation of nickel-cobalt-manganese precursor for lithium-ion batteries: Effect of precursor properties on battery performance, 2020

2019

 • Kuorikoski Eveliina: Saostus ja pinta-aktiiviset aineet, 2019
 • Tuovinen Teemu: Metalli(II)karbonaattien muodostuminen ja termodynaaminen karakterisointi, 2019

2018

 • Laine Petteri: Ultrasound assisted co-precipitation of battery materials, 2018
 • Kauppinen Toni: Selective recovery of antimony and arsenic from zinc-bearing solutions, 2018
 • Karjalainen Milla: Effects of impurities on electrowinning of zinc, 2018

2017

 • Dong Jiachen: Lithium-ion batteries and doping additives in cathode materials, 2017
 • Korhonen Iiris: Vanadium as a part of circular economy: use and recovery of vanadium and precipitation of vanadium compounds, 2017 
 • Koffert Maria: Hapettuneen, pyriittipitoisen rikastushiekan aktivointi ja rikastus laadukkaaksi pyriittirikasteeksi, 2017
 • Korkalo Pasi: Lääkinnällisesti kulutetun karbamatsepiinin ja metaboliittien aiheuttama kemiallinen ympäristökuormitus, 2017
 • Grekula Senni: CaCO3 -pitoisen kuitusavilietteen hyödyntäminen, 2017
 • Hietalahti Niko: Raudan poisto sinkin valmistuksessa, 2017
 • Pottala Sanna: Uuden STR-kemian käyttöönotto kapillaarielektroforeesimenetelmää hyödyntäen, 2017

2016

 • Juhola Riikka: Bisfenolipitoisten jätevesien käsittely hapettamalla ja adsorptiolla, 2016
 • Sipovaara Aleksi: Sinkkioksidin käyttö sorbenttina ja katalyyttinä, 2016
 • Iisakka Aappo: Litiumprimääri- ja sekundääriparistojen paloturvallisuus ja turvamekanismit, 2016
 • Heikka Anna: Huokos- ja pintakemian sekä funktionaalisten ryhmien vaikutus aktiivihiilituettujen katalyyttien valmistuksessa, 2016
 • Hallikainen Heidi: Käytetyimpien lääkeaineiden poisto jätevesistä adsorptiolla, 2016
 • Saari-Kerola Satu: Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen katalyyttimateriaaleina, 2016
 • Vielma Tuomas: Precipitation of silica from acidic zinc sulfate solutions, 2016

2015

 • Haapasaari Sampo: Metallisen sinkin valmistaminen, 2015
 • Hietaniemi Marianna: Thermal stability of chemicals used in lithium-ion batteries, 2015
 • Kosunen Milla: Biomassapohjaisen aktiivihiilen valmistus hydrotermisellä ja termokemiallisella käsittelyllä, 2015
 • Myllykoski Maarit: Litiumkobolttioksidi katodimateriaalina ja katodielektrodin valmistusprosessin vaikutus litiumioniakun ominaisuuksiin, 2015
 • Schäfer Marjo: Kemiallisia tutkimuksia kierrätetyn kasviöljyn hyödyntämiseksi, 2015
 • Halonen Essi: Biopolymeerien valmistus ja käyttö muoveissa, 2015 (2. ohjaaja Leena Kaila)
 • Vaskinov Anatoli: Mixed cathode materials in secondary lithium-ion battery cells, 2015

2014

 • Metsälä Kati: Diformulointi orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa, 2014 (M. Lajunen, 1. ohj.)
 • Niskanen Mikko: Hybridimenetelmän käyttö kaivosvesien sulfaatin poistossa, 2014
 • Antikainen Jarmo: Fosforin ja humuksen poisto vedenpuhdistuksessa tuhkapohjaisilla materiaaleilla, 2014 (1. ohj. T. Kuokkanen)
 • Rautio Lasse: Yleisimmät litiumprimääriparistot ja niiden kierrättäminen, 2014
 • Syrjälä Kaisa: Perunan kuorijätteen entsyymikatalysoitu käsittely ja hyödyntäminen, 2014
 • Juola-Karhula Niina: Syanidipitoisten jätevesien käsittelymenetelmiä, 2014 (ohj. dos. T. Kuokkanen)

2013

 • Kolehmainen Terhi: Kemiallinen saostus metallien talteenotossa ja vedenpuhdistuksessa, 2013
 • Takkinen Timo: Seulomalla jakeistetun lentotuhkan kemiallisia ominaisuuksia, 2013

2012

 • Mannermaa Joona: Talkkinäytteiden mineraalikoostumuksen määrittäminen, 2012
 • Kyllönen Kati: Jarosiittisakka: Koostumus, ominaisuudet ja hyödyntämismahdollisuudet, 2012
 • Koponen Johanna: Butanolin katalyyttinen kaasufaasihapetus, 2012
 • Rauhala Elina: Ferriittisten terästen peittaus – eräiden stabiloivien seosaineiden vaikutus, 2012
 • Parviainen  Lauri: Hapetuskemikaalien vaikutus asetaatin jäännöspitoisuuteen UV-hapetuksessa, 2012
 • Sippula Katri: Aktiivihiilen aktivointi, regenerointi ja käyttö, 2012
 • Saukkonen Leena: Kadmium viherlipeäsakassa ja viherlipeäsakan uudelleenkiteytys, 2012
 • Jokinen Minna: Epäpuhtauksien määritys kobolttimatriiseista ICP-MS -tekniikalla, 2012
 • Myllymäki Pekka: Märkähapetus liuotinpohjaisen jäteveden käsittelyssä, 2012

2011

 • Karvonen Laura: Orgaanisten sivutuotteiden karakterisointi materiaalitehokkuuden edistämiseksi, 2011
 • Karhu Hanna: Puu- ja turveperäisen lentotuhkan laadun vaihtelu ja hyödyntämismahdollisuudet, 2011 (dos. Tiainen 2. ohjaaja)
 • Tolonen Emma-Tuulia: Pintavesilaitoksen kemiallisen saostuksen optimointi, 2011

2010

 • Lahti Riikka: Synteesikaasusta katalyyttisen Fischer-Tropsch -synteesin avulla liikenteen polttoainetta, 2010
 • Luukkonen Tero: Soodakattilalaitoksen lisäveden orgaanisen aineen vähentäminen, 2010
 • Partanen Kirsi: 5-Hydroksimetyylifurfuraalin katalyyttinen valmistus, 2010
 • Runtti Hanna: Adsorbenttimateriaalit jäteveden orgaanisten aineiden ja raudan poistossa, 2010

2009

 • Sirviö Katriina: Sulfaattisellumassan vaaleus ja vaaleuteen vaikuttavia tekijöitä, 2009  (Stora Enso)

2008

 • Heponiemi Anne: Teollisuuden jätevesien katalyyttinen märkähapetus, 2008
 • Hernoux Audrey: Development of butanol production: Analyses of low alcohols and alcohol mixtures by chromatographic methods, 2008 (prof. Jean.Marc Leveque 2. ohjaaja)
 • Kilpimaa Sari: Bioetanolin valmistaminen perunapohjaisista jätteistä, 2008 (dos. Kuokkanen 1. ohjaaja)
 • Raudaskoski Riitta: Biopohjaisten jätemateriaalien hyödyntämiseen ja käsittelyyn liittyviä kemiallisia tutkimuksia, 2008 (dos. Toivo Kuokkanen 1. ohjaaja)
 • Rönnskog Anne: 4-hydroksipyridiumkationin kompleksoituminen kruunueettereihin sekä pyryliumkationien valmistusreaktioita, 2008 (prof. Jouni Pursiainen 1. ohjaaja)

2007

 • Paloranta Päivi: Kokkolan ilmanlaadun tarkkailu, 2007