Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista

Katri Viitasalo

Sosiaalityön väitöskirjani kohdistuu käsitteellisiin jäsennyksiin toimintamahdollisuuksista. Työssä kysytään, kuinka toimintamahdollisuuksien viitekehyksen (Capability Approachin) näkökulmia ja käsitteitä voidaan soveltaa äitiyden ja talouden välisten yhteyksien tarkasteluun. Tarkoituksena on tuottaa käsitteellisiä välineitä äitien taloudellisten valintojen ja taloudellisen toimijuuden tutkimiseen. Tutkimus on teoreettismetodologisesti orientoitunut ja hyödyntää kolmea elementtiä: toimintamahdollisuuksien viitekehystä, feminististä talousteoriaa ja muistelutyömenetelmää. Teoreettiskäsitteellinen keskusteluyhteys tutkimukselle löytyy ensisijaisesti toimintamahdollisuuksia käsittelevän tutkimustradition parista, mutta lisäksi tutkimukseni osallistuu sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehittämiseen liittyvään keskusteluun taloussosiaalityöstä. Tutkimuksessa tuotetaan käsitepari, joka jäsentää taloudellisia toimintamahdollisuuksia pyrkimysten ja toimintamahdollisuuksien valikon käsitteillä. Käsitepari luo ymmärrystä taloudellisten valintojen ja taloudellisen toimijuuden monimerkityksellisyydestä ja kompleksisuudesta. Työssä myös pohditaan toimintamahdollisuuksien viitekehyksen tarjoamien käsitteiden käyttöä taloussosiaalityön kehittämisessä ja sosiaalityön tutkimuksessa.