TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE

Toteutettavuustutkimus community sponsorship -ohjelmien (yhteisölähtöisten) mahdollisuuksista Suomessa
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE

10.12.2020

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Nimi: Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa.
Tutkimus perustuu webropol-kyselyyn ja haastatteluihin. Aineistonkeruu toteutetaan vuosien 12/2020–2/2021 aikana. Tutkimusraportti valmistuu maaliskuussa 2021.

2. Mihin henkilötietojen käsittely perustuu

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1 mukaiseen rekisteröidyn suostumukseen.

3. Tutkimuksesta vastaavat tahot

Aineiston keruusta, suojaamisesta ja hävittämisestä vastaa Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Yliopistonlehtori, dosentti Kati Turtiainen, +358 40 6691 955 kati.turtiainen@chydenius.fi
Tutkimuksessa on mukana tutkimusassistentti Henna Sapir. Tutkimuksen laatijat ovat perehtyneet henkilötietojen käsittelyn eettisiin periaatteisiin. Kyselyn tietoja ei luovuteta tämän ryhmän ulkopuolelle.

4. Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Tutkimus perustuu sisäministeriön ja työministeriön tilaamaan selvitykseen kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista tukevien community sponsorship -mallien (yhteisölähtöiset mallit) toteuttamismahdollisuuksista Suomessa. Toteutettavuustutkimuksella arvioidaan mahdollisuudet community sponsorship -ohjelman perustamiseksi Suomen kontekstissa, identifioitaisiin relevantit toimijat sekä aloitettaisiin keskustelut eri toimijoiden kanssa ohjelman hyödyistä ja lisäarvosta.

5. Tutkimuksen toteuttaminen käytännössä

Webropol-kysely lähetään kaikkiin kiintiöpakolaisia vastaanottaviin kuntiin. Tutkimuksessa kerätty aineisto käytetään raportin laatimisen tueksi (kts. edellinen kysymys). Järjestöjen pakolaisten kotouttamisesta vastaavia henkilöitä haastatellaan verkossa (Zoom tai Teams). Haastattelut voidaan nauhoittaa haastatteluun osallistujien luvalla ainoastaan siten, että niistä poimitaan keskeinen informaatio, mutta haastatteluja ei litteroida. Haastatteluiden kesto on noin 1 tunti.

Tutkimusaineisto säilytetään Jyväskylän yliopiston tarjoamilla tietoturvatulla ja tietosuojatulla työasemilla.

6. Tutkimuksen mahdolliset hyödyt ja haitat tutkittaville

Tutkimus antaa tietoa Jyväskylän yliopiston yliopistopedagogisten koulutusten nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista. Tutkimuksesta ei aiheudu haittaa tutkittaville.

7. Henkilötietojen suojaaminen

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aineistoa käsittelevät vain tähän tutkimukseen nimetyt henkilöt. Tutkimuksen vastuullinen johtaja käy läpi tietosuoja- ja tutkimuseettiset kysymykset. Haastatteluaineistoa ei litteroida. Tutkimuksesta saatavia tuloksia esitellään anonyymisti niin. Haastateltavien järjestöjen edustajilta kysytään erikseen, mikäli he haluavat nimensä listaan, jossa kuvataan haastatellut tahot. Tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä kenenkään haastateltavan henkilöllisyyttä tai taustaa ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista.

Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia

tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin
henkilötietojen salaaminen
tietoturvalliset henkilötietojen käsittely-ympäristöt
muut organisatoriset toimenpiteet (kuten koulutus ja sopimukset tutkimusavustajien kanssa)

Tunnistekoodeja säilytetään tietoturvallisesti, ja ne hävitetään 31.3.2021 mennessä.
Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden mukaisesti.

8. Henkilötietojen yhdistäminen muihin rekistereihin
Tässä tutkimuksessa ei yhdistetä tietoja muista rekistereistä.

9. Tutkimustulokset
Tutkimuksen tulokset raportoidaan verkkojulkaisuna.

10. Tutkimuksen kustannukset
Tutkittavalle ei aiheudu tutkimuksesta kustannuksia.

11. Tutkittavan oikeudet
Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan tarvittaessa poiketa, jos oikeuksia rajoitetaan kansallisessa lainsäädännössä (HE 9/2018 vp), tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin, jos se on tarpeellista:

1. Henkilötietojen käsittely perustuu edellä mainittuihin tietoihin (esim. kohta 7).
2. Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
3. Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta varten, sekä muutoinkin toimitaan niin että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

12. Henkilötietojen säilyttäminen

Webropol-kyselyssä ei kerätä henkilötietoja, ainoastaan vastaajan asemaa organisaatiossa. Haastattelujen yhteydessä kysytään haastateltavilta erikseen, mikäli heidän nimensä voi kirjata raporttiin. Kaikki aineistot säilytetään Jyväskylän yliopiston suojatussa verkossa raportin julkaisemiseen saakka.

13. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.