PalKO

Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen

Suomen Akatemian rahoittaman 3-vuotisen (2011–2014) tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa hyvinvointipalvelujen ja kansalaisosallistumisen (erityisesti kaikkein vähiten osallistuvien marginaaliryhmien) välisestä suhteesta Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa syvennetään kriittisesti osallistuvan kansalaisuuden käsitettä. 

Tutkimuksessa paikannetaan kansalaisten osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä hyvinvointipalveluissa. Tutkimuksessa sovelletaan osallistavan tutkimuksen metodologiaa ja se toteutetaan yhteistyössä EAPN-fin -järjestön kanssa. Tutkimus toteutetaan vertailuna Kokkolan ja Jyväskylän pitkäaikaistyöttömien julkisissa sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Hankkeen aluksi tutkitaan osallistumisen lainsäädännöllisiä ja normatiivisia ehtoja. Tämän jälkeen palvelukäyttäjien osallistumista estäviä ja edistäviä tekijöitä tutkitaan työntekijöiden ja pitkäaikaistyöttömien fokusryhmä haastatteluilla. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan tietoa kansalaislähtöisistä osallistavista toimintamalleista hyvinvointipalveluissa.

Oletuksena on, että usein passiivisina pidetyt kansalaiset toteuttavat omaehtoisia osallistumisen muotoja. Tutkimuksen toimintatutkimuksellisessa vaiheessa tällaisia malleja tuetaan ja käynnistetään kummallakin paikkakunnalla yhdessä mainittujen ryhmien kanssa. Toiminnan toteutumista analysoidaan toimintatutkimuksellisessa viitekehyksessä ja tuloksia tulkitaan yhdessä tutkijatyhmän kansainvälisen verkoston kanssa.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tutkijaryhmän kansainvälisen verkoston kanssa ja hankkeen alkupuolelle sijoittuu kummankin post-doc-tutkijan tutkimusvierailu partneriyliopistoissa ulkomailla.

Tutkimusverkosto:
EAPN-fin; University of Ljubljana, University of Malmö, University of Zaragoza, University of Aalborg, University Collage of Oslo, University of Durham

Yhteystiedot:
Prof. Aila-Leena Matthies, tutkimuksen tieteellinen johtaja

Tutkijat:
YTT, Kati Närhi kati.narhi@jyu.fi
YTL, Tuomo Kokkonen

PalKO-hankkeen julkaisut:

  • Kokkonen, Tuomo, Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (2013) Osallisuuden reunaehdot palvelujärjestelmässä. Teoksessa Era, Taina (toim.) Osallisuus - oikeutta vai pakkoa? Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 156, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 35–49.
  • Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2013) Nuorten aikuisten miesten osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Teoksessa Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 113–145.
  • Matthies, Aila-Leena & Uggerhoej, Lars (eds.) (2014) Participation, marginalisation and welfare services – concepts, politics and practices across European countries. Surrey: Ashgate.
  • Matthies, Aila-Leena (2014) How participation,marginalization and welfare services are connected, Teoksessa Teoksessa Matthies, Aila-Leena & Uggerhoej, Lars (eds.) Participation, marginalisation and welfare services – concepts, politics and practices across European countries. Surrey: Ashgate, 3–18.
  • Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo (2014) Transformation of participation politics and social citizenship in Finnish welfare governance. Teoksessa Matthies, Aila-Leena & Uggerhoej, Lars (eds.) Participation, marginalisation and welfare services – concepts, politics and practices across European countries. Surrey: Ashgate, 95–112.
  • Närhi, Kati, Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus 22(3), 227–244 .
  • Närhi, Kati, Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Asiakkaiden osallisuus ja katutason työntekijöiden harkintavalta osallisuuspolitiikan toteuttamisessa. Teoksessa Jaakola, Anne-Mari, Leinonen, Leena & Väänänen-Fomin Marja (toim.) Eettisyys ihmistyössä. Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti, Sosiaalityön tutkimuksen seura, 28–30.
  • Närhi, Kati, Juvonen, Tuila & Matilainen, Sari (2014) Nuorten ääni kuuluviin. Teoksessa Jämsén, Arja & Pyykkönen, Anne (toim.) oSallisuuden jäljillä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Saarijärvi, 130–150.
  • Närhi, Kati, Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Promoting participatory citizenship: The role of welfare services, ICSW Global Newsletter 9, 2014.Matthies Aila-Leena, professori/Professor — Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  • Matthies, A-L, Närhi, K. & Kokkonen, T. (2018) The Promise and Deception of Participation in Welfare Services for Unemployed Young People. Critical Social Work 19, (2), 2 – 20.