KAMPA

 Kampa traktori

Alla on tiivistetysti esitelty KAMPA-hanketta ja hankkeen tuloksia vuodelta 2011-2013. Tutustu laajempaan hankkeen loppuraporttiin.

PaKaste II  -hankkeen KAMPA-osahanketta (=Hyvinvointipalveluiden kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla) on toteutettu ajalla 1.10.2011-31.7.2013 Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa ja Kruunupyyssä sekä peruspalveluliikelaitos Jytan muodostavissa kunnissa (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) ja Etelä-Pohjanmaalla Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella (Alajärvi, Vimpeli ja Soini).  Kehittämistoiminnan tavoitteena on ollut sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittäminen tukemalla palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteeseen on pyritty mallintamalla kuntien/yhteistoiminta-alueiden ja kuntalaisten vuorovaikutuskäytäntöjä sekä ottamalla kansalaisosallistuminen osaksi sote-palvelujen suunnittelua ja toteutumista.  KAMPA-hankkeen tavoitteena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittäminen:

  1. kehittämällä kansalaisvaikuttamisen menetelmiä ja asiakkaiden osallistumisen mahdollisuuksia
  2. vahvistamalla ehkäisevää ja osallistavaa työotetta sekä
  3. kehittämällä yhteisöllisiä ja eri sektorirajat ylittäviä palvelujen tuottamismalleja.

Hankkeen alueilla ja kunnissa on pilotoitu kansalaisvaikuttamisen menetelmiä, asiakasosallistumiseen perustuvia toimintakäytäntöjä, yhteisöllisiä palvelujen tuottamismalleja sekä vahvistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ehkäisevän ja osallistavan työn osaamista. Paikallisten pilottien kautta hankkeessa on tuotettu valtakunnallisesti sovellettavaa uutta tietoa, osaamista ja mallinnuksia kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi sote-palvelujen rakenteissa, ajattelussa ja toimintakäytännössä.

Hankkeen tulosten pohjalta voidaan todeta, että suurkunnille, kuntayhtymille ja yhteistoiminta-alueille on suuri mutta tärkeä haaste kyetä etäältäkin tukemaan paikallista yhteisvastuuta, keskinäistä huolenpitoa ja kansalaisten osallistumista. Uudet lähidemokratian muodot, kuten kansalaisraadit, alueneuvostot tai kyläraatingit vahvistavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja keskinäinen luottamus syntyy kuntalaisten ja viranomaisten tasavertaisesta ja läheisestä vuorovaikutuksesta. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva toimintatapa on mahdollista nähdä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden omaa työtä kehittävänä ja työpaineita helpottavana optiona. Yhdessä asiakkaiden ja kansalaistahojen kanssa on mahdollista ehkäistä ongelmia ja edistää hyvinvoinnin toteutumista, vaikka toimintakulttuuri muuttuukin hitaasti.

KAMPA -hanke on onnistunut luomaan yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa, se on jakanut ja saanut aikaan hyvää yleistä keskustelua kansalaisosallistumisesta ja yhteisöllisyyden tukemisesta. Kansalaiset ja asiakkaat on tehty ”näkyviksi” sote-palvelujen käyttäjinä ja palvelujärjestelmää lähestytty heidän näkökulmastaan. Hankkeen myötä kansalaisten ja asiakkaiden osallistumisen tärkeyttä on alettu huomioida konkreettisemmin sote-palvelujen toteuttamisessa ja kehittämisessä ja tämän toteuttamiseksi on kehitetty ja otettu käyttöön konkreettisia toimintamalleja ja –muotoja.

Hankkeen etenemisestä on tiedotettu aktiivisesti se eri vaiheissa hankkeen www-sivuilla, pilottialueiden omilla facebook –sivuilla sekä pitämällä yhteyttä mediaan. Lisäksi hankkeen aikana on järjestetty, useita koulutuksia ja seminaareja. Tarkempaa tietoa kehittämistyön taustoista, tuloksista ja kokemuksista on luettavissa hankkeen toimintaa ja tuloksia esittelevästä ”Hyvinvointitalkoot – Miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita” –julkaisusta (https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40925 ). KAMPA –hankkeen kehittämistyön tulokset ovat myös saatavilla Innokylä-ympäristössä (ks. https://www.innokyla.fi/web/malli381026 ).