ECOSOS -tutkimushanke

Suomen Akatemian rahoittama ”Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään” (ECOSOS) -tutkimushanke on ollut käynnissä vuosina 2015-2019.

Tutkimusryhmä:
Aila-Leena Matthies, hankkeen vastuullinen johtaja, professori, Jyväskylän yliopisto /Kokkolan yliopistokeskus
Kati Närhi, professori, Jyväskylän yliopisto
Tuuli Hirvilammi, tutkijatohtori, Kokkolan yliopistokeskus
Ingo Stamm, tutkijatohtori, Kokkolan ylipistokeskus

Tutkimushanke on ollut osa kriittistä keskustelua siitä, missä määrin ekologinen ja sosiaalinen kestävä kehitys on mahdollista jatkuvaan kasvuun perustuvan taloudellisen ajattelun vallitessa. Tavoitteena on ollut tuottaa päätöksentekoon sovellettavaa uutta empiiristä tietoa ns. ekososiaalisen siirtymän malleista ja reunaehdoista Euroopassa liittyen nuorten toimeentuloon. Ekososiaalinen siirtymä (ecosocial transition) tarkoittaa yhteiskunnallista siirtymäprosessia kohti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Jotkut tutkijat puhuvat myös kestävästä siirtymästä (sustainability transition).

Neljän vuoden tutkimushanke on jakautunut neljään sisällölliseen työpakettiin, joissa olemme tarkastelleet ekososiaalisia innovaatioita, eri Euroopan maiden sosiaaliturvajärjestelmiä, nuorten työttömien hyvinvointia ja työorientaatiota sekä sosiaalityöntekijöiden näkökulmia ekososiaaliseen siirtymään. Hankkeen tulokset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen ja kolmeen laadulliseen aineistoon: 

  • Selvitimme kirjallisuuskatsauksen avulla aiempaa tutkimusta sosiaaliturvajärjestelmän ja ekologisen kestävyyden välisistä yhteyksistä. Lisäksi tutkimme eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiä.

  • Loimme ekososiaalisen innovaation käsitteen ja kriteerit kuvaamaan konkreettisia ekososiaalisen siirtymän malleja. Teimme 50 ekososiaalista innovaatiota sisältävän kartoituksen viidessä Euroopan maassa: Suomessa, Saksassa, Belgiassa, Italiassa ja Iso-Britanniassa. Kartoituksen perusteella valitsimme kuusi ekososiaalista innovaatiota tarkempaan tapaustutkimukseen. Tapaustutkimusaineisto koostuu 28 aktiivitoimijan haastatteluista ja kahdesta ryhmähaastattelusta sekä dokumenttiaineistosta.

  • Järjestimme kuusi ryhmähaastattelua, joihin osallistui 29 työtöntä, 20-29 -vuotiasta nuorta. Ryhmähaastattelut toteutettiin viidellä eri paikkakunnalla aktivointipolitiikkaan liittyvissä nuorten projekteissa tai nuorten työpajoilla.

  • Toteutimme sosiaalialantyöntekijöiden ryhmähaastatteluja kolmella eri paikkakunnalla. Haastatteluihin osallistui yhteensä 14 työntekijää. Kullakin paikkakunnalla järjestettiin kolme haastattelukertaa, joihin kutsuttiin samat osallistujat.

Julkaisut

Valikoituja esityksiä

Kansainvälinen Symposium

Social Work and Sustainability - Research-Based Knowledge and Experiences from the Practice 15.-16.4.2019, Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus

 Yhteistyö