Sosiaalityön opinnot alkavat avoimesta yliopistosta

Sosiaalityön perus- ja aineopinnot voi opiskella yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa kaikille avoimina opintoina. Näiden avoimen yliopiston opintojen kautta on mahdollista edetä sosiaalityön maisteriopintoihin. Avoimen yliopiston opiskelu on pohjakoulutuksesta riippumatonta ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa. Sosiaalityön opetuksen menetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.

Aloita opinnot sosiaalityön perusopinnoilla. Jos olet sosionomi, saat 15 op hyväksilukuja perusopinnoista. Samoin, jos ole suorittanut vähintään perusopintotasoiset yhteiskuntatieteelliset perusopinnot (esim. sosiologia, sosiaalipolitiikka tai valtio-oppi), saat hyväksiluettua 15 op perusopinnoista. Perusopintojen jälkeen opiskellaan sosiaalityön aineopinnot.  Aineopinnot ovat avoimessa yliopistossa 40 opintopistettä, joista sosionoimit saavat 10 opintopistettä hyväksilukuja.

Yhteystiedot: opintosihteeri Kati Korhonen

 Sosiaalityön maisteriopinnot


"Opintojen myötä ammatti-identitettini on kasvanut ja olen entistä enemmän sitä mieltä, että sosiaalityön tekeminen on haasteellista asiantuntijatyötä, josta olen ylpeä!"


Kokkolan yliopistokeskus sosiaalityön aikuisopintoina työn ohessa opiskeltavat maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Koulutus antaa pätevyyden sosiaalityöntekijän virkoihin (laki 272/2005). Lisäksi maisteriopinnot antavat kelpoisuuden tohtoriopintoihin ja tutkijan työhön.

Toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Opetus on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Opetusmenetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot Kokkolassa toteutetaan perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetusviikonloppuja maisteriopintojen aikana on noin 10.

Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen, johtamisopinnot sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellisen kehittäminen. Erityisesti panostamme pro gradu -tutkielman ohjaamiseen. Aikuisopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tukeva tutkimuksellisuus.  Opetuksen yhteistyöverkostoja rakennettaessa on pyritty tunnistamaan työelämän ja alueen erilaisia tarpeita, jotta opiskelijan olisi mahdollista laajentaa tai painottaa osaamistaan esimerkiksi sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorien ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen.

 

►Tutustu sosiaalityön opintopolkuihin ja maisteriopintojen hakuehtoihin.

Yhteystiedot: koulutussuunnittelija Sanna Virolainen

So­si­aa­li­työn tohto­rio­pin­not

Sosiaalityön tohtoriopinnot ovat osa Jyväskylän yliopisto humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnan sosiaalityön jatko-opintoja. Yliopistokeskuksen tohtoriopintoihin haetaan tiedekunnan kautta. Opiskelija osallistuu sosiaalityön yhteiseen jatkokoulutusseminaariin. Seminaarit pidetään pääsääntöisesti Jyväskylässä (osallistuminen etänä mahdollista), mutta jotakin istuntoja voidaan pitää myös Kokkolassa. Tiedekunta järjestää pakolliset tutkijakoulutukseen kuuluvat opintojaksot, mutta joitakin metodiopintoja voidaan järjestää myös poikkitieteellisesti yliopistokeskuksessa. Sosiaalityön tohtoriopiskelijat voivat olla mukana SosNetin valtakunnallisessa sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkijakoulussa.  Opiskelijoiden toivotaan osallistuvan säännöllisesti myös kansainvälisiin tohtoriopiskelijoiden kesäkouluihin (esim. Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work (NBSW)  ja TiSSA.

Yhteystiedot: professori Aila-Leena Matthies