Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opinnot

Sosiaalityön ammattilaiset kokevat usein kuormitusta, eikä eteneminen uralla ole aina helppoa. Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opinnoissa (20 op) kehitetään hyödyllistä työelämäosaamista liittyen työmenetelmiin, työhyvinvointiin, urakehitykseen ja moniammatillisuuteen. Opintokokonaisuus toteutetaan  lukuvuonna 2023–2024.

syty2023.pngIlmoittautuminen on käynnissä!

Uudet Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opinnot (20 op) edistävät sosiaalityöntekijöiden uran kehittämistä ja työssä jaksamista sekä tuottavat systeemisen työotteen osaamista. Kokonaisuuden opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman opintojaksoja.

Opinnot soveltuvat sosiaalityöntekijöille erilaisissa työuran vaiheissa ja myös sosiaalityön maisterintutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Opinnoissa keskitytään sosiaalityön työmenetelmiin, työhyvinvointiin, urakehitykseen ja moniammatillisten yhteisöllisten taitojen kehittämiseen, hyödyntäen mm. mentorointia, coachingia ja työnohjausta. Lisäksi opinnoissa perehdytään systeemiseen johtamisosaamiseen.

Opintokokonaisuus on rakennettu työelämästä nousseiden tarpeiden pohjalta. Ne on suunnattu koko sosiaalityön kentän osaamistarpeita ajatellen, ja ne soveltuvat mille tahansa sosiaalityön toiminta-alueelle (aikuissosiaalityö, geriatrinen sosiaalityö, lapsi- ja perhesosiaalityö, terveydenhuollon sosiaalityö).

Opintojen tavoite

Valtakunnallisesti sosiaalityön kentältä tunnistetaan työn kuormittavuuteen ja vaativuuteen, vaihtuvuuteen sekä uralla etenemiseen ja lähijohtamiseen liittyviä ongelmia. Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opintojen tavoitteena on vastata näihin ongelmiin tuottamalla systeemisen työotteen osaamista, joka kytkeytyy uudella tavalla osaksi työuran kehitystä ja työssä jaksamisen tukea.

Kenelle opinnot sopivat?

Tutkinnon suorittaneille sosiaalityöntekijöille (työelämässä tai työelämän ulkopuolella) ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille.

Opinnot suoritetaan erillisopintoina siten, että opintojaksoja suorittavat samanaikaisesti sekä tutkinto-opiskelijat että työelämästä tulevat, osaamistaan täydentävät. Pääasiallisesti koulutus suunnataan kuitenkin maisteritutkinnon jälkeisinä, työelämälähtöisinä, jatkuvan oppisen mallin mukaisena täydentävänä koulutuksena.

Opintojaksot

Systeeminen työote sosiaalityön urapolulla -opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 opintopistettä, ja se koostuu neljästä 5 opintopisteen opintojaksosta. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaisuutena (20 op) tai yksittäisinä (à 5 op) opintojaksoina oman kiinnostuksen mukaan.

STOM6001  Systeemisen ajattelun lähtökohdat ja periaatteet sosiaalityössä (5 op)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sosiaalityön systeemisestä ajattelusta ja periaatteista. Opiskelija kykenee tunnistamaan systeemisen työotteen teoreettisia kytkentöjä ja liittämään ajattelua sosiaalityön eri toimintaympäristöihin. Opiskelija saa perustiedot monitoimijuudesta ja tiimityön toimintamallista.

Asiasisältö
Kurssi sisältää neljä teemallista osaa: 1) Teoreettinen tausta 2) Sosiaalityön toimintaympäristöt ja systeeminen ajattelu 3) Monitoimijuus, kollektiivinen osaaminen sekä tiimityön edellytykset 4) Systeeminen työote – katsaus käytännön toteutuksiin.

STOM6002  Sosiaalityön työmenetelmät suhdeperustaisessa, kohtaavassa asiakastyössä (5 op)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on teoreettiset perustiedot suhdeperustaisesta sosiaalityöstä, sen keskeisistä käsitteistä ja käytännön työmenetelmistä kyseisen lähestymistavan viitekehyksessä. Opiskelija saa kokemuksia suhdeperustaisesta sosiaalityöstä käytännön harjoitusten kautta.

Asiasisältö
Opintojakso sisältää kaksi teemallista osaa: 1) Suhdeperustaisen sosiaalityön teoria ja käsitteistö 2) Suhdeperustaisuus ja asiakkaan kohtaaminen sosiaalityön käytäntöinä

STOM6003  Sosiaalityötekijöiden työhyvinvointi ja urapolku haastavissa asiakastilanteissa (5 op)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja käsitteet vaativiin asiakastilanteisiin ja niihin liittyviin interventioihin. Opiskelija saa näkökulmia sosiaalityöntekijän työhyvinvoinnin kysymyksiin sekä työuralla tarvittaviin tuen muotoihin sosiaalityöntekijän urapolun rakentamiseksi.

Asiasisältö
Opintojakso sisältää kaksi teemallista osaa: 1) Vaativat asiakastilanteet sosiaalityössä 2) Työhyvinvoinnin kysymykset ja työuran rakentamiseen liittyvä tuki

STOM6004 Henkilöstön johtaminen ja osaamisen kehittäminen tutkinnon jälkeisessä sosiaalityössä – systeeminen lähestymistapa (5 op)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on teoreettiset ja käsitteelliset perustiedot positiivisesta johtamisesta ja osaamisen johtamisesta sekä sosiaalityön henkilöstöjohtamisen erityispiirteistä. Opiskelija kykenee ymmärtämään sosiaalityön henkilöstön johtamisen merkityksen työhyvinvointia ja työuraa rakentavina tekijöinä.

Asiasisältö
Opintojakso sisältää neljä sosiaalityön johtamiseen liittyvää teemaa: 1) positiivinen johtamisoppi, teoria ja soveltaminen 2) Osaamisen johtaminen 3) Työnohjaus sosiaalityössä 4) Resilienssin merkitys johtamisessa ja sosiaalityössä

Ilmoittautuminen opintojaksoille ja aikataulu

Opintojaksot toteutetaan syyskauden 2023 – kevätkauden 2024 aikana seuraavasti:

Syyslukukaudella 2023

  • STOM6001 Systeemisen ajattelun lähtökohdat ja periaatteet sosiaalityössä (5 op)

Opinto-oikeusaika: 1.9.-31.10.2023

Ilmoittautumisaika: 2.6.-11.9.2023

 

Ilmoittaudu opintojaksolle tästä: STOM6001 Systeemisen ajattelun lähtökohdat ja periaatteet sosiaalityössä (5 op) (jyu.fi)

 

Ilmoittautumislinkki ohjautuu Jyväskylän yliopiston ILPO-ilmoittautumisportaaliin, jossa tapahtuu rekisteröityminen ja opintomaksun maksaminen.

 

  • STOM6002 Sosiaalityön työmenetelmät suhdeperustaisessa, kohtaavassa asiakastyössä (5 op)

Opinto-oikeusaika: 30.10.-20.12.2023

Ilmoittautumisaika: 2.6.-22.10.2023

 

Ilmoittaudu opintojaksolle tästä: STOM6002 Sosiaalityön työmenetelmät suhdeperustaisessa, kohtaavassa asiakastyössä (5 op) (jyu.fi)

 

Ilmoittautumislinkki ohjautuu Jyväskylän yliopiston ILPO-ilmoittautumisportaaliin, jossa tapahtuu rekisteröityminen ja opintomaksun maksaminen.

 

Kevätlukukaudella 2024

  • STOM6003 Sosiaalityötekijöiden työhyvinvointi ja urapolku haastavissa asiakastilanteissa (5 op)

    Opinto-oikeusaika: 22.1. – 22.3.2024
    Ilmoittautumisaika: 2.6.2023-14.1.2024

Ilmoittaudu opintojaksolle tästä: STOM6003 Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja urapolku haastavissa asiakastilanteissa

  • STOM6004 Henkilöstön johtaminen ja osaamisen kehittäminen tutkinnon jälkeisessä sosiaalityössä – systeeminen lähestymistapa (5 op)

Opinto-oikeusaika: 18.3.-20.5.2024
Ilmoittautumisaika: 2.4.2023-10.3.2024

Ilmoittaudu opintojaksolle tästä: STOM6004 Henkilöstön johtaminen ja osaamisen kehittäminen tutkinnon jälkeisessä sosiaalityössä
lmoittautumislinkki ohjautuu Jyväskylän yliopiston ILPO-ilmoittautumisportaaliin, jossa tapahtuu rekisteröityminen ja opintomaksun maksaminen.

Suoritustavat

Kaikki opintojaksot ovat pääosin suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta siten, että voit opiskella joustavasti ja työelämälähtöisesti oman aikataulusi mukaan verkkovälitteisesti. Aikaan sidottuja ovat ainoastaan muutamat webinaarit, jotka järjestetään ilta-aikana.

Opintojaksojen pedagogiikka hyödyntää mm. flippausta, PBL (Problen Based Learning) -metodeja, vertaisarviointia sekä muuta verkkopohjaista ryhmätyöskentelyä. Opintojakson suoritustavat tukevat ja kehittävät sosiaalityön työmenetelmiä, työhyvinvointia ja osaamista työyhteisölähtöisesti.

Opintojen maksullisuus

Opinnot ovat maksullisia. Opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Lisätietoja

Yliopistonopettaja Sirkka Alho, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto