Vakaa kasvu - pk-yritysten vakaan kasvun kehittämisohjelma

Toteutusaika: 1.6.2013 – 30.4.2015

Tavoite

Vakaa kasvu on kasvuhakuisten pk-yritysten kehittämisohjelma, joka ohjaa, kehittää ja tukee yrityksiä yrityksen sen hetkisistä tarpeista ja kasvun haasteista lähtien. Ohjelman tavoitteena on yritysten kasvuedellytysten vahvistaminen ja kasvun hallinnassa tukeminen.

Kehittämisohjelma on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Centria-ammattikorkeakoulun yhteishanke.

Kehittämisohjelmassa on mukana pitkäkestoinen sekä lyhytkestoinen liiketoiminnan kehittämisprosessi. Yrityksellä on tarpeidensa mukaan mahdollisuus hakea joko molempiin tai vain pelkästään toiseen prosessiin.

Toteutus

Pitkäkestoinen liiketoiminnan kehittämisprosessi.

Lyhytkestoinen myynnin ja markkinoinnin kehittämisprosessi.

Centrian opiskelijat ovat olleet mukana vastaamassa yritysten haasteisiin viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta syksyn 2014 aikana. Kehitytään yhdessä workshopissa käytiin läpi yhteistyöprojektien tuloksia.

Tulokset

Vakaa kasvu –ohjelman kehittämisprosesseihin osallistui 11 keskipohjalaista kasvuhakuista yritystä.

Prosessien alussa yrityksille tehtiin kehittämistarpeiden kartoitus, jossa toteutettiin tarkempi yrityksen kasvupotentiaalin ja nykytilan sekä tulevaisuuden arvioiminen tai myynnin ja markkinoinnin nykytilan arviointi. Tarpeiden kartoitus auttoi ymmärtämään, missä yrityksen kasvun, kehittymisen tai menestyksen konkreettiset “kipupisteet” ovat.

Pitkäkestoiseen liiketoiminnan kehittämisprosessiin sekä lyhytkestoiseen myynnin ja markkinoinnin kehittämisprosessiin sisältyi yrityksien tarpeiden pohjalta toteutettuja workshop-päiviä, asiantuntijoina toimivat kouluttajat Vaasan yliopistosta sekä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset alueen yrityksistä. Päivien teemoissa painotus oli kasvua tulevien liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Kehittämisprosessien yrityskohtaisissa valmennuskerroissa keskityttiin asiantuntijoiden kanssa yrityksen keskeisiin kasvun sekä myynnin ja markkinoinnin haasteisiin.

Yrityksien palautteita ja tehtyjä toimia

“Osallistuimme innostuneina Vakaa kasvu -projektiin. Olemme saaneet monipuolista tietoa ja tukea, mutta ennen kaikkea motivaatiota jatkaa yrityksemme toiminnan kehittämiseen. Kehitystyö vaatii uusien näkökulmien ja ideoiden lisäksi myös suunnitelmallisuutta ja aikataulutusta näiden toteuttamiseen.”
“Selkeytti markkinointia ja nykypäivän eri kanavien käyttömahdollisuuksia sekä toi varmuutta oman linjan/tyylin säilyttämisen tärkeydestä, sekä uusia näkökantoja asiakastyöhön”
”Yritys etsi uusia keinoja markkinoinnin, myynnin ja rahoituksen ongelmien ratkaisuun. Teimme suunnitelman jokaisen aihe-alueen kehittämisen osalta; markkinoinnin kehittäminen (uudet kotisivut, uudet lomakkeet, aineiston typografinen uudelleen suunnittelu, asiakaskartoitus sekä -kysely), myynnin kehittäminen ( myyntikoulutusta), hinnoittelu ohjeistusta, rahoituksen kehittäminen (sijoittajamateriaalien uudistaminen, yrityskuvan kehittäminen, kehityskeskusteluja yrityksen liiketoiminta mallista, kohdekohtaisen rahoitusmallin luominen. Hankkeen voidaan sanoa onnistuneen kiitettävästi.”
“Yrityksen lähtökohdat hankkeeseen lähdettäessä: Asiakas segmentin lopullinen kirkastaminen, tuotteen argumentit ja vahvuudet tulisi saada esiin, yrityskulttuurin muuntaminen tuotekehittelystä kohti myyntiä ja työntekijöiden osaamisen kasvattaminen. Monipuoliset luennot ja workshopit toivat yrityksen henkilöille mahdollisuuden tarkastella juuri sitä osa-aluetta yrityksessä, jota workshop käsitteli tuolla hetkellä. Luennot innostivat oppimaan ja opettelemaan sekä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Projekti vahvisti myös ajatusta siitä, että asioita oli tehty oikein myös aikaisemmin. Selkeitä parannuksia saatiin seuraaville osa-alueille: yritysilmeen yhtenäistäminen, kohderyhmän selkeyttäminen, tuotteen vahvuudet ja argumentit kohderyhmälle sekä myyntihenkisyyden kasvu ja myyntityökalujen lisääntyminen sekä strategian tarkistaminen ja liiketoimintasuunnitelman päivitys.”
“Kehittämisohjelman keskeisin anti yrityksellemme oli keskustelut asiantuntijan kanssa laadusta ja mittareista.”
“Kehittämisohjelma herätti kriittisesti tarkastelemaan oman yhtiön toimintatapoja ja –malleja ja kehitysaskeleita.”

Kehittäminen jatkuu

  • Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen jatkuu Myynnin foorumi - hankkeessa. Toteuttajina: Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus.
  • Yritysten strategiaosaamista kehitetään Kesikipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO) -hankkeessa, joka tarjoaa mm. yrityskohtaisia kehitysprosesseja konkreettisen liiketoimintastrategian laadintaan.
    Toteuttajina: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto

Vakaa kasvu -kehittämisohjelma oli Keski-Pohjanmaan liiton päärahoittama- ja Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan osarahoittama EAKR-hanke. Kehittämisohjelman rahoittamiseen osallistuivat lisäksi ohjelmaan osallistuvat yritykset sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopisto ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja:

Mari Harald, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius