Yritystoiminta kokonaisuutena

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Toimialarakenne

Vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan yritysten jalostusarvosumma oli 1,2 miljardia euroa, liikevaihtosumma 4,2 miljardia euroa, henkilöstömääräsumma 16 314 henkilötyövuotta (htv) ja toimipaikkamäärä 5 376 kpl. Maakunnan yritystoiminnan toimialarakennetta voidaan pitää monipuolisena:

Päätoimiala Osuus jalostusarvosta vuonna 2016 Osuus liikevaihdosta vuonna 2016 Osuus henkilöstöstä vuonna 2016 Osuus toimipaikoista vuonna 2016
Alkutuotanto (TOL 2008: A) 5 % 6 % 10 % 31 %
Jalostus (TOL 2008: B-F) 50 % 49 % 39 % 18 %
Palvelut (TOL 2008: G-X) 45 % 45 % 51 % 50 %
Yhteensä (TOL 2008: A-X) 100 % 100 % 100 % 100 %

Erikoistuminen

spe-yleistys.png

 

Keski-Pohjanmaan suuria erikoistumisaloja eli absoluuttisesti ja koko Suomeen verraten suhteellisesti suuria toimialakokonaisuuksia ovat metalliala, kemian ala, tavaraliikenneala, tukku- ja vähittäiskauppa, rakennus- ja kiinteistöala sekä elintarvikeala. Kun vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan osuus koko Suomen yritystoiminnan jalostusarvosummasta oli 1,1 %, niin toimialoittain tarkasteltuna vastaava osuus oli esimerkiksi maataloudessa (A1a) 5,9 %, metallien valmistuksessa, kemianteollisuudessa, kaivannais- ja mineraaliteollisuudessa (J4) 3,5 %, tavaraliikenteessä (P2b) 1,9 %, vähittäiskaupassa (P3ab) 1,7 %, elintarviketeollisuudessa (J1) 1,2 % ja rakentamisessa (J9) 1,0 %.

Keski-Pohjanmaan pieniä erikoistumisaloja eli absoluuttisesti pieniä mutta koko Suomeen verraten suhteellisesti suuria toimialoja ovat metsäala, vesiliikenneala, mineraaliala sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahka-ala. Vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan osuus koko Suomen yritystoiminnan toimialoittaisesta jalostusarvosummasta oli esimerkiksi mekaanisessa metsäteollisuudessa (J3) 2,9 %, tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja turkisteollisuudessa (J2) 2,1 % ja metsätaloudessa ja luonnontuotteiden keruussa (A2) 1,4 %.

Keski-Pohjanmaalla absoluuttisesti suuria mutta koko Suomeen verraten suhteellisesti pieniä toimialoja ovat ICT- ja media-ala, muut työelämäpalvelut ja matkustuspalvelut. Vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan osuus koko Suomen yritystoiminnan toimialoittaisesta jalostusarvosummasta oli esimerkiksi sekä viestintä-, tietotekniikka-, konsultointi- ja markkinointipalveluissa (P1cP2d) että matkailun peruspalveluissa (henkilöliikenteessä, majoitus- ja ravitsemispalveluissa) (P3cde) 0,6 %.

Keski-Pohjanmaan absoluuttisesti ja suhteellisesti pieniä toimialakokonaisuuksia ovat rahoitus- ja vakuutuspalvelut; muut kuluttajapalvelut; sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi- ja ympäristöhuolto sekä muu tehdasteollisuus. Vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan osuus koko Suomen yritystoiminnan toimialoittaisesta jalostusarvosummasta oli esimerkiksi sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi- ja ympäristöhuollossa (J7J8) 1,0 %; terveys-, sosiaali-, virkistys-, kulttuuri-, liikunta-, koulutus- ym. kuluttajapalveluissa (P3fgh) 0,7 %; rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalveluissa (P1ab) 0,5 % ja muussa tehdasteollisuudessa (J6) 0,1 %.

Tehokkuusmittarit

Vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan yritystoiminta tuotti jalostusarvoa per henkilötyövuosi keskimäärin 73 000 €. Valtakunnallisesti tätä enemmän tuottivat Etelä-Suomi (80 000) ja Lappi (77 000). Koko maan keskiarvo oli 76 000 €/htv. Vähemmän kuin Keski-Pohjanmaa tuottivat Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muut alueet kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnat (68 000), Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnat (65 000) ja Itä-Suomi (61 000). Maakunnallista keskiarvoa (73 000 €/htv) enemmän jalostusarvoa per henkilötyövuosi Keski-Pohjanmaalla tuottivat toimialoista metallien valmistus, kemianteollisuus, kaivannais- ja mineraaliteollisuus (J4) (171 000); sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi- ja ympäristöhuolto (J7J8) (146 000); viestintä-, tietotekniikka-, konsultointi- ja markkinointipalvelut (P1cP2d) (116 000); kalatalous (A1b) (104 000); rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut (P1ab) (87 000); mekaaninen metsäteollisuus (J3) (79 000) ja tukkukauppa (P2a) (76 000).

Vuonna 2016 Keski-Pohjanmaan yritystoimipaikkojen keskimääräinen henkilöstömäärä toimipaikkaa kohti oli 3,0 henkilötyövuotta (htv/tlkm). Valtakunnallisesti tätä enemmän henkilöstöä toimipaikkaa kohti oli Etelä-Suomessa (4,0), Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa (3,4) ja Lapissa (3,2). Koko maan keskiarvo oli 3,7 htv/tlkm. Vähemmän kuin Keski-Pohjanmaalla henkilöstöä toimipaikkaa kohti oli Itä-Suomessa (2,9) ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa (2,6). Maakunnallista keskiarvoa (3,0 htv/tlkm) enemmän henkilöstöä toimipaikkaa kohti oli Keski-Pohjanmaan toimialoista metallien valmistuksessa, kemianteollisuudessa, kaivannais- ja mineraaliteollisuudessa (J4) (29,3); elintarviketeollisuudessa (J1) (19,5); metallituote-, kone-, laite- ja kulkuneuvoteollisuudessa (pl. sähkölaitteiden valmistus) (J5) (9,1); mekaanisessa metsäteollisuudessa (J3) (7,8); tavaraliikenteessä (P2b) (6,1); sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi- ja ympäristöhuollossa (J7J8) (5,5); vähittäiskaupassa (P3ab) (4,1); muussa tehdasteollisuudessa (J6) (4,0); erittelemättömissä työelämän tukipalveluissa (P2cef) (3,9); viestintä-, tietotekniikka-, konsultointi- ja markkinointipalveluissa (P1cP2d) (3,5); tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja turkisteollisuudessa (J2) (3,3); tukkukaupassa (P2a) (3,2) ja rakentamisessa (J9) (3,2).

Kehitys vuodesta 2013 vuoteen 2016

Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston toimialan sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (J7) vuosia 2014 ja 2015 koskevissa jalostusarvotiedoissa on Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Kokkolan seutukunnan osalta epätarkkuutta, joka heijastuu tietyillä mittareilla myös muihin toimialoihin (ks. Varo ylitulkintaa 1*). Näin ollen ennen vuotta 2016 tapahtunutta yritysten jalostusarvosumman kehitystä tarkasteltaessa on vaarana tilastotietojen ylitulkinta. Niinpä seuraavassa tarkastellaan jalostusarvosumman kehityksen asemesta liikevaihtosumman kehitystä.

Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan liikevaihtosumma pienentyi 4,3 miljardista 4,2 miljardiin euroon vuodesta 2013 vuoteen 2016. Kun myös Etelä-Suomessa liikevaihtosumma pienentyi, samalla myös koko Suomen liikevaihtosumma pienentyi. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa yritysten liikevaihtosumma kasvoi. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihtosumma kasvoi kaikilla Suomen vertailualueilla Etelä-Suomea lukuun ottamatta.

Keski-Pohjanmaan yritysten henkilöstömäärä pieneneni 17 177:stä 16 314 henkilötyövuoteen (htv) vuodesta 2013 vuoteen 2016 (muutos -1,3 %/vuosi). Koko Suomessa henkilöstömäärä pienentyi 1 469 885:stä 1 425 590 htv:hen (muutos -0,8 %/vuosi). Pienenemistä tapahtui kaikilla vertailualueilla, niin Etelä-Suomessa (muutos -0,6 %/vuosi), Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa (muutos -1,4 %/vuosi), Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa (muutos -0,6 %/vuosi), Lapissa (muutos -0,7 %/vuosi) kuin myös Itä-Suomessa (muutos -1,6 %/vuosi). Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä pienentyi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2016 kaikilla muilla vertailualueilla paitsi Lapissa, jossa kyseisen mittarin arvo säilyi ennallaan.

► Tilastokuviot