MBA Kokkola - sisällöistä

MBA Kokkolaan on jatkuva haku. Mukaan voi hypätä aina osion alkaessa.

1. VAIHE - modulit yht. 25 op

 • MBA Kokkolan ensimmäinen vaihe sisältää kaksi osiota – Johtajana kehittyminen 10 opintopistettä ja Henkilöstöjohtaminen 15 opintopistettä. Voit osallistua molempiin tai yksittäiseen osioon. Kun tavoitteena on MBA -diplomi, suoritetaan kaikki MBA-ohjelmaan kuuluvat opinnot.
 • Opinnot koostuvat johtamisen perusopinnoista jotka tukevat osallistujan kykyä kasvaa esimies- ja johtamistehtävissä tulevaisuuden johtajana. Ohjelma yhdistää oman henkilökohtaisen kehittymisen ja organisaation käytännön kehittämisen.

Johtajana kehittyminen 10 op

 • Modulissa keskitytään johtajan/esimiehen omaan kehittymiseen, omien johtamistapojen tunnistamiseen, johtajan eri rooleihin ja tehtäviin, johtamisen viestintään. Moduli sisältää myös jokaisen osallistujan henkilökohtaisen arvioinnin ja palautteen saannin siitä millainen osaamisen johtaja hän on (Esimies osaamisen johtajana –arviointi,  Riitta Viitalan väitöskirjatyöhön liittyvä työkalu).

Henkilöstöjohtaminen 15 op

 • Modulissa käsitellään visionääristä johtamista, yritysetiikkaa, strategista johtamista, henkilöstöjohtamista kilpailutekijänä, henkilöstöjohtamisen haasteita ja organisaatiokäyttäytymistä.

2. VAIHE - MBA-modulit, yht. 75 op

MBA Kokkolan toinen vaihe sisältää kolme osiota ja tutkielman. Myös moduleja voi suorittaa yksittäisinä osioina.

Yrityksen markkinointi 15 op

 • Modulissa perehdytään markkinoinnin käsitteistöön, keinoihin, markkinatiedon analysointiin ja asiantuntevan markkinoinnin asemaan ja merkitykseen organisaatiossa; otsikointeja mm. asiakaslähtöinen arvonluonti, konseptointi, markkinointiviestintä ja brändäys.

Strateginen johtaminen 20 op

 • Modulissa perehdytään strategiseen johtamiseen analyysien, valintojen ja toimeenpanon näkökulmasta hyödyntäen erilaisia teorioita, lähestymistapoja, malleja, tutkimustuloksia ja työkaluja; otsikointeja mm. strateginen toimiala-analyysi, työkalu: Business Model Innovation, verkostoituminen ja verkostojen johtaminen, strategian implementointi.

Yrityksen talousohjaus  15 op

 • Modulissa talousohjausta käsitellään nimenomaan johtamisen näkökulmasta – aiheina keskeiset tunnusluvut, talouden raportit ja seurantatavat mitkä auttavat johtoa toiminnan ja talouden kehittämisessä ja strategian toteuttamisessa. Mukana on myös rahoitusta, arvonmääritystä ja investointilaskentaa.

MBA-tutkielma 25 op

 • Yliopistotasoinen tutkielma, joka yleensä linkitetään oman organisaation kehittämiseen.

Suoritustavat ja kouluttajat

MBA Kokkolassa kouluttajina käytetään Vaasan yliopiston omia ja muita asiantuntijoita. Opetusmenetelminä ovat mm. luennot, case-opetus, ryhmätyöt ja -keskustelut, ajankohtaisen kirjallisuuden lukeminen, käytännön yritysesimerkit kirjallisien raporttien kirjoittaminen.

MBA-ohjelmassa hyödynnetään kurssilaisten omaa työelämän asiantuntemusta. Osallistujien taustat ja erilaiset työelämän kokemukset luovat ainutlaatuisen pohjan antoisille keskusteluille ja tiedonvaihdolle.

MBA -ohjelman tavoitteena on osanottajien henkilökohtaisen oppimisen lisäksi osallistujan oman organisaation ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Se ohjaa tarkastelemaan liiketoimintaa eri näkökulmista – myös kansainvälisestä perspektiivistä.

Valintakriteerit

MBA Kokkolaan osallistujilta edellytetään korkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää lisäksi aiempaa kokemusta johto- ja asiantuntijatehtävissä toimimisesta.

MBA Kokkola osallistumismaksut 2012 - 2014

 • Koko 1. vaihe sisältäen sekä Johtajana kehittyminen että Henkilöstöjohtaminen –osiot 6300 € (alv. 0%)
 • Johtajana kehittyminen 10 op 2500 € (alv. 0%)
 • Henkilöstöjohtaminen 15 op 3800 € (alv. 0%)
 • Yrityksen markkinointi - moduli 15 op 3300 € (alv. 0%)
 • Strateginen johtaminen - moduli 20 op 4400 € (alv. 0%)
 • Yrityksen talousohjaus – moduli 15 op 3300 € (alv. 0%)
 • MBA-tutkielma 25 op 2500 € (alv. 0%)

Osallistumismaksu sisältää luentomateriaalin, opinto-ohjauksen ja aamu- ja iltapäiväkahvit. Lisäksi Johtajana kehittyminen - osio sisältää Esimies osaamisen johtajana-arvioinnin.

Haku

Yrityksen talousohjaus – Haku käynnissä.

Johtajana kehittyminen ja Henkilöstöjohtamisen - osiot tulevat koulutustarjontaamme uudelleen syksyllä 2015. haku avautuu alkuvuodesta 2015.

Lisätietoja antavat

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa koulutuspäällikkö Paula Kivinen

Levón-instituutissa Helena Eteläaho, 050 5928770, helena.etelaaho@uwasa.fi