AgriBisnes - liiketoimintaosaamisen koulutus

AgriBisnes-koulutus päättyi joulukuussa 2013.

AgriBisnes -hanke tukee maatalousyritysten kasvua ja kannattavuutta.

Lue Agribisnes-opiskelija Marion Perttulan haastattelu!

AgriBisnes on koulutushanke, jonka Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Keski-Pohjanmaan Maaseutuopisto toteuttavat yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi

  • vahvistamalla osallistujien henkilökohtaisia liikkeenjohdollisia valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, joka edellyttää jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä
  • lisäämällä ja kehittämällä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden johto- ja muissa avaintehtävissä toimivien liiketoimintaosaamista tuotannonhallinnan, taloushallinnan ja operatiivisen johtamisen alueilla
  • lisäämällä ja tukemalla osallistujayrityksiä alue- ja organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä ja verkostoitumisessa

AgriBisnes –liiketoimintaosaamisen koulutuksen rakenne, sisältö ja aikataulu

AgriBisnes -koulutus on laajuudeltaan 45 opintopistettä. AgriBisnes -koulutus sisältää yhteensä 35 lähiopetuspäivää (arkipäiviä) sekä vaihtoehtoisten ulkomaan opintomatkan tai talousohjaus –osion sisältämät 7 lähipäivää. Koulutus suoritetaan työn ohessa noin 2 vuodessa. Koulutusohjelma käynnistyy orientaatiopäivillä 27.-28.10.2011. Aikataulun voi tulostaa tästä.

Opiskelu muodostuu pääsääntöisesti Kokkolassa, kerran kuukaudessa pidettävistä kahden päivän lähijaksoista ja työhön liittyvistä oppimis- ja kehittämistehtävistä. Lähijaksojen ajoituksessa huomioidaan toimialan erityispiirteet.

Ulkomaan opintomatkan toteuttamiseksi etsitään yhteistyöyliopisto Euroopasta. Ulkomaan opintomatka sisältää koulutusosuuden vierailukohteen yliopistossa sekä yritysvierailuja paikallisiin kohteisiin erilaisiin johtamistapoihin ja yrityskulttuureihin tutustumiseksi. Ulkomaanopintomatkan tavoitteena on selvittää osallistujille

1) miten kohdemaan maatalousbisnes eroaa suomalaisesta bisneksestä

2) kohdemaan markkinaentryn mahdollisuudet

3) kohdemaan tarjoamat rahoitus- ja tukimahdollisuudet.

Opetusmenetelminä ovat mm. luennot, case -opetus ja ryhmätyöt ja – keskustelut, kirjallisuus, yritysesimerkit ja kirjalliset raportit. Koulutus sisältää joitakin englanninkielisiä osioita ja kirjallisuutta. Koulutuksessa hyödynnetään myös osallistujien omaa työelämän asiantuntemusta ohjelman sisällössä ja toteutuksessa. Oppimiseen kuuluu omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä.

AgriBisnes – liiketoimintakoulutuksen rakenne:

agribisnes rakenne

Koulutusohjelmaan osallistuvien maatalousyritysten maksu koostuu yrityksen maksamasta 1 033 €:n osallistumismaksusta ja opiskeluun käytetystä työajasta sekä ulkomaan opintomatkan matkustuskuluista. Koulutusohjelmaa rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjanmaan ELY-keskus.

Osallistujilta edellytetään ennen opiskelun alkamista sitoumus osallistumismaksun maksamisesta.

AgriBisnes – liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaan hakeminen

AgriBisnes -koulutus on käynnissä ja siihen valittiin 24 osallistujaa. Kysy mahdollisuutta osallistua jäljellä oleviin osakokonaisuuksiin. Lisätietoja Paula Kivinen.

Koulutusohjelman esitteen saat tästä.

Koulutukseen valinta

Hanke on suunnattu Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla maatalouden parissa toimiville yrittäjille sekä alan koulutus-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Projektiin valitaan 22 kasvuun ja kehittämiseen sitoutunutta maatalousyritystä ja 6 alan asiantuntija- ja neuvontatehtävissä toimivaa. Osallistujien valintaprosessin yhteydessä kartoitetaan hakeneiden maatalousyritysten kasvu- ja kehittymishalukkuus ja/tai suunnitelmat sekä arvioidaan valmius sitoutua pitkäkestoiseen kehittämisprosessiin.

Koulutusohjelman valintakriteereitä ovat:

1) hakijan sitoutuminen ja tavoitteet pitkäkestoiseen koulutukseen osallistumiseen

2) hakijan sitoutuminen osallistumismaksun suorittamiseen

3) hakijan sitoutuminen hyvään läsnäoloon opetusjaksoilla

4) suunnitelma yritystoiminnan kehittämisestä ja/tai laajentamisesta (yritysosallistujat)

5) hakijan aiempi koulutus: korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Lisäksi arvostetaan aiempaa kokemusta johto- ja asiantuntijatehtävissä toimimisesta ja/tai aikaisempaa liiketoimintaosaamisen koulutusta.

Valintaprosessi:

Koulutukseen valinta tehdään hakupapereiden ja mahdollisten hakijaorganisaatioissa toteutettavan lähtötilanneanalyysin perusteella. Valinnassa painotetaan kriteereitä 1-4.


Lisätietoja antavat:

Kokkolan yliopistokeskuksessa:
Paula Kivinen

Levón-instituutissa:
Helena Eteläaho, 050 5928770, helena.etelaaho@uwasa.fi

Maaseutuopistossa:
Heimo Fiskaali, 044 7250 653, heimo.fiskaali@kpedu.fi

 

Yliopistokeskus maaseutuopisto logo

maatalousrahasto logo elylogo