AgriBisnes - liiketoimintaosaamisen koulutus

AgriBisnes-koulutus päättyi joulukuussa 2013.

AgriBisnes -hanke tukee maatalousyritysten kasvua ja kannattavuutta.

Lue Agribisnes-opiskelija Marion Perttulan haastattelu!

AgriBisnes on koulutushanke, jonka Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Keski-Pohjanmaan Maaseutuopisto toteutta­vat yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja kehittäminen tulevai­suuden haasteita vastaavaksi

  • vahvistamalla osallistujien henkilökohtaisia liikkeenjohdollisia valmiuksia toimia nopeasti muuttu­vassa toimintaympäristössä, joka edellyttää jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä
  • lisäämällä ja kehittämällä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden johto- ja muissa avain­tehtä­vissä toimivien liiketoimintaosaamista tuotannonhallinnan, taloushallinnan ja ope­ratiivisen johtamisen alueilla
  • lisäämällä ja tukemalla osallistujayrityksiä alue- ja organisaatiorajat ylittävässä yh­teistyössä ja verkostoitumisessa

AgriBisnes –liiketoimintaosaamisen koulutuksen rakenne, sisältö ja aikataulu

AgriBisnes -koulutus on laajuudeltaan 45 opintopistettä. AgriBisnes -koulutus sisältää yhteensä 35 lähiopetuspäivää (arkipäiviä) sekä vaihtoehtoisten ulkomaan opintomatkan tai talousohjaus –osion sisältä­mät 7 lähi­päivää. Koulutus suoritetaan työn ohessa noin 2 vuodessa. Koulutusohjelma käynnistyy orientaatiopäivillä 27.-28.10.2011. Aikataulun voi tulostaa tästä.

Opiskelu muodostuu pää­sääntöi­sesti Kok­kolassa, kerran kuukaudessa pidettävistä kahden päi­vän lähijaksoista ja työhön liittyvistä oppimis- ja kehittämistehtävistä. Lähijaksojen ajoituksessa huomioidaan toimialan erityis­piirteet.

Ulkomaan opintomatkan toteuttamiseksi etsitään yhteistyöyliopisto Euroopasta. Ulkomaan opinto­matka sisältää koulutusosuuden vierailu­kohteen yliopistossa sekä yritysvierailuja paikallisiin koh­teisiin erilaisiin johtamistapoihin ja yritys­kulttuurei­hin tutustumiseksi. Ulkomaanopintomatkan ta­voitteena on selvittää osallistujille

1) miten kohdemaan maatalousbisnes eroaa suomalaisesta bis­neksestä

2) kohdemaan markkinaentryn mahdollisuudet

3) kohdemaan tarjoamat rahoitus- ja tuki­mahdollisuudet.

Opetusmenetelminä ovat mm. luennot, case -opetus ja ryhmätyöt ja – keskustelut, kirjallisuus, yri­tysesimerkit ja kirjalliset raportit. Koulutus sisältää joitakin englanninkielisiä osioita ja kirjallisuutta. Koulutuksessa hyödynnetään myös osallistujien omaa työelämän asiantuntemusta ohjelman si­sällössä ja toteutuksessa. Oppimi­seen kuuluu omien koke­musten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja mene­telmien soveltaminen omassa työssä.

AgriBisnes – liiketoimintakoulutuksen rakenne:

agribisnes rakenne

Koulutusohjelmaan osallistuvien maatalousyritysten maksu koostuu yrityksen maksamasta 1 033 €:n osallistumismaksusta ja opiskeluun käytetystä työajasta sekä ulkomaan opintomatkan matkustuskuluista. Koulutusohjelmaa rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra­hasto ja Pohjanmaan ELY-keskus.

Osallistujilta edellytetään ennen opiskelun alkamista sitoumus osallistumismaksun maksa­misesta.

AgriBisnes – liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaan hakeminen

AgriBisnes -koulutus on käynnissä ja siihen valittiin 24 osallistujaa. Kysy mahdollisuutta osallistua jäljellä oleviin osakokonaisuuksiin. Lisätietoja Paula Kivinen.

Koulutusohjelman esitteen saat tästä.

Koulutukseen valinta

Hanke on suunnattu Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla maatalouden parissa toimiville yrittäjille sekä alan koulutus-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Projektiin valitaan 22 kasvuun ja kehittämiseen sitoutunutta maatalousyri­tystä ja 6 alan asiantun­tija- ja neuvontatehtävissä toimivaa. Osallistujien valintaprosessin yhteydessä kartoitetaan hake­neiden maatalousyritysten kasvu- ja kehittymishalukkuus ja/tai suunnitelmat sekä arvioidaan valmius sitoutua pitkä­kestoiseen kehittämisprosessiin.

Koulutusohjelman valintakriteereitä ovat:

1) hakijan sitoutuminen ja tavoitteet pitkäkestoiseen koulutukseen osallistumiseen

2) hakijan sitoutuminen osallistumismaksun suorittamiseen

3) hakijan sitoutuminen hyvään läsnäoloon opetusjaksoilla

4) suunnitelma yritystoiminnan kehittämisestä ja/tai laajentamisesta (yritysosallistujat)

5) hakijan aiempi koulutus: korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulu­tus. Lisäksi arvostetaan aiempaa kokemusta johto- ja asiantuntijatehtävissä toimimisesta ja/tai aikaisempaa liiketoimintaosaamisen koulutusta.

Valintaprosessi:

Koulutukseen valinta tehdään hakupapereiden ja mahdollisten hakijaorganisaatioissa toteutetta­van lähtötilanneanalyysin perusteella. Valinnassa painotetaan kriteereitä 1-4.


Lisätietoja antavat:

Kokkolan yliopistokeskuksessa:
Paula Kivinen

Levón-instituutissa:
Helena Eteläaho, 050 5928770, helena.etelaaho@uwasa.fi

Maaseutuopistossa:
Heimo Fiskaali, 044 7250 653, heimo.fiskaali@kpedu.fi

 

Yliopistokeskus maaseutuopisto logo

maatalousrahasto logo elylogo