Työnohjaajakoulutus (60 op)


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää yheistyössää Metanoia Instituutin kanssa  työnohjaajakoulutuksen, joka on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus koostuu seitsemästä kolmipäiväisestä ja kahdesta kaksipäiväisestä sekä yhdestä viisipäiväisestä seminaarista sekä työnohjauksesta ja sen harjoittelusta, teoriaopiskelusta sekä vertaisryhmätyöskentelystä ja itseopiskelusta.
Tavoiteltu alkamisajankohta on syksyllä 2011. Jatkuva ilmoittautumien käynnissä.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoittena on
- antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa
- antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa
- luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille.Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn. Osallistujat valitaan hakulomakkeen ja mahdollisen haastattelun perusteella.

Työskentelyn luonne
Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään  erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa.

Koulutus on prosessi, jonka kuluessa pyritään kehittämään omaa ammatillisuutta työnohjaajana, tutkimaan erilaisia työtapoja sekä käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Tavoitteena on rakentaa identiteettiä työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä.

Työtapojen taustalla on teoreettinen viitekehys, jonka avulla pyritään yhdistämään psykodynaamista ajattelua, systeemistä ja kompleksista hahmottamistapaa sekä kokemuksellisen oppimisen näkökulmia.

Koulutusohjelma koostuu seuraavista osioista:

1) Seminaarit (25 op)
Seminaarit koostuvat kokemuksellisista ryhmätapahtumista,”insight –työskentelystä”, teoriaopetuksesta, erilaisista työnohjaustilanteista, ryhmäharjoituksista ja yhteiskeskusteluista.

Seminaarien pääteemoja ovat
 työnohjauksen kehitysssuuntia ja lähtökohtia
 työnohjaus työn muiden tukimuotojen joukossa
 työnohjauksen aloittamisen kysymykset
 työnohjaussuhde ja työnohjausprosessi
 työnohjaajan roolit
 työnohjauksen menetelmät
 työn, sen organisoinnin ja johtamisen muuttuminen
 ryhmä- ja yhteisödynamiikka
 uudistuminen ja muutoksen dynamiikka
 työssä jaksaminen ja kehittyminen
 työnohjauksen erityiskysymyksiä, esim. kriisit
 työnohjauksen päättämisen kysymykset
 työnohjauksen eettiset haasteet


Viiden päivän seminaari on johtajuutta ja organisaatiodynamiikkaa käsittelevä ns. Tavistock -seminaari, joka järjestetään vuosittain Järvenpäässä. Osallistuja voi itse valita milloin käy kyseisen seminaarin. Opiskelija kustantaa majoituksen ja matkat itse.

2) Seminaarityö  (12 op)
Osallistujat tekevät koulutuksen aikana seminaarityön valitsemastaan aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla ja sähköpostin välityksellä.

3) Omakohtainen saatu työnohjaus (3 op)
Koulutukseen valittavilta edellytetään, että heillä on mahdollisuus saada omaa työnohjausta joko oman organisaation sisällä tai ulkopuolella. Kolme opintopistettä sisältää 30 istuntoa ja niihin valmistautumisen. Työnohjaajana on oltava koulutettu ohjaaja. Opiskelija kustantaa työnohjauksen itse.

4) Työnohjaajana toimiminen (3 op)
Ensimmäisen koulutusvuoden jälkeen koulutettavat toimivat itse työnohjaajina omissa organisaatioissaan. Kolme opintopistettä sisältää 30 istuntoa ja niihin valmistautumisen.


5) Työnohjauksen työnohjaus (1,5 op)
Seminaareissa tapahtuvan ohjauksen lisäksi, koulutettavat järjestäytyvät pienryhmiksi, joissa käsitellään koulutetun ohjaajan johdolla omia työnohjauskokemuksia. Puolitoista opintopistettä sisältää 15 istuntoa valmisteluineen. Opiskelija kustantaa työnohjauksen ohjauksen itse.

6) Kirjallisuus (10 op)
Koulutuksen aikana perehdytään työnohjaukseen liittyvään tieto- ja kaunokirjallisuuteen, josta laaditaan reflektoivia tekstejä.

7) Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi (5,5 op)
Koulutus sisältää jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevan itsearvioinnin, jonka tulee osoittaa omaa kehittymistä ja oman oppimisen hallintaa. Kehittymisprosessin arviointia tukee koko koulutuksen ajan pidetty päiväkirja työnohjauskokemuksista, joista kirjoitetaan raportti.

Koulutukseen hakeminen ja lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Paula Kivinen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius