Keski-Pohjanmaan veto- ja pitovoimatekijät tutkimuskohteena

Yliopistokeskuksen kauppatieteiden yksikössä tutkitaan Keski-Pohjanmaan muuttotappioiden syitä. Tutkimuslinjan tarkoituksena on löytää keinoja, joilla muuttotappiota voidaan torjua ja joilla alueen kilpailukykyä väestön asuinpaikkana voidaan parantaa. Keskeisimmän motiivin asuinpaikalla pysymiselle tai asuinpaikalta toiselle muuttamiselle muodostavat työmahdollisuudet.

Osaamisperustaisessa yhteiskunnassa koulutetulla, osaavalla työvoimalla on keskeinen rooli alueellisen kilpailukyvyn muodostumisessa. On kuitenkin huomattu, että työelämälähtöinenkään koulutus ei automaattisesti johda työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoon alueilla. Työvoimapula on ongelmana kaikilla Suomen alueilla.

Alla olevat kolme karttaa kuvaavat sitä, kuinka maakuntien välinen nettomuutto eli sisäänmuuttajien ja ulosmuuttajien erotus suhteutettuna väestömäärään vaihtelee maakunnittain muuttajien koulutustason mukaan. Karttoja vertailemalla voidaan havaita, että yliopistokoulutuksen saaneiden nettomuutto on Keski-Pohjanmaalla positiivinen, kun taas ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen saaneiden nettomuutto on negatiivinen. Keski-Pohjanmaalla on siis pulaa yliopistokoulutuksen saaneista ja runsautta ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen saaneista.

Kuva2.JPG

Seuraavat kolme karttaa kuvaavat puolestaan sitä, kuinka suuri prosenttiosuus eri alueilta ja eri koulutustasoilta valmistuvista työllistyy vuoden kuluessa valmistumisesta koulutusta vastaavaan ammattiin. Mitta-asteikon kohta, jossa väri kartoilla vaihtuu sinisestä punaiseksi, kuvaa kansallista keskiarvoa. Kartoilta voidaan havaita, että Keski-Pohjanmaalla yliopistotutkinnon suorittaneista selvästi suurempi osa kuin valtakunnassa keskimäärin sijoittuu koulutusta vastaaviin tehtäviin. Sen sijaan Keski-Pohjanmaalla erityisesti ammattikorkeakoulututkinnon mutta myös muun ammatillisen koulutuksen suorittaneista pienempi osa kuin maassa keskimäärin sijoittuu koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Kuva3.JPG

Tilastot herättävät monenlaisia kysymyksiä, joiden selvittämiseen tarvitaan tutkimustyötä. Kauppatieteiden yksikkö pyrkii pureutumaan monien jo tunnistettujen ns. kovien veto- ja pitovoimatekijöiden lisäksi ns. pehmeisiin tekijöihin, kuten alueen henkiseen identiteettiin, ilmapiiriin ja niiden kautta muodostuvaan imagoon alueen sisällä ja sen ulkopuolella. Yksikkö pyrkii hankkimaan kumppaneita ja rahoitusta alueen veto- ja pitovoimatekijöitä koskeville hankkeilleen sekä alueellisista, valtakunnallisista että kansainvälisistä verkostoista.

Lisätietoja: Olli Rosenqvist