19.3.2021 KM Sirkku Lähdesmäki (Kasvatustieteen ja Psykologian tiedekunta) VERKKOVÄLITTEINEN

Sirkku Lähdesmäen kasvatustieteen väitöstutkimus osoittaa suunnitteluprosessin ohjausmallin ja sen vaiheiden merkityksen ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaamisessa ja perustelee opetusharjoittelun autenttisuutta sekä suunnittelua yhteisöllisenä prosessina.

ILO-suunnitteluprosessin mallintaminen opetusharjoittelun suunnittelun ohjaukseen

- Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelun juuret ulottuvat niin suomalaiseen kasvatusfilosofiseen ajatteluun kuin erityisesti John Deweyn kokemuksen tärkeyttä korostavaan pragmaattiseen pedagogiikkaan. Pohjimmiltaan kyse on arvokkaasta kasvatustehtävästä, jonka monipuoliseen toteuttamiseen ILO-suunnitteluprosessi johdattaa.  Esitän tutkimuksessani, että opetuksen suunnittelutaito on keskeinen opettajan ammatillinen valmius. Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelutaidon ohjaaminen opettajankoulutuksessa tarjoaa valmistuvalle opettajalle tulevaisuudentaitoja ja luo perustaa oppilaslähtöisen, kokemuksellisen ja yhteisöllisen opetuksen suunnittelutaidon jalostumiselle. 

ILO-suunnitteluprosessi haastaa ravistelemaan perinteistä oppiainejakoista ja opetuksen suunnittelusta yksin vastaavaa opettajakeskeistä opettamisen tapaa.

Opetusharjoittelussa yhteissuunnittelun ja ohjauksen merkitys korostuu

- Suunnittelun voimavarana yhteistyö on merkittävä asia ja opiskelijan ymmärrys ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelusta vahvistuu prosessin myötä. Opiskelijat kokevat  prosessin vaiheiden kautta yhteistä onnistumisen iloa. Myös asiantuntevan ohjauksen merkitys korostuu ja ohjausmalli auttaa jäsentämään ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden eri vaiheiden merkitystä. Huolella ja asiantuntevan ohjauksen varassa tehty suunnitelma luo perustan yhteisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiselle.

Lähdesmäen tutkimuksessa esitellään vaiheittain etenevä ILO-suunnitteluprosessin malli. Malli ja sen vaiheet ovat jäsentyneet kehittämistutkimuksen interventioiden kautta.  Lähdesmäki on rakentanut mallin kokemusta ja oppilaan itseohjautuvuutta korostaville kasvatusfilosofisille näkemyksille sekä autenttisen oppimisen ominaisuuksien painotuksille. Tutkimuksessa kuvataan opiskelijoiden pienryhmissä toteuttamia suunnitteluprosesseja ja  heidän laatimiaan ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitelmia kertomuksen kautta. Lähdesmäki kuvaa ilmiölähtöisen oppimisen nostavan päivänvaloon deweylaisen oppimiskäsityksen. 

Käytännönläheinen malli opettajankoulutukseen ja opettajille

Lähdesmäen työn keskeinen tavoite oli tuottaa kasvatus- ja opetusalalle konkreettinen ja toimiva malli. Kehittämistutkimuksen tavoite on tuoda ratkaisuja ja kehittää käytänteitä arjen opetustilanteisiin. ILO-suunnitteluprosessin malli antaa selkeät askelmerkit ilmiölähtöisen opetuksen yhteissuunnittelulle. Lähdesmäki on myös avannut teoreettisesti ilmiölähtöistä oppimista. Väitöskirjassaan Lähdesmäki kiinnittää mallin teoriaperustalle sekä esittää suoraan käytäntöön sovellettavat vaiheet. Hän myös kuvaa ydinkertomuksen avulla, miten mallin vaiheiden mukainen suunnittelu etenee. Mallia voi hyödyntää myös täydennyskoulutuksessa. 

KM Sirkku Lähdesmäen ”Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaavan mallin kehittäminen ILO-suunnitteluprosessin malliksi opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa” (Developing a model to guide the design of Phenomenon-Based learning entity into an ILO-design process model for student teachers in teaching practicesjulkinen tarkastustilaisuus on perjantaina 19.3.2021 klo 14 Kokkolan yliopistokeskuksessa. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaan kuuluvan väitöstutkimuksen vastaväittäjänä toimii professori (emer.) Eero Ropo Tampereen yliopistosta ja kustoksena toimii professori Heidi Harju-Luukkainen. Väitöstilaisuus on seurattavissa verkon välityksellä osoitteessa: päivittyy tähän

Sirkku Lähdesmäki pääsi ylioppilaaksi vuonna 1993 Alahärmän lukiosta ja valmistui Jyväskylän yliopistosta luokanopettajan koulutusohjelmasta kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 1998. Hän on toiminut luokanopettajana Mäntässä vuosina 1997-1998 ja Nokialla vuosina 1999-2001 sekä Kokkolassa 2004-2014. Hän siirtyi yliopistonopettajan tehtäviin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen vuonna 2014 ja on toiminut tehtävässä siitä lähtien. Sirkku asuu perheineen Kokkolassa ja harrastaa runojen sekä laululyriikoiden kirjoittamista. Hän laulaa miehensä kanssa perustamassaan houseband Trio SToPissa. Sirkku ylläpitää #ihanEtänä FB-sivustoa sekä ILOnsuunnittelu kotisivua.  Hän toimii musiikki- ja puhetaitoyhdistys He-Li-Kat ry:n puheenjohtajana.