Steinerpedagogisk forskning

Denna forskning fokuserar på att undersöka hur lärare inom en Steiner-skola i Finland tillämpar Steinerpedagogiken i sin dagliga undervisning. Syftet är att förstå på vilket sätt Steinerpedagogikens principer och metoder används för att främja lärande och utveckling hos eleverna.


Forskningen genomförs med en blandad metod, där data samlas in genom en webbaserad enkät via Webropol. Enkäten inkluderar både kvalitativa och kvantitativa frågor för att få en helhetsbild av lärarnas tillämpning av Steinerpedagogiken i skolans vardag. Forskningens resultat kommer att ge insikt i hur lärare inom Steiner-skolor konkret använder Steinerpedagogikens principer och metoder i sin undervisning. Kvalitativa data från enkäten ger djupgående insikter genom öppna frågor där lärarna kan beskriva sina erfarenheter, utmaningar och framgångar. Kvantitativa data samlas in genom likert-skala för att mäta förekomst och grad av tillämpning av Steinerpedagogikens olika element.


Forskningen bidrar till kunskapsbasen inom Steinerpedagogik genom att belysa lärarnas perspektiv och praxis i en Steiner-skola. Resultaten kan användas för att informera vidareutbildning av lärare och utvecklingen av pedagogiska resurser inom Steinerpedagogik.

Informationsbrev

Tietosuojalomake