Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä

Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -eikä ainoastaan opettajuus, sillä induktiovaiheeseen, työuran alkuvaiheeseen, panostaminen voidaan tutkimusten valossa nähdä merkityksellisenä sekä yksilön ammatillisen kehittymisen että yhteiskunnan näkökulmista. Työelämän odotukset vastavalmistuneelle työntekijälle ovat suuret - valmistuuhan oppilaitoksesta uusimman tiedon ja taidon omaava henkilö. Toisaalta juuri valmistuva ei tiedä työpaikan odotuksia ja tapoja, ja hän kohtaa työssään kysymyksiä, joita ei ole osannut kysyä aiemmin.

Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä, on Jyväskylän yliopiston vuosille 2021-2022 rahoittama tutkimushanke, jossa kehitetään koulutuksen ja työelämän sillan rakentamiseen oikea-aikainen, opiskelijan tarpeista nouseva, ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä hyödyntävä, edukatiivisen työnohjausprosessin malli. Edukatiivisen työnohjauksellisen menetelmän tavoitteena on tukea työelämään siirtyviä opiskelijoita, ennaltaehkäistä työuran alkutaipaleella vastaan tulevia mahdollisia haasteita ja tukea heitä niissä oikea-aikaisesti, ennalta suunniteltujen, valmiiden ohjauskonseptien sijaan.

Hankkeessa on valmistumassa tutkimusperustainen ohjaamisen käsikirja, Edukatiivisen vertaistyönohjauksen käsikirja työhön induktoitumisen vaiheeseen, jossa kuvaamme tutkimushankkeessa kehitetyn edukatiivisen vertaistyönohjauksen prosessin etenemisen ja ohjausprosessin toteuttamisen mallin.

Työelämään siirtymisen Induktiovaiheeseen suunniteltu ryhmän ohjausprosessi sisältää kahdeksan ohjauskertaa, joiden kesto on 90 minuuttia. Edukatiivisessa työnohjausprosessissa kukin kahdeksasta kokoontumiskerrasta rakentuu neljän, työskentelyä ohjaavan työvaiheen avulla työhön kiinnittymistä ja työhyvinvointia edistäväksi toiminnaksi. Nämä työvaiheet

  • Pysähtyminen ja läsnäolon vahvistaminen
  • Peruskysymyksen äärellä
  • Edukatiivis-pedagoginen dialogi
  • Päättäminen: yhteenveto ja tavoitteiden asettelu

avautuvat lukijalle ja kirjan käyttäjälle käsikirjassa selkeästi jäsenneltyinä.  Kuhunkin ohjauskertaan liittyvät materiaalit ja ohjaajan työkalut löytyvät myös käsikirjasta helposti käyttöönotettavissa muodoissa.

Aiheesta muuallaOikea-aikainen ja opiskelijan tarpeista nouseva tuki työuran alkuvaiheessa siivittää pitkälle

Kansainväliset artikkelit

  • Meriläinen, M., & Piispanen, M. (2022). Teaching is a Story Whose First Pages Matters – Four Type Narratives From The Beginning of a Teaching Career. International Electronic Journal of Elementary Education, 15(1), 65–74. Retrieved from https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1912
  • Piispanen, M. Meriläinen, M. (2022). Teaching is a Story Whose First Page Matters – Teacher Counselling
    as Part of Teacher Growth. (Education Sciences: 2022, 12. tulossa pian)
  • Piispanen, M. & Meriläinen, M. 2023. Practising Compassion in Higher Education. In (Eds. Lemon, N., Harju-Luukkainen, H. & Garvis, S.) (pp.86-99.) Caring for Self and Others Through Challenging Times. Wellbeing and Self-care in Higher Education: Embracing Positive Solutions. Routledge. (Julkaistaan helmikuussa 2023)

Vertaistyönohjauksen käsikirja

Blogitekstit ja uutiset

Edukatiivinen työnohjauksen käsikirja

 

Lisätietoja
FT, KM Merja Meriläinen, Positive psychology practitioner®           KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja
yliopistonlehtori, työnohjaaja (STOry)                                                  yliopistonopettaja, työnohjaaja (STOry)
merja.k.merilainen@jyu.fi                                                                       maarika.m.piispanen@jyu.fi