Tunnetaidot ja hyvinvointi käsi kädessä! 7-13 op (OPH)

Järjestetään ajalla 20.9.2021 - 28.4.2022. Koulutus on täynnnä!

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ja ohjaajien ymmärrystä lasten ja oppilaiden tunnetaidoista, tunne-elämän kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä ja sen myönteisestä pedagogisesta tukemisesta kohtaamistilanteissa. Hyvät tunnetaidot ovat perusta hyvinvoinnille, vuorovaikutustaidoille ja oppimiselle. Kun lapsi ja nuori osaa säädellä tunteitaan, tunnistaa omia ja toisten tunteita sekä toimia niiden kanssa rakentavasti, kiusaamisen ja syrjäytymisenriskit vähenevät. Tavoitteena on myös tarjota ratkaisukeskeisiä toimintamalleja haastaviin tilanteisiin sekä osaamista miten moniammatillisesti tukea oppilaan psyykkistä hyvinvointia. Myös opettajan omat tunnetaidot ovat olennaisessa osassa siinä, millaista mallia hän antaa lapselle ja nuorelle. Hyvät tunnetaidot ovat myös uupumusta ehkäiseviä jajaksamista tukevia taitoja.

Toteutus: Hankkeessa yhdistyy tutkimustieto ja käytännön menetelmien haltuunotto. Koulutuksiin sisältyy asiantuntija-alustuksia, tutkimustietoon perehtyminen, ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia harjoitteita. Hankkeessa jaetaan hyviä käytänteitä ja hankittu osaaminen todennetaan koulutuksen aikana toteutettavien oppimis- ja kehittämistehtävien kautta.
Hankkeessa suoritetaan aluksi pakollinen 5 op:n koulutus, joka toteutetaan etäopetuksena Zoom-verkkoalustalla. Tämän jälkeen osallistuja valitsee 1-4 valinnaista 2 op:n laajuista etäkoulutusta, riippuen siitä mihin teemoihin haluaa syventyä. Hankkeessa suoritetaan täten 7-13 opintopistettä.

Kohderyhmät: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta

Pakollinen osio: Tunnetaidot haltuun! Lasten ja oppilaiden tunnetaitojen vahvistaminen (5 op)


Sisältöalueet:

 • Perustietoa tunteista – mitä tutkimustieto meille hankalien tunteiden käsittelystä kertoo?
 • Tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätely, ilmaiseminen ja käsittely
 • Tunne-elämän kehityksen portaat. Miten lapsen ja nuoren tunnekehitystä voi tukea?
 • Miten opettaa lapsi- ja oppilasryhmille tunnetaitoja? Toiminnallisuus, luova tunnetyöskentely
  ja tunneilmaisu, kehollisuus, mielikuvat, kosketus, hengitys ja keskustelu.
 • Tunnekuohut - haastavien tilanteiden kohtaaminen ja tarpeiden ymmärtäminen niiden takaa
 • Oman taustan tunnistaminen - miten lapsuuden tunnekokemukset vaikuttavat minuun
  aikuisena ja kasvattajana?
 • Omat tunnetaidot työssäjaksamisen tukena.


Etäopetuspäivät ovat:

 • ma 20.9. klo 9-15
 • ti 21.9. klo 9-15
 • ti 12.10. klo 9-15
 • to 18.11. klo 9-15

Opetuspäivät sisältävät harjoitteita, luento-osuuksia ja ryhmäkeskustelua. Välitehtävinä perehdytään tietokirjallisuuteen, reflektoidaan ja havainnoidaan omaa lapsi- tai oppilasryhmää valituissa tilanteissa sekä viedään käytäntöön valittuja harjoitteita. Kokemuksia tutkitaan pienryhmissä ja kirjallisesti.

Kouluttajina toimivat luokanopettaja Minna Perkiö, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, työnohjaaja sekä
Anne-Mari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja -koulutuksen kehittäjä (Tunne & Taida Oy).

Valinnaiset osiot (osallistuja valitsee näistä 1-4 osiota):


1. Vuorovaikutus lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena (2 op)

Tässä valinnaisessa osiossa pureudutaan siihen, kuinka varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lapsen oppimista ja hyvinvointia sekä millaiset tekijät vaikuttavat lapsen kokemus- ja elämysmaailmaan. Hyvinvointia lähestytään erityisesti sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Osio sopii erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksenhenkilöstölle, mutta palvelee myös alkuopetuksen parissa työskenteleviä henkilöitä. Osio koostuu kahdesta (2) vuorovaikutuksellisesta webinaaripäivästä (Zoom), ryhmäkeskusteluista ja välijaksolla itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Osio toteutetaan ma 15.11. ja pe 10.12.2021 klo 8-12.  

Sisältöalueet:

 • Hyvä vuorovaikutus lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena
 • Positiivinen suhde lapseen, lapsilähtöisyys, lapsen myönteinen oppijaminäkuva ja sosiaalinen viihtyvyys.
 • Myönteisen oppimisilmapiirin merkitys lapsen oppimiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen
 • Hyvän tiimityön merkitys ja vaikutus toiminnan laatuun

Kouluttaja: KT, tutkijatohtori Samuli Ranta

2. Ratkaisukeskeinen työote haasteellisen oppilaan kohtaamisessa (2 op)

Tässä valinnaisessa osiossa perehdytään neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja niiden vaikutuksiin arjen toimintoihin. Osiossa tutustutaan ohjaamisessa käytettäviin ratkaisukeskeisiin ja voimaanuuttavan vuorovaikutuksen toimintaperiaatteisiin sekä positiivisen psykologian näkökulmiin ja työskentelymenetelmiin. Osio toteutetaan etäopetuksena kahden (2) vuorovaikutuksellisen webinaarin muodossa (Zoom). Webinaarit koostuvat luento-opetuksesta sekä keskusteluista pienryhmissä. Välijaksolla harjoitellaan konkreettisia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joita osallistujat voivat soveltaa suoraan omaan työhönsä ja arkielämäänsä. Osio toteutetaan ke 16.2. ja ke 23.3.2022 klo 12-16. 

Sisältöalueet:

 • Arjen haasteelliset tilanteet ja niiden kohtaaminen
 • Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja oppilaat ja heidän tukeminen
 • Ratkaisukeskeinen viitekehys – teoriaa ja menetelmiä lasten ja oppilaiden kanssa
 • Vahvuuksien ja myönteisten tunteiden kautta onnistumisen iloon

Kouluttaja: VTM Leena Mannström-Mäkelä, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti sekä neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja.

3. Psyykkisesti oireilevan oppilaan tunnistaminen ja tukeminen (2 op)

Osa nuorista kokevat masennusta ja ahdistuneisuutta. Etäopetus ja harrastusten loppuminen ovat lisänneet nuorten sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyden kokemusta. Kokemusyksinäisyydestä voi olla ahdistava ja tuskallinen sillä nuoruuteen kuuluu ryhmään kuuluminen, jossa voi jakaa kokemuksia, tuntea yhteenkuuluvuutta ja tehdä asioita yhdessä. Resilienssi suojaa muutoksissa ja vastoinkäymisissä, auttaa palautumaan, kestämään ja jatkamaan. Tämä valinnainen osio toteutetaan etäopetuksena kahden (2) vuorovaikutuksellisen webinaaripäivän muodossa (Zoom). Webinaarit koostuvat luento-opetuksesta sekä keskusteluista pienryhmissä. Välijaksolla tehdään pienimuotoinen kehittämistehtävä omaan työhön tai työyhteisöön. Osio toteutetaan to 31.3. ja to 28.4.2022 klo 12-16.

Sisältöalueet:

 • Nuorten ahdistuneisuushäiriöt, masennusoireet, paniikkikohtaukset
 • Arjen yksinäisyys ja koulu-uupumus
 • Resilienssi – selviytymisen avaintekijä

Kouluttaja: KM, kognitiivinen psykoterapeutti Mira Talala

4. Moniammatillinen yhteistyö – tuki haastavissa tilanteissa (2 op)

Tämä valinnainen osio perehdyttää osallistujat moniammatilliseen yhteistyöhön haastavien tilanteiden tukena. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kattavasti eri tahojen kanssa, niin koulun sisällä kuin myös laajasti muilla yhteiskunnan aloilla. Oppilashuolto on opettajalle suuri tuki haastavissa tilanteissa. Myös eri sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ovat osa moniammatillista yhteistyötä. Osion tietoperusteinen opetus toteutetaan kahden (2) vuorovaikutteisen webinaaripäivän muodossa (Zoom). Osioon sisältyy myös kehittämistehtävä, jossa osallistujat suunnittelevat moniammatillisen yhteistyösuunnitelman. Suunnitelmat jaetaan koko ryhmälle yhteiselle verkkoalustalle. Osio toteutetaan ti 15.3. ja ti 5.4. klo 12-16. 

Sisältöalueet:

 • Oppilashuolto ja monialainen yhteistyö oppimisen ja koulunkäynnin haasteissa
 • Moniammatillisen yhteistyöverkoston toimintamahdollisuudet
 • Konkreettiset menetelmät moniammatillisen yhteistyön toteuttamiseen

Kouluttaja: KM, ohjaava opettaja Mari Luosa

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan 100 euron perumismaksun.

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan ajalla 2021-2022.

OPH_rahoittaa_rgb.png