Tunnetaidot ja hyvinvointi käsi kädessä! (OPH)

Järjestetään ajalla 20.9.2021 - 28.4.2022. Koulutus on täynnnä!

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ja ohjaajien ymmärrystä lasten ja oppilaiden tunnetaidoista, tunne-elämän kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä ja sen myönteisestä pedagogisesta tukemisesta kohtaamistilanteissa. Hyvät tunnetaidot ovat perusta hyvinvoinnille, vuorovaikutustaidoille ja oppimiselle. Kun lapsi ja nuori osaa säädellä tunteitaan, tunnistaa omia ja toisten tunteita sekä toimia niiden kanssa rakentavasti, kiusaamisen ja syrjäytymisenriskit vähenevät. Tavoitteena on myös tarjota ratkaisukeskeisiä toimintamalleja haastaviin tilanteisiin sekä osaamista miten moniammatillisesti tukea oppilaan psyykkistä hyvinvointia. Myös opettajan omat tunnetaidot ovat olennaisessa osassa siinä, millaista mallia hän antaa lapselle ja nuorelle. Hyvät tunnetaidot ovat myös uupumusta ehkäiseviä jajaksamista tukevia taitoja.

Kohderyhmät: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta

Pakollinen osio: Tunnetaidot haltuun! Lasten ja oppilaiden tunnetaitojen vahvistaminen (5 op)


Sisältöalueet:

 • Perustietoa tunteista – mitä tutkimustieto meille hankalien tunteiden käsittelystä kertoo?
 • Tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätely, ilmaiseminen ja käsittely
 • Tunne-elämän kehityksen portaat. Miten lapsen ja nuoren tunnekehitystä voi tukea?
 • Miten opettaa lapsi- ja oppilasryhmille tunnetaitoja? Toiminnallisuus, luova tunnetyöskentely
  ja tunneilmaisu, kehollisuus, mielikuvat, kosketus, hengitys ja keskustelu.
 • Tunnekuohut - haastavien tilanteiden kohtaaminen ja tarpeiden ymmärtäminen niiden takaa
 • Oman taustan tunnistaminen - miten lapsuuden tunnekokemukset vaikuttavat minuun
  aikuisena ja kasvattajana?
 • Omat tunnetaidot työssäjaksamisen tukena.


Valinnaiset osiot (osallistuja valitsee näistä 1-4 osiota):


1. Vuorovaikutus lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukena (2 op)

Tässä valinnaisessa osiossa pureudutaan siihen, kuinka varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lapsen oppimista ja hyvinvointia sekä millaiset tekijät vaikuttavat lapsen kokemus- ja elämysmaailmaan. Hyvinvointia lähestytään erityisesti sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Osio sopii erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksenhenkilöstölle, mutta palvelee myös alkuopetuksen parissa työskenteleviä henkilöitä.

2. Ratkaisukeskeinen työote haasteellisen oppilaan kohtaamisessa (2 op)

Tässä valinnaisessa osiossa perehdytään neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja niiden vaikutuksiin arjen toimintoihin. Osiossa tutustutaan ohjaamisessa käytettäviin ratkaisukeskeisiin ja voimaanuuttavan vuorovaikutuksen toimintaperiaatteisiin sekä positiivisen psykologian näkökulmiin ja työskentelymenetelmiin.

3. Psyykkisesti oireilevan oppilaan tunnistaminen ja tukeminen (2 op)

Osa nuorista kokevat masennusta ja ahdistuneisuutta. Etäopetus ja harrastusten loppuminen ovat lisänneet nuorten sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyden kokemusta. Kokemusyksinäisyydestä voi olla ahdistava ja tuskallinen sillä nuoruuteen kuuluu ryhmään kuuluminen, jossa voi jakaa kokemuksia, tuntea yhteenkuuluvuutta ja tehdä asioita yhdessä. Resilienssi suojaa muutoksissa ja vastoinkäymisissä, auttaa palautumaan, kestämään ja jatkamaan.

4. Moniammatillinen yhteistyö – tuki haastavissa tilanteissa (2 op)

Tämä valinnainen osio perehdyttää osallistujat moniammatilliseen yhteistyöhön haastavien tilanteiden tukena. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kattavasti eri tahojen kanssa, niin koulun sisällä kuin myös laajasti muilla yhteiskunnan aloilla. Oppilashuolto on opettajalle suuri tuki haastavissa tilanteissa. Myös eri sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ovat osa moniammatillista yhteistyötä.

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan ajalla 2021-2022.

OPH_rahoittaa_rgb.png