Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen draaman keinoin 7 op (OPH)

Koulutus järjestetään Kokkolassa 17.2.-3.4.2020.

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on tarjota perusopetuksen opettajille ja ohjaajille tietoa ja osaamista miten vahvistaa oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja draamamenetelmien keinoin. Hankkeessa sovelletaan osallistavan- ja prosessidraaman pedagogisia menetelmiä. Erityisesti opettajat kehittyvät omakohtaisen kokemisen ja suunnittelun kautta tunnetaitojen ja ryhmädynamiikan ohjaajina. Hankkeen tuloksena opettajat pystyvät ohjaamaan oppilaita toimimaan luontevammin toistensa kanssa erilaisissa ryhmissä tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavin ilmaisu- ja draamakasvatusmenetelmin.

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Teatteri Iltatähti 

Kohderyhmät: Perusopetuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta

Keskiset teemat:
* Arvostava kohtaaminen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
* Osallisuuden ja vahvuuksien vahvistaminen
* Ryhmähallintataidot ja -dynamiikka
* Sukellus draamakasvatuksen menetelmiin ja mahdollisuuksiin 
* Osallistavan prosessidraaman taustaa ja draamamenetelmätaitojen syventäminen
* OPS:n siltaaminen draamamenetelmiin, oppilaiden osallisuus ja ryhmäilmiöt

Toteutus:
Koulutus koostuu kuudesta (6) lähiopetuspäivästä sisältäen asiantuntija-alustuksia, reflektointia sekä toiminnallista työskentelyä mm. draamaharjoituksia. Välijaksoilla toimitaan yhteisellä verkkoalustalla, jossa verkostoidutaan, vaihdetaan toimintamalleja sekä jaetaan oppimistehtävät ja tuotokset.

Ma-ti 17.-18.2. klo 9-15: Sillan rakentaminen draaman ja OPS:n välillä / Sirkku Lähdesmäki ja Päivi Valli
- Draaman keinoin tutuksi ja osaksi ryhmää 
- Ilmaisun ilo: draamakasvatuksen menetelmiin tutustumista ja linkittämistä teoriaan
- Näkökulmaa oppilaiden tunnetaitoihin; asiantuntijapuheenvuoro
Työskentely on vuorovaikutteista ja draamamenetelmiä monipuolisesti hyödyntävää. Ennen seuraavia lähipäiviä annetaan omakohtainen kirjoitusvälitehtävä.

To-pe 12.-13.3. klo 9-15: Uskallusta astua riippusillalle; sukellus draamakasvatuksen menetelmien mahdollisuuksiin yhdessä oppien / Sirkku Lähdesmäki ja Esko Tynkkynen
- Prosessidraama oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittämisen menetelmänä 
- Osallistavan prosessidraaman taustaa ja draamamenetelmätaitojen syventäminen
- Prosessidraaman suunnittelu
Työskentely draamamenetelmien parissa tapahtuu aktiivisesti ja toiminnallisesti yhdessä oppien ja rohkaistuen. Ennen seuraavia lähipäiviä annetaan toteutettavaksi suunnittelutehtävä.

To-pe 2.-3.4. klo 9-15: Näköalapaikalla; padot auki, jaetaan ja innostutaan! / Sirkku Lähdesmäki
- Syrjinnän ja kiusaamisen käsittelyä draamamenetelmiä hyödyntäen
- Suunnittelutehtävien reflektointi ja prosessointi vertaisarvioimalla
- Prosessidraamakokonaisuuksien kokemuksellinen ja elämyksellinen jakaminen
- Itsearviointi ja reflektointia

Kouluttajat:
Pääkouluttaja KM Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja ja draamakasvattaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sirkku on toteuttanut draamakasvatusta kokonaisvaltaisesti luokanopettajana 10 vuoden ajan ja toimii ilmaisukasvatuksen opettajana luokanopettajien aikuiskoulutuksessa.
KM Päivi Valli, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus. Päivi toimii luokanopettajien aikuiskoulutuksessa ryhmädynamiikan ja oppilaslähtöisen oppimisen asiantuntijana.
Teatterikuraattori Esko Tynkkynen, Kokkolan kaupunginteatteri. Esko on toteuttanut useita draama- ja vuorovaikutuskoulutuksia jo usean vuoden ajan.

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen:
Koulutukseen ilmoittaudutaan 31.1. mennessä sähköisellä lomakkeella.  Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessa.  

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutus järjestetään Rovaniemellä syksyllä 2019 ja Kokkolassa keväällä 2020.