Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet 6 sp (UBS)

Arrangeras i Karleby 10.2 - hösten 2022

Fortbildningens mål är att erbjuda personalen inom grundläggande utbildning ökad kunskap, färdigheter och kompetens i hur man bygger upp och stärker en trygg verksamhetskultur. Varje elev och studerande ska känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Fortbildningen syftar också till att öka deltagarnas kännedom om och kompetens att använda effektiva mobbningsförebyggande metoder samt även hur de systematiskt kan utveckla och stärka det mobbningsförebyggande arbetet vid sin egen enhet.
Projektet utgår ifrån UKM:s åtgärdsprogram för antimobbningsarbetet. Projektet strävar även till att uppdatera deltagarnas kunnande kring den senaste forskningen kring antimobbning och Utbildningsstyrelsens aktuella material.

Genomförande:
Fortbildningen arrangeras som hybridfortbildning på tre orter (Vasa, Karleby och Helsingfors) med både närstudiedagar (föreläsningar, diskussioner och workshops) samt webbinarier. Projektet genomförs som ett samarbete mellan CLL/ÅA och Karleby universitetscenter Chydenius.

Målgrupp:
Personal inom den grundläggande utbildningen
. I fortbildningen deltar man i mån av möjlighet som team och målet är att den skolvisa antimobbningsplanen uppdateras och presenteras bland de medverkande vid projektets slut.

Fortbildningens teman:

 • förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan
 • stärkande av sociala färdigheter, gruppdynamik
 • ensamhet och skolfrånvaro
 • nätmobbning, sexuella trakasserier, sociala medier och spel
 • mobbning som brott och skolans ansvar
 • processarbete kring antimobbningsplaner och ingripande verksamhet
 • det mångprofessionella samarbetet och ledarskapets betydelse i antimobbningsarbetet

Ort och tidpunkt: Fortbildningen pågår februari – november 2022.

 • Helsingfors, start 7.2.2022
 • Vasa, start 9.2.2022
 • Karleby, start 10.2.2022


Moduler och innehåll:

MODUL 1: 

Del 1. Förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan
Närstudiedag på alla tre orter, kl. 9–15 alla dagar:

 • 7.2.2022 i Helsingfors
 • 9.2.2022 i Vasa
 • 10.2.2022 i Karleby

Del 2. Mobbning som brott och skolans ansvar

 • Webbinarium 16.2.2022 kl. 13–16 (gemensamt för alla deltagare)

Del 3. Mobbningsförebyggande verksamhet i skolan – två modeller

 • Webbinarium 17.2.2022 kl 13–16 (gemensamt för alla deltagare)


MODUL 2:

Del 1. Ingripande verksamhet och antimobbningsplan
Närstudiedag på alla tre orter:

 • 22.3.2022 i Vasa
 • 24.3.2022 i Karleby
 • 29.3.2022 i Helsingfors.

Del 2. Ensamhet och skolfrånvaro

 • Webbinarium 5.4.2022 kl 13-16 (gemensamt för alla deltagare)

Del 3. Nätmobbning och sociala medier

 • Webbinarium 7.4.2022 kl. 13-16 (gemensamt för alla deltagare)


MODUL 3:

Del 1. Verktyg för utvärdering – hur vet vi att vi jobbar rätt på lång sikt?

 • Webbinarium hösten 2022, datum meddelas senare (gemensamt för alla deltagare)

Del 2. Uppföljande verksamhet – nätverket kring eleven

 • Närstudiedag hösten 2022 på alla tre orter (Vasa, Karleby och Helsingfors)


Utbildare:

 • Patrik Söderberg, universitetslärare, Åbo Akademi
 • Katarina Alanko, projektforskare, Åbo Akademi
 • Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
 • Lena Sjöholm-Fahllund, rektor, Korsholm
 • Tove von Schantz, rektor, Raseborg
 • Clara Lindqvist, bitr. rektor, Helsingfors
 • Sofia Hedman, skolpsykolog, Nykarleby
 • Maria Lingonblad, sakkunnig inom mobbningsförebyggande arbete, Folkhälsan

Anmälan:
Anmäl dig till utbildningen i Karleby med denna webblankett

Avgift:
Fortbildningen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Kontaktpersoner:
Karleby: Anette Skog, Karleby universitetscenter Chydenius, anette.m.skog@jyu.fi, tfn 040 7476 378
Vasa och Helsingfors: Eva Åstrand, Centret för livslångt lärande, eva.astrand@abo.fi, tel. 050-476 1124

Projektet "Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet" är ett samarbetsprojekt mellan CLL/Åbo akademi och Karleby universitetscenter Chydenius vid Jyväskylä universitet.

OPH_finansierar_rgb.png