Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet 6 sp (UBS)

Arrangeras januari-november 2022

Projektets mål är att genom fortbildning erbjuda personalen inom grundläggande utbildning ökad kunskap, färdigheter och kompetens i hur man bygger upp och stärker en trygg verksamhetskultur. Varje elev och studerande ska känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Projektet syftar också till att öka deltagarnas kännedom om och kompetens att använda effektiva mobbningsförebyggande metoder samt även hur de systematiskt kan utveckla och stärka det mobbningsförebyggande arbetet vid sin egen enhet.
Projektet utgår ifrån UKM:s åtgärdsprogram för antimobbningsarbetet. Projektet strävar även till att uppdatera deltagarnas kunnande kring den senaste forskningen kring antimobbning och Utbildningsstyrelsens aktuella material.

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen. I fortbildningen deltar man i mån av möjlighet som team och målet är att den skolvisa antimobbningsplanen uppdateras och presenteras bland de medverkande vid projektets slut.

I fortbildningen fokuserar vi på:

  • förebyggande av mobbning och värdegrundsarbete i skolan
  • stärkande av sociala färdigheter, gruppdynamik
  • ensamhet och skolfrånvaro
  • nätmobbning, sexuella trakasserier, sociala medier och spel
  • mobbning som brott och skolans ansvar
  • processarbete kring antimobbningsplaner och ingripande verksamhet
  • det mångprofessionella samarbetet och ledarskapets betydelse i antimobbningsarbetet

Genomförande:
Fortbildningen arrangeras som hybridfortbildning på tre orter (Vasa, Karleby och Helsingfors/Åbo) med både närstudiedagar (föreläsningar, diskussioner och workshops) samt webbinarier. Projektet genomförs som ett samarbete mellan CLL/ÅA och Karleby universitetscenter Chydenius.

Utbildare:
Sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete och processledarskap.

Tidpunkt:
Januari - november 2022 (datumen meddelas senare).

Anmälan:
Anmälan öppnas i september.

Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Kontaktperson:
Planerare Anette Skog, anette.m.skog@jyu.fi, tfn 040 7476 378

Projektet "Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet" är ett samarbetsprojekt mellan CLL/ÅA och Karleby universitetscenter Chydenius vid Jyväskylä universitet.

OPH_finansierar_rgb.png