Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana 10-15 op (OPH)

Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jossa järjestetään 10–15 op laajuinen täydennyskoulutusohjelma oppilaitosjohdolle.

 

Lapin yliopisto koordinoi hanketta ja toteuttaa Lapissa järjestettävän koulutuksen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Savonlinnan kesäyliopisto toteuttavat koulutukset omilla alueillaan. Hanke toteutetaan 2022–2023.

 

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tutkimusperustaista tietoa ja toimintamalleja koulun oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Tavoitteena on vahvistaa rehtoreiden osaamista ja valmiuksia kehittää koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria monialaisen yhteistyön kautta. Hyvä johtaja huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan, koska rehtorilla on vastuu ja valta myös opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin kehittämisestä.

 

Koulutuksen kohderyhmät: Rehtorit, apulaisrehtorit, johtajat sekä opettajat, jotka ovat siirtymässä vastuutehtäviin.

Toteutus: 
Osallistujat toteuttavat oman henkilökohtaisen hyvinvointijohtamisen kehittymissuunnitelman (HEKS) sekä omaan kouluun tai kuntaan kohdistuvan kehittämistehtävän. Osa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena, osa sekä lähi- että etäopetuksena (hybriditoteutus). Koulutuspäivät toteutetaan pääosin hybridinä, jolloin kouluttaja on yhdellä paikkakunnalla ja koulutusta seurataan etänä muilla paikkakunnilla.

 

Osallistuja tulee osallistua pakolliseen 6 op:n osioon sekä valitsee ilmoittautuessaan 2-4 valinnaista osiota, riippuen siitä mihin teemoihin haluaa syventyä. Näin koulutuksessa suoritetaan 10-15 opintopistettä.


KAIKILLE PAKOLLINEN OSIO:

 

Hyvinvointijohtaminen ja monialainen yhteistyö 6 op

Hyvinvointijohtamisen sisällöt: koulutusjohtamisen käsitteet, taustateoriat, määrittely, muuttuva toimintaympäristö, kompleksisen toimintaympäristön luomat haasteet, sekä oma, henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi holistisena ilmiönä.

 

Monialaisen yhteistyön sisällöt: monialaisen yhteistyön merkitys osana oppilaiden ja henkilöstön osallistamista ja osallistuttamista sekä koulun toimintakulttuuria. Muutosjohtamistaidot sekä ratkaisutaidot monitoimijaiseen hyvinvointiyhteistyöhön ja sen johtamiseen liittyviin haasteisiin.

Osio koostuu kuudesta (6) koulutuspäivästä. Ensimmäinen ja viimeinen koulutuspäivä toteutetaan lähiopetuksena kolmella paikkakunnalla: Rovaniemellä, Kokkolassa ja Savonlinnassa. Osion muut päivät toteutetaan etänä verkossa.

Aikataulu:
1) 12.4.2022 klo 9-15 lähiopetuspäivä Kokkolassa
2) 20.5.2022 klo 9-15 Rovaniemi (etänä Kokkolan ja Savonlinnan ryhmille) 
3) 9.9.2022 klo 9-15 Rovaniemi (etänä Kokkolan ja Savonlinnan ryhmille)

4) 16.3.2023 klo 9-15 Rovaniemi (etänä Kokkolan ja Savonlinnan ryhmille)

5) 4.4.2023 klo 9-15 Rovaniemi (etänä Kokkolan ja Savonlinnan ryhmille)

6) 26.4.2023 klo 9-15 lähiopetuspäivä Kokkolassa


Osioon sisältyy asiantuntijan luentoja, ryhmätehtäviä, henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, välitehtävät sekä laajempi kehittämistehtävä ohjatusti. Kehittämistehtävät esitellään päätösjaksolla keväällä 2023.

Asiantuntija: yliopistonlehtori, HTT Jaana Leinonen, Lapin yliopisto


VAPAAVALINNAISET OSIOT (
joista valitaan vähintään 2, maksimissaan 4):

 

Osio 1: Kiusaamisen ehkäisy osana hyvinvoivaa kouluyhteisöä 3 op

Osiossa keskitytään kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, kiusaamisen puuttumismalleihin sekä rehtorin vastuu kiusaamistapauksissa. Samalla perehdytään henkilöstön hyvinvoinnin ja kiusaamisen ehkäisemisen avaimiin. Asiantuntijaluentojen ja harjoitusten aiheina ovat mm. viestintä ja vuorovaikutus osana toimintakulttuuria, kiusaamisen ehkäiseminen tunnetaitojen ja empatian kehittämisen keinoin konkreettisin harjoituksin, ihmisenä kasvun polku, koulukiusaamisen lainsäädäntö ja moniammatillinen yhteistyö, ratkaisukeskeinen kiusaamistapausten käsittely ja myönteisen ilmapiirin luominen sekä hyvinvoinnin kehittäminen koulussa ennakoivasti.

Osio on järjestetty syksyllä 2022. Osion asiantuntijat olivat rehtori, KM Mikko Lumme ja Lukuliikekoordinaattori, KM Pia Lumme, Finnoschool oy.

 

Osio 2: Strategia- ja ennakointityökalut osana hyvinvointijohtamista 2 op

 

Hyvinvointijohtaminen on strategista ja ennakoivaa johtamista. Osiossa keskitytään tunnistamaan ja erittelemään erilaisia teoreettisia lähestymisiä strategiseen johtamiseen. Toisaalta hyvinvointijohtamisessa ennakointitiedon hyödyntäminen on tärkeää, jossa johtajan aktiivinen rooli muutosten havainnoinnissa, tulkitsemisessa ja hyödyntämisessä vaikuttaa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Osiossa määritetään oman koulun kehittämistarpeita ja tuotetaan yhdessä ratkaisumalleja.

Osio on järjestetty syksyllä 2022. 
Asiantuntijana toimi apulaisprofessori, KTT Pikka-Maaria Laine, Lapin yliopisto

 

 

Osio 3: Kriisijohtaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys osana hyvinvointijohtamista 2 op

 

Osiossa perehdytään oppilaitosten kriisijohtamiseen, pedagogiseen- ja muutosjohtamisen, työlainsäädäntöön, henkilöstöjohtamiseen ja työorganisaation dynamiikkaan. Osiossa tutustutaan oman johtajuuden ja johtamistyylin tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hyvinvointijohtaminen on osa pedagogista johtamista sekä muutosjohtamisen osaamista, jotka korostuvat kriisitilanteissa ja henkilöstön jaksamisen tilanteissa. Osiossa käydäänkin lävitse keskeisintä henkilöstöä osallistavaa henkilöstöjohtamista.

Osio on järjestetty syksyllä 2022. Asiantuntijoina toimivat rehtori KM Timo Kettunen ja hyvinvointipäällikkö, HTT Arto Willman, Oulun kaupunki.

 

Osio 4: Hyvinvointijohtamisen strategisen projektin toteutus 2 op

 

Osiossa koulujohto syventää 1. osiossa laatimaansa kehittämistehtävää ennakointitiedon avulla strategiseksi kehittämisprojektiksi ja tekee myös sen toteuttamissuunnitelman. Osiossa käydään lävitse tehokkaan ja hyvän strategisen kehittämisprojektin toteuttaminen teorian ja käytännön kautta sekä sen onnistunut toimeenpano hyvinvointijohtamisen näkökulmasta. Osiossa työstetään osallistujien strategisia kehittämisprojekteja ja niiden tuloksien tehokasta ja tuloksellista hyödyntämistä.

Osio on järjestetty keväällä 2023. Osion asiantuntijana toimi  KTT Riku Oksman, Projektivarikko oy.


Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Tiedustelut: suunnittelija Anette Skog,
anette.m.skog@jyu.fi, p. 040 7476 378.

Hanke on Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden (hankkeen koordinaattori), Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Savonlinnan kesäyliopisto ry:n
 Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan ajalla 2021-2023.


Lapin yliopiston yhteyshenkilö: Esa Posio, p. 040 4844 074, s-posti: esa.posio@ulapland.fi

Savonlinnan kesäyliopiston yhteyshenkilö: Ulla Peräkorpi, p. 044 7730 999, s-posti: ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi

 

 

OPH_rahoittaa_rgb.png