Matikkaa ymmärtäen - matematiikan oppimisen tuki ja arviointi (OPH)

Järjestetään 7.11.2022 - 27.4.2023. Ilmoittaudu nyt!

Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja matematiikan oppimisen tukemiseen perusopetuksessa sekä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja niiden oppijoiden matematiikan taitojen tukemiseen, joilla on haasteita jopa alakoulun matematiikan osaamisessa. Koulutuksen osioissa tarjotaan ratkaisuja jo alakoulussa alkaneen matematiikasta syrjäytyneiden oppijoiden tukemiseen toiminnallisen matematiikan opetuksen keinoin. Ratkaisuja tarjotaan oppijoiden myönteisen matematiikkaitsetunnon ja motivaation tukemiseen, kielentämisen pedagogiikan ymmärtämiseen sekä työvälineitä oppijoiden osaamiseen kartoittamiseen ja korjaavan opetuksen toteuttamiseen.

Koulutus koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka muodostavat yhdessä 7 op koulutusohjelman. Hanke koostuu lähiopetuspäivistä, verkko-opetuksesta (Zoom) sekä omaan kartoitus- ja arviointityöhön liittyvistä kokeiluista ja oppimistehtävistä. On suositeltavaa, että opettaja osallistuu kaikkiin kolmeen osioon.

Kohderyhmät: perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen matematiikan opettajat ja erityisopettajat

Toteuttamispaikkakunnat: Kokkola, Helsinki ja Rovaniemi. Helsingin ryhmä on täynnä!

Osio 1. Oppijoiden myönteisen matematiikkaitsetunnon ja motivaation tukeminen (1,5 op)

 • Myönteisen matematiikkakuvan rakentuminen ja vahvistaminen
 • Kannustavan palautteen merkitys oppimisen ilon näkökulmasta
 • Itseohjautuvuuden taitojen ja sinnikkyyden tukeminen matematiikan opiskelussa
 • Matematiikan opiskelun taidot

Osio koostuu verkko-opetuksesta (kaksi iltapäivää), asiantuntija-alustuksista, keskusteluista ja oppimistehtävistä. Oppimistehtävänä artikkelin lukeminen ja oman matematiikkasuhteen pohdinta, oppilaan matematiikkasuhteen selvittäminen ja kuvaus sekä esittely toisille pienryhmissä ja mahdollisten ratkaisujen etsiminen oppilaiden matematiikkasuhteen tukemiseen. Osio toteutetaan syksyllä 2022 kolmelle alueryhmälle etäopetuksena (Zoom) seuraavasti:

 • Kokkola: ma 7.11. & to 1.12. klo 13-16
 • Rovaniemi: ke 9.11. & ma 28.11. klo 13-16
 • Helsinki: to 10.11. & ti 29.11. klo 13-16

Osio 2. Kielentämisen pedagogiikka tukemassa ymmärtävää matematiikan oppimista (1,5 op)

 • Kielentämisen pedagogiikan avaaminen (taktiilinen toiminnan kieli ja kuvallinen ilmaisu, luonnollinen kieli ja symbolinen kieli)
 • Matemaattisen ajattelun ilmaiseminen kielentämällä (taktiilisella toiminnan kielellä ja kuvakielellä, luonnollisella ja symbolisella matematiikan kielellä)
 • Kielentäminen arvioinnin ja opetuksen suunnittelun työkaluna
 • Selkokieli ja matematiikan oppiminen

Osio koostuu ennakkotehtävistä, verkko-opetuksesta (kaksi iltapäivää), asiantuntija-alustuksista ja verkossa tapahtuvasta yhteistoiminnallisesta työskentelystä. Oppimistehtävänä artikkelin lukeminen ja oman pedagogisen kehittymisen pohdinta, kielentämisen tehtävien tekeminen ja tehtävien ratkaisujen avaaminen ja arviointi pienryhmätyöskentelynä verkossa. Osio toteutetaan keväällä 2023 kolmelle alueryhmälle etäopetuksena (Zoom) seuraavasti:

 • Helsinki: ma 16.1. & to 9.2. klo 13-16
 • Kokkola: ti 17.1. & ti 7.2. klo 13-6
 • Rovaniemi: ke 18.1. & ke 8.2. klo 13-16


Osio 3. Matematiikan taitojen kartoittaminen sekä ratkaisuja oppijoiden tukemiseen (4 op)


Osiossa perehdytään:

 • peruskoulun matematiikan opetussuunnitelman perusteiden keskeisiin käsitteisiin ja laskutoimituksiin
 • peruskoulun matematiikan osaamisen kartoittamiseen,
 • korjaavaan opetukseen kartoitusten jälkeen, eli miten tukea heikosti menestyviä oppijoita matematiikan taidoissa.

Kolmannen osion toteutus vievät ja syventävät kahden ensimmäisen osion sisältöjä käytäntöön. Osio koostuu verkko-opetuksesta (kaksi iltapäivää) sekä kahdesta lähiopetuspäivästä sisältäen ennakkotehtäviä ja toiminnallista työskentelyä. Oppimistehtävänä matematiikan taitojen kartoitus, korjaavan opetuksen suunnittelu ja toteutus. Oppimistehtävän toteutus omassa työssä, esim. matematiikan taitojen kartoitus, tulosten analysointi ja korjaavan opetuksen suunnittelu ja toteutus. 

Kaikille alueryhmille yhteinen etäopetus ke 15.3. klo 13-16. Osio jatkuu seuraavasti:

 • Helsingin alueryhmä:
  - lähiopetusta Helsingissä ti-ke 21.-22.3. klo 9-15
  - etäopetus ti 25.4. klo 13-16
 • Kokkolan alueryhmä:
  - lähiopetusta Kokkolassa ma-ti 27.-28.3. klo 9-15
  - etäopetus to 27.4. klo 13-16

 • Rovaniemen alueryhmä:
  - lähiopetusta Rovaniemellä ke-to 29.-30.3. klo 9-15
  - etäopetus ma 24.4. klo 13-16


Kouluttajat:
KT Päivi Perkkilä, yliopistonlehtori, matematiikkakasvatuksen dosentti
Leena Kokko, matematiikkaterapeutti, eritysluokanopettaja 
Hannele Ikäheimo, matematiikan opetuksen asiantuntija ja kouluttaja
FT, dosentti Jorma Joutsenlahti, matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori 

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta.

Ilmoittautuminen:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vastaa Kokkolan ja Helsingin alueryhmien toteutuksista ja Lapin yliopisto vastaa Rovaniemen alueryhmän toteutuksesta. Helsingin alueryhmä on täynnä!
Sitovat ilmoittautumiset Kokkolan alueryhmään sähköisellä lomakkeella ke 26.10. mennessä.
Sitovat ilmoittautumiset Rovaniemen alueryhmään sähköisellä lomakkeella pe 21.10. mennessä.  

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi
projektisuunnittelija Jenny Tahkola, p- 050 599 0253, jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa, Helsingissä ja Rovaniemellä ajalla 2022-2023.

OPH_rahoittaa_rgb.png