Rat­kai­su­keskei­nen neu­rop­sy­kiat­rinen val­men­ta­ja­kou­lu­tus (25 op)

Koulutus on alkanut 1.10.2020. Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2021.

RATKAISUKESKEISESTÄ NEUROPSYKIATRISESTA VALMENNUKSESTA

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Tästä koulutuksesta osallistujat saavat erityisvalmiuksia tukea asiakkaita, joilla on ADHD, jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette. Ratkaisukeskeinen valmennuksen keinot soveltuvat hyvin myös mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien ohjaamiseen.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on menetelmä ja myös ajattelutapa, joka antaa lisää kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

"Koulutuksesta olen saanut kaikista eniten eväitä omaan ajattelutapaan, asioihin pysähtymiseen ja pohtimiseen - kohti positiivisuutta - pois ongelmien pohtimisesta."

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa.

"Tulin hakemaan työkaluja arkipäivisiin haasteisiin. Koen saaneeni todella paljon tietoa ja vertaistukea niin kouluttajilta, kokemusasiantuntijoilta, koko porukalta ja omalta vertaisryhmältänikin!"

"Ammattitaidon syvenemisen huomaa työssä!"

Osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan. Koulutus antaa osallistujille ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Lisäksi koulutukseen osallistuja saa vahvan neuropsykiatrisen/ADHD -asiantuntijuuden, jota voi hyödyntää omassa työyhteisössään tai muissa vastaavaa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös välittäjänä ja tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään.

OSALLISTUJAT

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Esimerkkejä soveltuvista ammattiryhmistä ovat opettajat, erityisopettajat, kuraattorit, koulunkäyntiavustajat, eri alojen terapeutit, sosiaali- ja terveysalan hoitajat ja ohjaajat, mielenterveys- ja päihdetyöntekijät sekä muut opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

"Ihania ihmisiä! Moniammatillisuus ryhmässä mahdollistaa keskusteluiden monipuolisuuden ja ideoiden syntymisen."

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa. Opetus tapahtuu suomenkielellä. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat suorittaa kaikki kirjalliset tehtävät omalla äidinkielellään.

KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET

"Paljon eväitä omaan työhön. Oma asenne ja suhtautumistapa haasteisiin on muuttunut sekä omassa arjessa että työssä."

"Olen saanut käytännön harjoituksista ja työnohjauksista erittäin paljon ja ne ovat olleet ehkäpä parasta antia koulutuksessa."

 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia tarkastellaan koulutuksessa lasten, nuorten sekä aikuisten näkökulmasta.
 • ADHD- ja Asperger- tyttöjen ja naisen erityisyys
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Arvostava vuorovaikutus ja voimaannuttava valmennus
 • Positiivinen psykologia ja mindfulness asiakastyössä sekä oman työhyvinvoinnin näkökulmasta
 • Positiivinen psykologia opetuksessa
 • Ryhmänohjaaminen
 • Oppilaan tukeminen koulutyössä
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Näkökulmia masennukseen
 • Ratkaisukeskeisiä keinoja päihdeasiakkaan kanssa työskentelyyn
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteitä
 • Käytännön keinoja ja menetelmiä valmentajan työhön
 • Menetelmiä hyvän ja voimaannuttavan yhteistyön rakentamiseen asiakkaan sekä ammattilaisten välille
 • Käytännön keinoja oman työn, työyhteisön sekä verkostojen toiminnan kehittämiseen
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön
 • Neuropsykiatrisena valmentajana kehittyminen ja valmentajan hyvinvointi

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS

"Hyvä prosessi. Pitempi koulutus ei ehkä olisi enää antanut niin paljon."

Koulutukseen sisältyy yhteensä kymmenen (10) lähiopetuspäivää. 

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustukset ja luennot
 • yhteistoiminnalliset käytännön harjoitukset
 • workshop-tyyppinen työskentely
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:

"Välitehtäviä oli sopivasti ja ne olivat omaa kehittymistä ja ammatillisuutta tukevia."
"Kehittämistehtävä tiivisti minulle koulutuksen keskeisen sisällön."

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely ja oman HEKS:in (henkilökohtainen kehittymissuunnitelma) laatiminen
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektiot
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusharjoitteluasiakas ja toimiminen valmennussuhteessa ohjatusti
 • kehittämistehtävä omaan työhön ja/tai työyheisöön
 • kehittymispäiväkirjatyöskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen
 • työskentely Optima -oppimisalustalla

KOULUTTAJAT

"Loistavat luennoitsijat ja loistavat kokemusasiantuntijat. Vahvaa ammattitaitoa ja tietoa. Hienoja tarinoita ja rohkeaa jakaamista."

Pääkouluttajana ja koulutuksen johtajana toimii Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja psykoterapeutti (TEO), työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja. Pääkouluttajalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa sekä ADHD -valmentajakoulutus. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Leena Mannström-Mäkelä on yksi Suomen arvostetuimpia Nepsy-kouluttajia. 

Eritysasiantuntijat ovat:
- Anita Puustjärvi, lastenpsykaitrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia), lastenpsykiatrian ylilääkäri, NLP-Practitioner, asiantuntijajäsen ADHD -käypähoitosuosituksen laatimisen työryhmässä.
- erityisopettaja
- kokemuskouluttajia (Autismin kirjo, Tourette ja ADHD)

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat laatukriteerit ja antaa opiskelijalle ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA KUSTANNUKSET

"Järjestelyt olleet sujuvat, kuten myös aikataulut. Maksujärjestelyt onnistui. Näistä 10+."

"Toimivaa! Hyvin rakennettu, etenevä koulutus!"


Haku on päättynyt!

PERUUTUSEHDOT
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan koulutusmaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko koulutusmaksu. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

"Innostuin kehittämistehtävästä todella paljon! Tein sen itseäni ja työtäni varten. Oli mukava tehdä sitä, kun se tuli todelliseen omaan tarpeeseen. Myös toisten kehittämistehtävien esittelyä oli todella mahtavaa kuunneella."

TIEDUSTELUT


Olemme Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestäneet Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutusta vuodesta 2010 lähtien. Meiltä on tähän mennessä valmistunut 162 ratkaisukeskeistä nepsyvalmentajaa. Lainaukset ovat otteita viime koulutuksesta saamastamme palautteesta.