Iloa pienten pedagogiikkaan (OPH)

Järjestetään 26.10.2022–10.5.2023. Ilmoittaudu nyt!

Ohjelmassa toteutetaan varhaiskasvatukselle, erityisesti pienten lasten ryhmissä työskenteleville suunnattu 10 opintopisteen pedagogisen toiminnan ja osaamisen kehittämisohjelma, jossa osallistujat lisäävät paitsi omaa osaamistaan myös kehittävät ohjatusti varhaiskasvatusyksiköidensä pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja. Ohjelma koostuu kolmesta erillisestä osiosta, joissa perehdytään pienten lasten oppimisen arviointiin, leikkipedagogiikkaan sekä ilmaisu- ja taidekasvatukseen käytännönläheisesti, mutta tutkimustietoon nojaten.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat, erityisopettajat sekä esi- ja alkuopetuksen opettajat.

Koulutusohjelman toteutus

Koulutusten lähiopetus järjestetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa (Talonpojankatu 2B, Kokkola). Lisäksi koulutuksiin sisältyy verkko-opetusta ja itsenäisesti toteutettavia opetuskokeiluja. Osallistuja voi suorittaa koko 10 op:n koulutusohjelman mutta osioita on myös mahdollista suorittaa erillisinä. 

Ilmaisun monet muodot pienten lasten varhaiskasvatuspedagogiikassa 2 op

Opintojaksolla tutustutaan ilmaisun monien muotojen oppimisen alueeseen osana Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Erityisesti syvennytään kokonaisvaltaiseen, integroivaan kuvataidepedagogiikkaan, jossa lasten osallisuus ja leikki ovat keskiössä.
Tavoitteena on välittää tietoa siitä, miksi ilmaisu- ja taidekasvatus on olennaisen tärkeää ja merkityksellistä lapsen kehitykselle. Tavoitteena on myös rohkaista kasvattajaa toteuttamaan lasten kanssa monipuolisesti ilmaisu- ja taidekasvatuksen eri muotoja.

Osio sisältää kolme (3) koulutuspäivää. Kaksi etätoteutusta ja yksi lähipäivä, joka sisältää toiminnallista tutustumista ilmaisun moniin muotoihin. Opintojakson aikana tehdään taidepedagoginen suunnitelma omaan varhaiskasvatustyöhön liittyen, joka käydään läpi ja jaetaan ryhmässä. Kouluttajina toimivat KT, prof. Inkeri Ruokonen (varhaiskasvatuksen opettajakoulutus Turun yliopisto) sekä TaM, lehtori Mirva Kuusela (Vaka-koulutuksen kuvataideopettaja Tampereen yliopisto)

Ti 24.1.2023 klo 12-16, etäopetuksena zoom
-Orientaatio koulutukseen
-Ilmaisun monien muotojen oppimisalue varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisessa viitekehyksessä
To 2.2.2023 klo 9-15, lähiopetuksena Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
-Kosketuskuvitusta,  saven käsittelyä ja leikillisen miniatyyri miljöön muotoilua
-Väri-iloittelua monipuolisilla materiaaleilla ja tekniikoilla
Pe 17.2.2023 klo 12-14, etäopetuksena zoom
-Ilmaisun iloa taiteissa, taidepedagogisten suunnitelmien esittelyä ja koulutuksen reflektointia

 Arviointi yhteistyönä varhaiskasvatuksessa 3 op


Osion tavoitteena on perehdyttää varhaiskasvatuksen ammattilaiset pienen lapsen oppimisen ja kehityksen havainnointiin ja arviointiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kesken. Miten varhaiskasvatuksen henkilöstö pystyy hyödyntämään parhaiten pientä erityisopettajaresurssia ja miten lapsen pedagoginen havainnointi toteutetaan, jotta myös erityisopettaja pääsee arvioimaan? Millaisia malleja voi rakentaa yhteistyön sujuvoittamiseksi? Miten arvioidaan lapsen yksilöllisiä, kehityksellisiä tarpeita, miten taas havainnoidaan ja arvioidaan ryhmää?

Osio sisältää kolme (3) teoriaperusteista ja keskustelevaa lähiopetuspäivää. Ennakkotehtävänä tutkitaan oman työpaikkakunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa/esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Kouluttajana toimii ELTO, työnohjaaja Taisto Lehtinen. 

Ke-To 19.-20.4.2023 klo 915, lähiopetusta Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
- Kolmiportainen tuki ja tuen muodot varhaiskasvatuksessa
- Arviointi ja yhteistyö suunnitelmien ja kokemusten mukaan (valtakunnalliset perusteet, kuntien vasut)
- Havainnoinnin toteuttaminen käytännössä
- Pedagoginen dokumentointi

Ke 10.5.2023 klo 9–15, lähiopetusta Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Keinoja ja menetelmiä lapsen ja ryhmän tukemiseen
Moniammatillisuus arvioinnin voimavarana
- ammattilaisten keskinäinen yhteistyö ja toimiva työnjako
- lapsen itsearviointi ja sen hyödyntäminen
- lasta ja/tai ryhmää koskevien havaintojen kokoaminen
Kehittämisideoita kunta-, yksikkö- tai tiimikohtaisiin arviointikäytäntöihin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen viimeistään 6.1.2023. sähköisellä verkkolomakkeella. Kirjoita ilmoittautuessasi "Lisätiedot" -kohtaan mitkä osiot haluat suorittaa.

Leikkipedagogiikka ja vuorovaikutuksen tukeminen 5 op Tämä osio on täynnä


Osiossa perehdytään alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaan erityisesti tavoitteellisen ja pedagogisesti suunnitellun leikin ohjaamisen näkökulmasta sekä annetaan teoreettista tietoa kehittävästä leikkipedagogiikasta sekä leikin merkityksestä emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Mikä on aikuisen rooli leikkitilanteissa ja miten leikilliset kohtaamiset rakentuvat parhaiten? Millaisia ovat leikin vuorovaikutustilanteet ja miten aikuinen voi ohjata leikillisten tilanteiden kohtaamisten ja tunnevuorovaikutustilanteiden rakentumista? Mitä leikki on kulttuurisena työtapana tai VASU:n toteuttajana?

Osio sisältää neljä (4) toiminnallista, teoriaperusteista koulutuspäivää, joista kolme toteutetaan lähiopetuksena ja yksi etänä. Osiossa tehdään myös oppimistehtävänä opetuskokeilu, josta tehdään raportti ja jaetaan ryhmässä. Kouluttajina toimivat KT, yliopistonlehtori Riitta Korhonen (Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus, Turun yliopisto) sekä KT, yliopistonlehtori Annukka Pursi (Helsingin yliopisto).

Ke-to 26.–27.10.2022 klo 9–15, lähiopetuksena Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Ke 2.11.2022 klo 9–15, etäopetuksena Zoom
Ke 30.11.2022 klo 9–15, lähiopetuksena Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kustannukset

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Peruutusehdot

Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoa koulutusohjelmasta

Projektisuunnittelija Jenny Tahkola, 050 599 0253, jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään sekä Kokkolassa että Rovaniemellä ajalla 2022-2023.

OPH_rahoittaa_rgb.png