En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet (7-15 sp)

Arrangeras 21.1 - 30.9.2020. Anmäl dig senast fredag 3.1!

Säkerhetskulturen inom utbildningsväsendet har idag blivit allt mer i fokus. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt- och lärmiljö. Projektet En trygg lärmiljö fokuserar på säkerhet, trygghet och krisberedskap.

Inom projektet erbjuds en obligatorisk utbildningsdel (5 sp) som arrangeras som närstudier på tre orter (Vasa, Helsingfors och Karleby). Därtill kommer du som deltagare att kunna välja bland sex valfria temamoduler (á 2 sp). Varje deltagare bör välja minst en valfri modul vilket innebär att du som deltagare avlägger minst 7 sp och maximalt 15 sp.

Målgrupp 
Personal inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisnineng, den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning samt fria bildningen.

DEN OBLIGATORISKA MODULEN:

En trygg lärmiljö och krisberedskap (5 sp), 3 närstudiedagar
Utbildare i den obligatoriska modulen är Ann-Charlotte Kjerulf, pedagog, krisarbetare och auktoriserad arbetshandledare samt Ronald Pått, säkerhetschef.

Datum för närstudiedagarna (välj ort när du anmäler dig):

  • närstudiedagarna i Karleby: ti 4.2, må 6.4 och må 14.9.2020 (adress: Bondegatan 2 B)
  • närstudiedagarna i Vasa: ti 21.1, må 23.3 och må 7.9.2020 (adress: Strandgatan)
  • närstudiedagarna Helsingfors: ti 28.1, må 30.3 och ons 9.9.2020 (adress: Brobergsterassen 10)

Dag 1: Krisberedskap och förebyggande åtgärder (kl. 9-15)
Målsättningen är att  stärka krisberedskap genom en ökad medvetenhet  hos skolpersonal gällande de riskfaktorer och möjliga krissituationer som kan hota säkerhet och trygghet inom skolsamfundet.
Målet är även att ge kunskap om sådana trygghetsskapande strukturer som i skol- och studiemiljön kan bidra till att öka trygghetskänslan och ett gott omhändertagande vid eventuella krissituationer för att hos personal, elever och studerande förebygga mental ohälsa och traumatisering.

Dag 2: Krishantering (kl. 9-15)
Målsättningen är att ge deltagarna kunskap om bemötande av krisdrabbade personer, hantering av aktuella krissituationer, omedelbara och långsiktiga reaktioner på en svår händelse och deras inverkan på individer och skolsamfundets verksamhet.
Vid andra närstudietillfället ger Bernt Klockars och/eller Tony Venström information om appen "Värna och Varna". Applikationen har utvecklats för att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön.

Dag 3: Krispedagogiska metoder (kl. 9-15)
Målsättningen är att stärka skolpersonalens yrkesmässiga självförtroende med avsikt att öka målmedvetenheten gällande betydelsen av kvalitativa pedagogiska insatser och metoder för att stöda barn och unga som drabbats av kris. Krispedagogiken visar på de möjligheter som finns i skol- och studiemiljö att åstadkomma goda terapeutiska effekter för de ungas inlärning trots en krävande och svår händelse som drabbat individ, grupp eller skolsamfund.

DE VALFRIA TEMAMODULERNA (välj 1-6 temamoduler):

De valfria temamodulerna kan avläggas under tidsperioden 4.2-30.9. Det här innebär att samtliga webbaserade temamoduler öppnas upp för genomförande tisdagen 4.2.2020 (vecka 6) och stängs för slutförande onsdagen 30.09.2020 (vecka 40).

Modul 1: Pedagogik för social rättvisa – förebyggande av rasism i skolan (2 sp), webbaserad modul
I den här modulen får du lära dig att analysera samhällets och skolvärldens strukturer kritiskt för att få syn på hur ojämlikhet, med fokus på rasism, uppstår och upprätthålls. Du får lära dig olika perspektiv på pedagogik som främjar social rättvisa och att som lärare ta en aktiv roll i att motverka ojämlikhet som kan leda till marginalisering. Centrala teman i kursen är rasism, vithet, normkritik, social rättvisa, antirasism, hatretorik och radikalisering ur ett utbildningsperspektiv.
Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift. 
Utbildare:
Professor Gunilla Holm, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Doktorand Ida Hummelstedt, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Doktorand Jenni Helakorpi, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Universitetslärare Karin Creutz, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
Universitetslektor Pia Mikander, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Aminkeng Alemanji, Head of the Social Exclusion Master's Programme at Åbo Akademi and Postdoctoral researcher at Svenska social- och kommunalhögskolan

Modul 2: Relationsbaserat arbete inom elevvård och småbarnspedagogik (2 sp), webbaserad modul
I modulen presenteras grunderna för relationsbaserat välfärdsarbete samt hur man kan implementera relationsanalys i arbete med barn och unga. Modulens första del omfattas av en introduktion i relationsteori samt en genomgång av centrala begrepp för relationsbaserat arbete. Under modulens andra del presenteras en modell för relationsarbete som kan tillämpas i såväl i skola och inom småbarnspedagogik. Modellens syfte är att erbjuda ett verktyg för pedagoger och andra professionella att bättre uppmärksamma barn- och ungdomars behov av stöd samt ge inblick i hur trygga relationer kan byggas upp i det vardagliga arbetet med barn och ungdom.
Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift. 
Utbildare: Universitetslektor Harry Lunabba, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

Modul 3: Smart och säker på webben – informationssäkerhet för utbildningssektorn (2 sp), webbaserad modul
I den här modulen fokuserar man på säkerhetsfrågor som relaterar till data- och webbsäkerhet. Deltagarna får insyn i hur man kan förebygga dataintrång samt hur man bör agera för att skapa en verksamhet där man beaktar frågor inom data- och webbsäkerhet.
Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift. 
Utbildare: Specialforskare Kim Holmberg, Turun yliopisto

Modul 4: Förebyggande av nätmobbning (2 sp), webbaserad modul
Den här modulen fokuserar på förekomsten av nätmobbning och dess olika former. Förekomstformer som är målsägande brott eller direkt kriminella tas även upp för att skapa en förståelse hos deltagarna om hur de behöver utveckla den egna verksamheten samt i vilka situationer de behöver vidta direkta åtgärder. Nätmobbningens konsekvenser för det psykiska välbefinnandet hos barn och unga behandlas även under modulen.
Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift. 
Utbildare:
Sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete i skolan, Maria Lingonblad och Tove Ajalin, Folkhälsans förbund
Äldre konstapel och nätpolis Robert Sandvik

Modul 5: Elevvård eller barnskydd? Mångprofessionellt samarbete när oron väcks (2 sp), närstudier + webbaserat
Inom modulen behandlas mångprofessionellt samarbete mellan dagvård, skola, barnskyddet och familjeservicen. Vad är ett dialogiskt förhållningssätt och hur tar man upp oron? Hur prata med barn som upplevt våld och trakasseri och vad bör vi göra om vi misstänker våld eller sexuella övergrepp? Och hur fungerar barnskyddet - vad händer efter en barnskyddsanmälan?
Genomgörande: Du kan antingen delta i närstudier i Karleby tisd. 21.4 och 5.5 kl. 12-16 eller följa med undervisningen på distans (livestreaming).
Utbildare: Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete vid Folkhälsans förbund

Modul 6: En trygg miljö inom småbarnspedagogiken (2 sp), närstudier + webbaserat
Målsättningen med modulen är öka kunskapen om lågaffektivt bemötande inom småbarnspedagogiken och förskolan. Metoden används för att förebygga och hantera barns känsloutbrott – oavsett om de har en diagnos eller inte. Lågaffektivt bemötande i det dagliga mötet med barnen gör skillnad för både stora och små. Hur kan jag i min grupp eller klass förebygga och hantera utbrott och stress? Det handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ett effektivt, professionellt och etiskt sätt. 
Genomgörande: Du kan antingen delta i närstudier i Karleby månd. 16.3 och tisd. 31.3 kl. 12-16 eller följa med undervisningen på distans (livestreaming).
Utbildare:  PeM Ann-Britt Forsblom och PeM Camilla Nyman, speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola 

Kontaktpersoner
Karleby: planerare Anette Skog, anette.skog@chydenius.fi, tfn 040 7476 378
Vasa: utbildningsplanerare Eva Åstrand, eva.astrand@abo.fi, tfn 050 476 1124
Helsingfors: kundchef Josefin Sjölind-Kohtamäki, josefin.sjolind-kohtamaki@helsinki.fi, tfn 050 347 3315

Avgift
Utbildningen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan
Anmälan till utbildningen i Karleby sker via följande länk: https://crm.abo.fi/Events/296/Apply
Anmälan till utbildningen i Vasa sker via följande länk: https://crm.abo.fi/Events/294/Apply
Anmälan till utbildningen i Helsingfors sker via följande länk: https://crm.abo.fi/Events/295/Apply

Kursbroschyrhttps://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/08/trygg-larmiljo-flyer.pdf

Projektet "En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet" är ett samarbetsprojekt mellan CLL/ÅA, Karleby universitetscenter Chydenius och HY+.