Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen (OPH)

Hankkeen tavoitteet ja toteutus
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Hankkeen tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa heidän valmiuksiaan opetushallituksen uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen. Hankkeessa perehdytään tutkimukseen perustuvaan teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon, arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja tukea tarvitsevien oppijoiden arviointiin. Hankkeessa haastetaan opettajia löytämään yhteys pedagogiikan ja arviointikäytänteiden välille. 

Koulutusohjelma koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka suositellaan suoritettavan yhtenä kokonaisuutena (9 op). Koulutuksia on kuitenkin mahdollista suorittaa myös yksittäisinä osioina.  

Syksyllä 2020  hankkeessa on järjestetty koulutus Opettajan arviointiosaaminen ja koulun arviointikulttuurin kehittäminen (3 op). Kouluttajana toimi KT, FL Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. 

Keväällä 2021 on järjestetty koulutus Pedagogiikan monipuolistaminen ja arviointi (3 op). Kouluttajina toimivat yliopistonopettajat Päivi Valli ja Sirkku Lähdesmäki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Keväällä 2021 hankkeessa järjestetään vielä seuraava koulutus:

Arvioidaan yhdessä - opettajan ja erityisopettajan yhteistyö, 3 op (koulutus on täynnä!)

Etäopetuspäivät:
1. to 8.4.2021 klo 9-15
2. ma 19.4.2021 klo 9-15

Kohderyhmä: perusopetuksen rehtorit, erityisopettajat, luokan- ja aineenopettajat

Keskeiset sisällöt:
- Oppimisvaikeudet, muut erityistarpeet ja arviointi
- Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden huomioiminen arvioinnissa
- Arvioinnin eriyttämisen keinoja
- Apuvälineiden ja erilaisten koejärjestelyiden hyödyntäminen osaamisen osoittamisessa
- Erityiset painoalueet eriyttämisen keinona
- Yhteistyötä erityisopettajan ja opettajien välillä arvioinnissa
- Kirjaaminen pedagogisiin asiakirjoihin arvioinnin ja käytöksen tueksi.

Toteutustapa: Koulutus koostuu kahdesta (2) etäopetuspäivästä sisältäen asiantuntija-alustuksia ja pienryhmätyöskentelyä. On suositeltavaa, että koulutukseen osallistuu opettaja-erityisopettaja -työpari samasta koulusta mutta tämä ei ole välttämätöntä. Välitehtävänä opettajat laativat pienimuotoisen kehittämistehtävän. Etäopetus tapahtuu Zoom-ohjelmalla.

Kouluttaja: KM Tiina Vitka, yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja

Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä. Voit kysellä mahdollisia peruutuspaikkoja.

Kustannukset: Hanke on Opetushallituksen kustantama, opettajille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). 

Tiedustelut: suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään sekä Kokkolassa että Rovaniemellä ajalla 2020-2021. 

OPH_rahoittaa_rgb.png