Luokanopettajien aikuiskoulutuksen valintaperusteet 2022

 

Luokanopettajan aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Pelkän maisteritutkinnon suorittaminen on mahdollista, mikäli soveltuva yliopistotutkinto on aiemmin suoritettu. Pääaine on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Koulutuksesta valmistutaan keskimäärin kahdessa vuodessa, josta ajasta puolitoista vuotta on läsnäoloa vaativaa kokopäiväopiskelua Kokkolassa.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajan esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.-6. luokilla.  Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Hakeminen koulutukseen

Luokanopettajan aikuiskoulutukseen valitaan 45 uutta opiskelijaa vuonna 2022. Aloituspaikoista kahdeksan varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Koulutukseen valitaan enintään viisi kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanutta hakijaa.

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Koulutus löytyy opintopolusta nimellä Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v).

Hakuaika on 31.8.-14.9.2022 klo 15.00. Hakemusten tulee olla tallennettuina järjestelmään viimeistään 14.9.2022 klo 15.00. 

Jos hakija hakee tutkinnonsuoritusoikeutta samaan tutkinto-ohjelmaan, johon hänellä jo on tutkinnonsuoritusoikeus Jyväskylän yliopistossa, hänelle ei myönnetä uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus (YOL 558/2009, 37 §)

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut:

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
 • International baccalaureate (IB) -, European Baccalaureate (EB) -, Reifeprüfung (Rp)/Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinnon Suomessa tai vähintään kandidaatin tutkintoa vastaavan tutkinnon ulkomailla
 • tai saanut oikeuden suorittaa yliopistotutkinto Suomessa

Lisätietoja

 Yliopisto-opinnot

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut kaikkiaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin tulee sisältyä:

 • perusopinnot (vähintään 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op, sekä
 • yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus jossakin toisessa aineessa (ei vaadita aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneilta)

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ammattikorkeakoulussa suorittaneille lasketaan opinnoista yliopisto-opintoihin enintään 25 opintopistettä. Ammattikorkeakoulussa suoritetuista opettajan pedagogisista opinnoista annettavista opintopisteistä vähennetään mahdolliset päällekkäisyydet yliopistossa suoritettujen opintojen kanssa. 

Päällekkäiset (esim. sisällytetyt tai hyväksiluetut) opinnot lasketaan opintopisteisiin vain kertaalleen. Opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan hakuvaiheessa opintopisteiksi käyttäen kerrointa 1,8.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettajakokemuksen tulee olla suoritettuna 14.9.2022 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista aiemmilla opinnoilla tai kielitaitokokeella (Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet).

Opettajankoulutuksen hakukohteissa YKI-testillä kielitaitonsa osoittavilla tulee olla ylimmän taitotason tutkinto suoritettu taitotasolla 5 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Tutkinnon tulee olla suoritettu vuonna 2002 tai sen jälkeen. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Hakemuksen liitteet

Hakijan tulee toimittaa liitteet:

 • korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta,
 • suorittamiensa yliopistotutkintojen ja -opintojen todistuksista/opintosuoritusotteesta sekä
 • esiopetuksen ja perusopetuksen opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettaja-kokemuksen tulee olla suoritettuna 14.9.2022 mennessä.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Hakijan tulee liittää hakemukselleen kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta, mikäli hän on suorittanut:

 • ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 
 • ammatillisen tutkinnon ennen vuotta 2018
 • EB- tai IB- tai RP/DIA- tai AICE-tutkinnon 
 • ulkomaisen tutkinnon

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetusta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse toimittaa todistusta, yliopisto saa tiedot suoraan ylioppilastutkintorekisteristä.

Yliopisto-opinnot ja työkokemus esiopetuksessa tai perusopetuksessa

Hakemuksen liitteeksi skannataan viralliset opintorekisteriotteet, opintokokonaisuustodistukset ja/tai tutkintotodistukset sekä työtodistukset.

Opintokokonaisuuksien tulee olla suoritusotteessa koostettuina kokonaisuuksiksi, jotta niistä voidaan antaa pisteitä. Työtodistuksista tulee ilmetä tarkka aika. Päätoimisuuden tai sivutoimisessa tehtävässä viikoittaisen opetustuntimäärän ja tehtävän laadun tulee käydä selvästi ilmi (esim. esiopetus, merkintä lastentarhanopettaja ei ole riittävä). Työsopimuksia, palkkatodistuksia tai epäselviä todistuksia ei oteta huomioon.

Liitteiden toimittaminen

Yhteishaun liitteet toimitetaan ensisijaisesti lataamalla ne sähköisesti Opintopolun hakulomakkeelle. Toimitusaikaa on viikko hakuajan päättymisestä eli syksyn 2022 yhteishaussa liitteiden toimitus-aika päättyy 21.9.2022 klo 15.00. Hakuvaiheessa liitteistä voi toimittaa ns. tavalliset kopiot eli skannauksen, valokuvan tai tavallisen valokopion Opintopolun hakulomakkeelle. Mikäli tulet hyväksytyksi, hyväksyntäsi on ehdollinen, kunnes opiskelupaikan vastaanottovaiheessa toimitat vaadituista dokumenteista virallisesti oikeaksi todistetut kopiot Jyväskylän yliopiston hakijapalveluihin.

Riippumatta liitteiden toimitustavasta emme huomioi myöhässä toimitettuja tai saapuneita liitteitä. Liitteitä ei palauteta (älä toimita alkuperäisiä todistuksia). Et saa erillistä kuittausta liitteiden perille saapumisesta. Jos liitteissä on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, joten tarkistathan välillä myös roska-postikansion.

Tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

Ulkomailla suoritetun tutkinnon koulutusdokumenteista, jotka eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. 

Lisätietoja

Suomen kielen taidon osoittaminen

Mikäli hakijan tulee osoittaa kielitaito erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä. Suomen kielen taidon osoittamiseksi tarvittava todistus tulee liittää hakulomakkeelle 21.9.2022 klo 15:00 mennessä.

Valintatapa

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Hakemusten perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on tätä enemmän, käytetään esivalintaa.

1. vaihe: esivalinta (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat)

Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin valintakokeeseen voidaan kutsua, kutsuminen tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella.

Opettajakokemus (0 - 4 pistettä):

 • opettajakokemus esi- ja perusopetuksessa   0,5 p./4 kk

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (vähintään 16 opetustuntia/viikko) opettajana esiopetuksessa tai perusopetuksessa. Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta. Sivutoiminen tuntiopetus muunnetaan vastaamaan päätoimista kuitenkin edellyttäen, että viikoittainen opetustuntien määrä on vähintään 10 ja että jakso on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden. Esiopetus hyväksytään opettajakokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jälkeen annettu esiopetus.

Yliopistolliset opintokokonaisuudet (0 - 4 pistettä):

 • Perusopinnot 25 op/15 ov/ approbatur   0,5 p.
 • Perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov/cum laude approbatur   1 p.
 • Perus-, aine- ja syventävät opinnot 120 op/55 ov/laudatur   2 p.

Tasapistetilanteessa valinnan ensimmäisessä vaiheessa (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien valinta) tasapisteissä olevista valitaan kaikki. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa ei valita hakijoita varasijoille.

2. vaihe: soveltuvuuskoe (lopullinen valinta)

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoe sisältää opetustuokion ja haastattelun.  

Soveltuvuuskoe järjestetään 2. - 3.11.2022 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Soveltuvuuskoekutsun saaneen hakijan on vahvistettava tai peruutettava osallistumisensa kokeeseen 24.10.2022 (klo 15.00) mennessä soveltuvuuskoekutsun ohjeiden mukaisesti.

Kokeeseen osallistuvien tulee laatia ennakkotehtävänä omien kokemustensa ja ajatustensa pohjalta kirjoitelma opettajuuteen liittyvästä aiheesta. Kirjoitelmasta ei anneta pisteitä eikä sitä arvostella, se toimii haastattelun tausta- ja oheismateriaalina. Kirjoitelma tulee palauttaa 24.10.2022 (klo 15.00) mennessä. Tarkemmat ohjeet kirjoitelmasta ja sen palauttamisesta annetaan soveltuvuuskoekutsussa.

Toisen vaiheen kokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta luokanopettajan ammattiin sekä motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajakoulutuksessa. Kokeeseen ei liity valintakoekirjallisuutta eikä aineistokoetta. Aikaisempien vuosien soveltuvuuskokeiden tehtävänantoja ei ole saatavissa.

Opetustuokiosta ja haastattelusta annetaan kummastakin pisteitä asteikolla 1-40. Lopullinen valinta tapahtuu osioista saadun yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saavutettava kummastakin osiosta vähintään 5,0 pistettä. Tasapistetilanteessa valinnan toisessa vaiheessa (lopullinen valinta) tasapisteissä olevista valintaan kaikki. 

Lopullisessa valinnassa valitaan enintään 15 hakijaa varasijoille. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 13.12.2022 klo 15.00. Kevätlukukaudeksi 2023 poissa olevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tilalle ei oteta varasijalta opiskelijaa.

Vuoden 2021 valinnassa ei käytetty esivalintaa soveltuvuuskokeeseen. Vuoden 2021 valinnassa alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen, oli 42.

Valinnan tulosten julkistaminen

Ensimmäisen vaiheen tulokset, soveltuvuuskokeisiin kutsuttavat, julkaistaan 14.10.2022. Hakijat saavat tiedon tuloksista sähköisesti.

Opiskelijavalinnan lopulliset tulokset julkistetaan 25.11.2022 mennessä. Tulokset ilmoitetaan Opintopolku-palvelussa sekä sähköisesti kaikille valintaan osallistuneille.

Opiskelijavalinnassa varasijalle valituille ilmoitetaan sähköisesti heti, mikäli opiskelupaikkojen peruutuksia tulee. Varasijoilta hyväksyminen päättyy syksyn 2022 yhteishaussa viimeistään 13.12.2022 klo 15.00.

Ohjeet yksilöllisiin erityisjärjestelyihin

Valintakoejärjestelyillä pyritään varmistamaan hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa ja edellytyksensä opiskelijavalinnassa. Hakijat, joilla on perusteltu syy (esimerkiksi vamma, sairaus tai rajoite) yksilöllisiin järjestelyihin, hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta Opintopolussa samoin kuin muutkin hakijat ja osallistuvat opiskelijavalintamenettelyyn tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti.

Yksilöllisten järjestelyiden hakua varten käytetään hakulomaketta. Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat hakemukset tulee jättää yliopistoon 21.9.2022 (klo 15.00) mennessä. Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain, jos hakija osoittaa, että tarve yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt em. määräajan päättymisen jälkeen.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomake

Valintaperusteiden lisätiedot

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskelu-oikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus

Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatus-ympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset:

 • Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.


Lisätiedot: Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA-lainsäädäntö) sekä opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote.

Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Opintopolku-palvelussa 2.12.2022 (klo 15.00) mennessä. Katso ohjeet

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan, mikäli hän 

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja. (Yliopistolaki)

Jos opiskelija ilmoittautuu em. syiden takia poissa olevaksi kevät- ja syyslukukausiksi 2023, hänelle lähetetään joulukuussa 2023 ohjeet opintojen aloittamisesta tammikuussa 2024.

Yhden opiskelupaikan säännös

Yhteishakua koskee yhden paikan säännös. Se tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (lukukausi yliopistossa alkaa joko keväällä 1.1. tai syksyllä 1.8.). Lisätietoja

Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat Kokkolassa 10.1.2023.

Opintoaikojen rajaus

Kandidaatin ja maisterin tutkinnoille on yliopistolaissa määritetty tavoitteelliset suorittamisajat ja kokonaisaika. Myös poissaolosta opintojen aikana on säädetty yliopistolaissa. Lisätietoja opiskelupaikan vastaanotosta ja opiskeluaikojen rajauksesta.

Oikaisumenettely

Hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua valinnan ensimmäisen ja/tai toisen vaiheen osalta 14 päivän kuluessa ko. vaiheen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella oikaisua haetaan. Oikaisupyyntö tulee osoittaa Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto. Oikaisuvaatimusohjeet

Neuvonta ja lisätiedot

Luokanopettajien aikuiskoulutus
opintoasiat-laiko(at)jyu.fi, puh. 040 1645 402 ja 040 8054 431.

Hakija- ja opiskelijapalvelut
hakijapalvelut(at)jyu.fi, puh. 029 441 8050 (ma-pe klo 12-15), http://www.jyu.fi/hae
Kysy hakemisesta -lomake