Luokanopettajakoulutuksen valintaperusteet 2020

Alla olevat valintaperusteet ovat alkuperäiset (hyväksytty 20.2.2020). Valintaperusteisiin on tullut muutoksia ja 30.9.2020 päivitetyt valintaperusteet löydät Opintopolusta. Muutokset koskevat soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskokeesta on poistettu opetustuokio.


Luokanopettajan aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Pelkän maisteritutkinnon suorittaminen on mahdollista, mikäli soveltuva yliopistotutkinto on aiemmin suoritettu. Pääaine on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Koulutuksesta valmistutaan keskimäärin kahdessa vuodessa, josta ajasta puolitoista vuotta on läsnäoloa vaativaa kokopäiväopiskelua Kokkolassa.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajan esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.-6. luokilla.  Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Luokanopettajan aikuiskoulutukseen valitaan 45 uutta opiskelijaa vuonna 2020. Aloituspaikoista kahdeksan varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Koulutukseen valitaan enintään viisi kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanutta hakijaa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Koulutus löytyy opintopolusta nimellä Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v).

Hakuaika on 2.-16.9.2020 klo 15.00. Hakemusten tulee olla tallennettuina järjestelmään viimeistään 16.9.2020 klo 15.00.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus (YOL 558/2009, 37 §)

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut:

 • ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon;
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Pelkästään alempaan, sekä alempaan että ylempään tai pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa myös hakija, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon.

 Yliopisto-opinnot

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut kaikkiaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin tulee sisältyä:

 • perusopinnot (vähintään 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatus­tieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op, sekä
 • yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus jossakin toisessa ai­neessa (ei vaadita aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneilta)

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ammattikorkeakoulussa suorittaneille lasketaan opinnoista yliopisto-opintoihin 25 opintopistettä.

Opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan hakuvaiheessa opintopisteiksi käyttäen kerrointa 1,8.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettajakokemuksen tulee olla suoritettuna 16.9.2020 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista aiemmilla opinnoilla tai kielitaitokokeella (Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet).

Terveydelliset vaatimukset

Terveydentila ja toimintakyky

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen tuli rajoituksia vuoden 2012 alusta alkaen. Rajoitukset koskevat Jyväskylän yliopistossa seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.  Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vamman tai muun fyysisten tai psyykkisten rajoitteiden takia henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Myös oppilaitoksen päätös aiemman opiskeluoikeuden peruuttamiseksi voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä opintojen aikana. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Jyväskylän yliopistossa tämä koskee seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö, opettajankoulutus sekä liikuntabiologia.

 (Laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Lisätietoja

Hakemuksen liitteet

Hakijan tulee toimittaa liitteet

 • korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta,
 • suorittamiensa yliopistotutkintojen ja -opintojen todistuksista/opintosuoritusotteesta sekä
 • esiopetuksen ja perusopetuksen opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista.

Hakemuksen liitteeksi skannataan viralliset opintorekisteriotteet, opintokokonaisuustodistukset ja/tai tutkintotodistukset sekä työtodistukset.

Opintokokonaisuuksien tulee olla suoritusotteessa koostettuina kokonaisuuksiksi, jotta niistä voidaan antaa pisteitä. Työtodistuksista tulee ilmetä tarkka aika. Päätoimisuuden tai sivutoimisessa tehtävässä viikoittaisen opetustuntimäärän ja tehtävän laadun tulee käydä selvästi ilmi (esim. esiopetus, merkintä lastentarhanopettaja ei ole riittävä). Työsopimuksia, palkkatodistuksia tai epäselviä todistuksia ei oteta huomioon.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettajakokemuksen tulee olla suoritettuna 16.9.2020 mennessä.

Liitteiden toimittaminen

Yhteishaun liitteet toimitetaan ensisijaisesti lataamalla ne sähköisesti Opintopolun hakulomakkeelle. Toimitusaikaa on viikko hakuajan päättymisestä eli syksyn 2020 yhteishaussa liitteiden toimitusaika päättyy 23.9.2020 klo 15:00.

Riippumatta liitteiden toimitustavasta emme huomioi myöhässä toimitettuja tai saapuneita liitteitä. Liitteitä ei palauteta (toimita kopio). Et saa erillistä kuittausta liitteiden perille saapumisesta. Jos liitteissä on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen; tarkista välillä myös roskapostikansio. Jos sinua ei voida katsoa korkeakoulukelpoiseksi, hakemuksesi hylätään.

Lisätietoja

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

Muualla kuin Suomessa suoritettujen tutkintojen ja opintojen koulutusdokumenttien (tutkintotodistus, mahdollinen päättötodistus tai vastaava, mahdollinen opintorekisteriote) tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja.

Virallisesti oikeaksi todistettu kopio ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ja opintorekisteriotteesta sekä niiden virallisesti oikeaksi todistetut käännökset toimitetaan hakijapalveluihin paperisina postitse osoitteella: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Pelkät sähköiset liitteet hakemukselle eivät riitä.

Lisätietoja

Valintamenettely

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Hakemusten perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on tätä enemmän, käytetään esivalintaa.

1. vaihe: esivalinta (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat)

Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin valintakokeeseen voidaan kutsua, kutsuminen tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella.

Opettajakokemus (0 - 4 pistettä):

 • opettajakokemus esi- perusopetuksessa   0,5 p./4 kk

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (väh. 16 opetustun­tia/viikko) opettajana esiopetuksessa tai perusopetuksessa. Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta. Sivutoiminen tuntiopetus muunnetaan vastaamaan päätoimista kuitenkin edellyttäen, että viikoittainen opetustuntien määrä on vähintään 10 ja että jakso on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden. Esiopetus hyväksytään opettaja­kokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jälkeen annettu esiopetus.

Yliopistolliset opintokokonaisuudet (0 - 4 pistettä):

 • Perusopinnot 25 op/15 ov/ approbatur   0,5 p.
 • Perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov/cum laude approbatur   1 p.
 • Perus-, aine- ja syventävät opinnot 120 op/55 ov/laudatur   2 p.

Tasapistetilanteessa valinnan ensimmäisessä vaiheessa (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien valinta) tasapisteissä olevista valitaan kaikki. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa ei valita hakijoita varasijoille.

2. vaihe: soveltuvuuskoe (lopullinen valinta)

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoe sisältää opetustuokion ja haastattelun.

Soveltuvuuskoe järjestetään 4. - 5.11.2020 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Opetustuokiot järjestetään Torkinmäen koululla (Hakakatu 24, 67100 Kokkola) ja haastattelut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella (Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola). 

Soveltuvuuskoekutsun saaneen hakijan on vahvistettava tai peruutettava osallistumisensa kokeeseen 26.10.2020 (klo 15.00) mennessä soveltuvuuskoekutsun ohjeiden mukaisesti.

Kokeeseen osallistuvien tulee laatia ennakkotehtävänä omien kokemustensa ja ajatustensa pohjalta kirjoitelma opettajuuteen liittyvästä aiheesta. Kirjoitelmasta ei anneta pisteitä eikä sitä arvostella, se toimii haastattelun tausta- ja oheismateriaalina. Kirjoitelma tulee palauttaa 26.10.2020 (klo 15.00) mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Tarkemmat ohjeet kirjoitelmasta ja sen palauttamisesta annetaan soveltuvuuskoekutsussa.

Toisen vaiheen kokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta luokanopettajan ammattiin sekä motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajakoulutuksessa.

Kokeeseen ei liity valintakoekirjallisuutta eikä aineistokoetta. Aikaisempien vuosien soveltuvuuskokeiden tehtävänantoja ei ole saatavissa.

Opetustuokiosta ja haastattelusta annetaan kummastakin pisteitä asteikolla 1-40. Lopullinen valinta tapahtuu osioista saadun yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saavutettava kummastakin osiosta vähintään 5,0 pistettä. Tasapistetilanteessa valinnan toisessa vaiheessa (lopullinen valinta) tasapisteissä olevista valintaan kaikki. 

Lopullisessa valinnassa valitaan enintään 15 hakijaa varasijoille. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 15.12.2020 klo 15.00. Kevätlukukaudeksi 2021 poissa olevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tilalle ei oteta varasijalta opiskelijaa.

Vuoden 2018 ja 2019 valinnassa ei käytetty esivalintaa soveltuvuuskokeeseen. Vuoden 2019 lopullisessa valinnassa alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen, oli 51. Vuoden 2018 valinnassa alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen, oli 53.

Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa

Yksilöllisten järjestelyiden hakua varten käytetään hakulomaketta. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyjä haetaan. Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat hakemukset tulee jättää yliopistoon 23.9.2020 (klo 15.00) mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Yksilöllisiä järjestelyjä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Yksilöllisten järjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomake

Valinnan tulosten julkistaminen

Ensimmäisen vaiheen tulokset, soveltuvuuskokeisiin kutsuttavat, julkaistaan 16.10.2020. Hakijat saavat tiedon tuloksista sähköisesti.

Opiskelijavalinnan lopulliset tulokset julkistetaan 27.11.2020 mennessä. Tulokset ilmoitetaan Opintopolku-palvelussa sekä sähköisesti kaikille valintaan osallistuneille.

Opiskelijavalinnassa varasijalle valituille ilmoitetaan sähköisesti heti, mikäli opiskelupaikkojen peruutuksia tulee. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 15.12.2020 klo 15.00.

Oikaisumenettely

Hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua valinnan ensimmäisen ja/tai toisen vaiheen osalta 14 päivän kuluessa ko. vaiheen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella oikaisua haetaan. Oikaisupyyntö tulee osoittaa Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto.

Oikaisuvaatimusohjeet

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloitus

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Opintopolku-palvelussa 4.12.2020 (klo 15.00) mennessä. Katso ohjeet

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan, mikäli hän 

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja. (Yliopistolaki)

Jos opiskelija ilmoittautuu em. syiden takia poissa olevaksi kevät- ja syyslukukausiksi 2021, hänelle lähetetään joulukuussa 2021 ohjeet opintojen aloittamisesta tammikuussa 2022.

Opinnot alkavat Kokkolassa arkipäivisin toteutuvana kokopäiväopiskeluna 12.1.2021.

Yhden paikan säännös

Yhteishakua koskee yhden paikan säännös. Se tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (lukukausi yliopistossa alkaa joko keväällä 1.1. tai syksyllä 1.8.).  

Lisätietoja

Opintoaikojen rajaus

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon kaksi lukuvuotta. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. 

Lisätietoja opiskelupaikan vastaanotosta ja opiskeluaikojen rajauksesta.

Neuvonta ja lisätiedot

opettajankoulutus@chydenius.fi

Mari Kiviniemi ja Oili Uusitalo

Hakija- ja opiskelijapalvelut, hakijapalvelut(at)jyu.fi, puh. 040 805 4132, http://www.jyu.fi/hae