Opiskelijavalintaperusteet 2019

Luokanopettajan aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Pelkän maisteritutkinnon suorittaminen on mahdollista, mikäli soveltuva yliopistotutkinto on aiemmin suoritettu. Pääaine on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Koulutuksesta valmistutaan keskimäärin kahdessa vuodessa, josta ajasta puolitoista vuotta on läsnäoloa vaativaa kokopäiväopiskelua Kokkolassa.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajan esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.-6. luokilla.  Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Luokanopettajan aikuiskoulutukseen valitaan 45 uutta opiskelijaa vuonna 2019. Aloituspaikoista kahdeksan varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Koulutukseen valitaan enintään viisi kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanutta hakijaa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Koulutus löytyy opintopolusta nimellä Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v).

Hakuaika on 4.-18.9.2019 klo 15.00. Hakemusten tulee olla tallennettuina järjestelmään viimeistään 18.9.2019 klo 15.00.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus (YOL 37 §)

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut:

 • ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon;
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Pelkästään alempaan, sekä alempaan että ylempään tai pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa myös hakija, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon.

 Yliopisto-opinnot ja opettajakokemus

1. Kaikkiaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin tulee sisältyä

 • perusopinnot (vähintään 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatus­tieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op, sekä
 • yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus jossakin toisessa oppiai­neessa (ei vaadita aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneilta)

2. Opettajakokemusta vähintään 4 kk.

Opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan hakuvaiheessa opintopisteiksi käyttäen kerrointa 1,8.

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (väh. 16 opetustun­tia/viikko) opettajana esiopetuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai aikuiskoulutuksessa. Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta. Sivutoiminen tuntiopetus muunnetaan vastaamaan päätoimista kuitenkin edellyttäen, että viikoittainen opetustuntien määrä on vähintään 10 ja että jakso on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden. Esiopetus hyväksytään opettaja­kokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jälkeen annettu esiopetus.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettajakokemuksen tulee olla suoritettuna 18.9.2019 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista aiemmilla opinnoilla tai kielitaitokokeella (Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet).

Terveydelliset vaatimukset

Terveydentila ja toimintakyky

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta alkaen. Rajoitukset koskevat Jyväskylän yliopistossa seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.  Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vamman tai muun fyysisten tai psyykkisten rajoitteiden takia henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Myös oppilaitoksen päätös aiemman opiskeluoikeuden peruuttamiseksi voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä opintojen aikana. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Jyväskylän yliopistossa tämä koskee seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö, opettajankoulutus sekä liikuntabiologia.

 (Laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Lisätietoja

Hakemuksen liitteet

Hakijan tulee toimittaa liitteet

 • korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta,
 • suorittamiensa yliopistotutkintojen ja -opintojen todistuksista/opintosuoritusotteesta sekä
 • opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista.

Hakemuksen liitteeksi skannataan viralliset opintorekisteriotteet, opintokokonaisuustodistukset ja/tai tutkintotodistukset sekä työtodistukset.

Opintokokonaisuuksien tulee olla suoritusotteessa koostettuina kokonaisuuksiksi, jotta niistä voidaan antaa pisteitä. Työtodistuksista tulee ilmetä tarkka aika. Päätoimisuuden tai sivutoimisessa tehtävässä viikoittaisen opetustuntimäärän ja tehtävän laadun tulee käydä selvästi ilmi (esim. esiopetus, merkintä lastentarhanopettaja ei ole riittävä). Työsopimuksia, palkkatodistuksia tai epäselviä todistuksia ei oteta huomioon.

Liitteiden toimittaminen

Yhteishaun liitteet toimitetaan ensisijaisesti lataamalla ne sähköisesti Opintopolun hakulomakkeelle. Toimitusaikaa on viikko hakuajan päättymisestä eli syksyn 2019 yhteishaussa liitteidentoimitusaika päättyy 25.9.2019 klo 15:00.

Liitteiden lataamiseksi Opintopolkuun:

 • Suositeltavinta on skannata dokumentti PDF-muotoon. Vaihtoehtoisesti voit ottaa dokumentista hyvälaatuiset valokuvat (JPG- tai PNG-muotoiset). Hakijana olet itse vastuussa siitä, että toimittamasi liite on riittävän hyvälaatuinen.
 • Muista sisällyttää liitteeseen kaikki dokumentin sivut. Monisivuinen dokumentti tulee koota yhdeksi liitetiedostoksi.
 • Nimeä tiedostot muotoon: dokumentin nimi_sukunimi_etunimi, esim. tutkintotodistus_Hakija_Hanna.
 • Liitteen tulee olla virkailijan avattavissa ilman hakijalta erikseen pyydettäviä salasanoja tai muita tunnistetietoja.

Riippumatta liitteidentoimitustavasta emme huomioi myöhässä toimitettuja tai saapuneita liitteitä. Liitteitä ei palauteta (toimita kopio). Et saa erillistä kuittausta liitteiden perille saapumisesta. Jos liitteissä on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen; tarkista välillä myös roskapostikansio. Jos sinua ei voida katsoa korkeakoulukelpoiseksi, hakemuksesi hylätään.

Lisätietoja

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

Muualla kuin Suomessa suoritettujen tutkintojen ja opintojen koulutusdokumenttien (tutkintotodistus, mahdollinen päättötodistus tai vastaava, mahdollinen opintorekisteriote) tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja. Virallisesti oikeaksi todistetut dokumentit voivat olla joko dokumentin myöntäneen oppilaitoksen tai julkisen notaarin (maistraatissa) Suomessa oikeaksi todistamia tai laillistettuja kopioita. Dokumentin jokaisella sivulla pitää olla oikeaksi todistajan alkuperäinen allekirjoitus ja leima. Ulkomailla suoritetuista koulutusdokumenteista, jotka eivät ole suomen- tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen- tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi tai englanniksi) voi olla joko

 • todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös,
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa),
 • virallisen kääntäjän tekemä käännös tai
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä.

Toimita siis virallisesti oikeaksi todistettu kopio ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ja opintorekisteriotteesta sekä niiden virallisesti oikeaksi todistetut käännökset. Voit tarkistaa Opetushallituksen ylläpitämästä rekisteristä, ketkä Suomessa ovat virallisia kääntäjiä.

International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung/Deutsche Internationale Abitur -tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

Ulkomaiset koulutusdokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin paperisina postitse osoitteella: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Pelkät sähköiset liitteet hakemukselle eivät riitä.

Valintamenettely

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Hakemusten perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on tätä enemmän, käytetään esivalintaa.

1. vaihe: esivalinta (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat)

Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin valintakokeeseen voidaan kutsua, kutsuminen tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella.

Opettajakokemus (0 - 7 pistettä):
opettajakokemus perusopetuksessa   0,5 p./2 kk
muu opettajakokemus   0,5 p./4 kk

Yliopistolliset opintokokonaisuudet (0 - 4 pistettä):
Perusopinnot 25 op/15 ov/ approbatur   0,5 p.
Perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov/cum laude approbatur   1 p.
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 120 op/55 ov/laudatur   2 p.

Muut opinnot (0,5 pistettä):
Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot   0,5 p.

Tasapistetilanteessa valinnan ensimmäisessä vaiheessa (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien valinta) tasapisteissä olevista valitaan kaikki. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa ei valita hakijoita varasijoille.

2. vaihe: soveltuvuuskoe (lopullinen valinta)

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoe sisältää opetustuokion ja haastattelun.

Soveltuvuuskoe järjestetään 6. - 7.11.2019 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Opetustuokiot järjestetään Torkinmäen koululla (Hakakatu 24, 67100 Kokkola) ja haastattelut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella (Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola). 

Soveltuvuuskoekutsun saaneen hakijan on vahvistettava tai peruutettava osallistumisensa kokeeseen 28.10.2019 (klo 15.00) mennessä www-lomakkeella.

Kokeeseen osallistuvien tulee laatia ennakkotehtävänä omien kokemustensa ja ajatustensa pohjalta kirjoitelma opettajuuteen liittyvästä aiheesta. Kirjoitelmasta ei anneta pisteitä eikä sitä arvostella, se toimii haastattelun tausta- ja oheismateriaalina. Kirjoitelma tulee palauttaa 28.10.2019 (klo 15.00) mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Tarkemmat ohjeet kirjoitelmasta ja sen palauttamisesta annetaan soveltuvuuskoekutsussa.

Toisen vaiheen kokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta luokanopettajan ammattiin sekä motivaatiota ja sitoutuneisuutta opiskella luokanopettajakoulutuksessa.

Kokeeseen ei liity valintakoekirjallisuutta eikä aineistokoetta. Aikaisempien vuosien soveltuvuuskokeiden tehtävänantoja ei ole saatavissa.

Opetustuokiosta ja haastattelusta annetaan kummastakin pisteitä asteikolla 1-40. Lopullinen valinta tapahtuu osioista saadun yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saavutettava kummastakin osiosta vähintään 5,0 pistettä. Jos useampi hakija saa valintakokeessa saman piste­määrän, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan ensisijaisesti opetustuokion perusteella, toissijaisesti arvalla.

Lopullisessa valinnassa valitaan enintään 20 hakijaa varasijoille. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 17.12.2019 klo 15.00. Kevätlukukaudeksi 2020 poissa olevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tilalle ei oteta varasijalta opiskelijaa.

Vuoden 2018 valinnassa ei käytetty esivalintaa soveltuvuuskokeeseen. Lopullisessa valinnassa alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen, oli 53. Vuoden 2017 valinnassa soveltuvuuskokeeseen pääsy edellytti vähintään 4,5 pistettä. Lopullisessa valinnassa alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen, oli 55,5.

Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa

Hakijat, joilla on perusteltu syy (esimerkiksi vamma, sairaus tai rajoite) yksilöllisiin järjestelyihin, hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta (Opintopolku.fi) samoin kuin muutkin hakijat ja osallistuvat opiskelijavalintamenettelyyn tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, voit tehdä hakemuksen viimeistään 7 vuorokauden sisällä hakuajan päättymisestä. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Emme voi huomioida myöhässä saapuneita hakemuksia. Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain, jos osoitat että tarve yksilöllisiin järjestelyihin on syntynyt em. määräajan päättymisen jälkeen.

Hakulomake ja lisätietoja

Valinnan tulosten julkistaminen

Ensimmäisen vaiheen tulokset, soveltuvuuskokeisiin kutsuttavat, julkaistaan 18.10.2019. Hakijat saavat tiedon tuloksista sähköisesti.

Opiskelijavalinnan lopulliset tulokset julkistetaan 29.11.2019 mennessä. Tulokset ilmoitetaan Opintopolku-palvelussa sekä sähköisesti kaikille valintaan osallistuneille.

Opiskelijavalinnassa varasijalle valituille ilmoitetaan sähköisesti heti, mikäli opiskelupaikkojen peruutuksia tulee. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 17.12.2019 klo 15.00.

Oikaisumenettely

Hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua valinnan ensimmäisen ja/tai toisen vaiheen osalta 14 päivän kuluessa ko. vaiheen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella oikaisua haetaan. Oikaisupyyntö tulee osoittaa Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Oikaisuvaatimusohjeet

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloitus

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Opintopolku-palvelussa 9.12.2019 (klo 15.00) mennessä. Katso ohjeet

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna ainoastaan, mikäli hän 

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja. (Yliopistolaki)

Jos opiskelija ilmoittautuu em. syiden takia poissa olevaksi kevät- ja syyslukukausiksi 2020, hänelle lähetetään joulukuussa 2020 ohjeet opintojen aloittamisesta tammikuussa 2021.

Opinnot alkavat kokopäiväopiskeluna 8.1.2020.

Yhden paikan säännös

Yhteishakua koskee yhden paikan säännös. Se tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (lukukausi yliopistossa alkaa joko keväällä 1.1. tai syksyllä 1.8.).  

Lisätietoja

Opintoaikojen rajaus

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon kaksi lukuvuotta. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Mikäli hakijalla on jokin edellä mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi, hänen tulee liittää todistusjäljennös opiskelupaikan vastaanottoilmoittautumislomakkeen mukaan.

Neuvonta ja lisätiedot

opettajankoulutus@chydenius.fi

Mari Kiviniemi ja Oili Uusitalo

Hakija- ja opiskelijapalvelut, hakijapalvelut(at)jyu.fi, puh. 040 805 4132, http://www.jyu.fi/hae