29.03.2018

Opiskelijavalintaperusteet 2018

Luokanopettajan aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot tai pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinto, mikäli soveltuva yliopistotutkinto on aiemmin suoritettu. Pääaine on kasvatustiede ja opintoihin sisältyvät luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Koulutuksesta valmistutaan keskimäärin kahdessa vuodessa, josta ajasta puolitoista vuotta on läsnäoloa vaativaa kokopäiväopiskelua Kokkolassa.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opettajan esiopetuksessa sekä perusopetuksen 1.-6. luokilla.  Suurin osa valmistuneista sijoittuu luokanopettajan tehtäviin. Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana myös muilla kouluasteilla. Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoina valmistuneilla on mahdollisuus sijoittua erilaisiin tehtäviin koululaitoksessa ja yhteiskunnassa.

Koulutukseen valitaan vuoden 2018 valinnassa 45 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista enintään 20% varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku-palvelussa.

Hakuaika on 5.9.-19.9.2018 klo 15.00. Hakemusten tulee olla tallennettuina järjestelmään viimeistään 19.9.2018 klo 15.00

Hakukelpoisuus

Koulutukseen hyväksyttäviltä edellytetään yleisen korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja ja opettajakokemusta.

Korkeakoulukelpoisuus

 Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut:

 • ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettu tutkinnon;
 • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot;
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto-opinnot ja opettajakokemus

1. Kaikkiaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset yliopisto-opinnot, joihin tulee sisältyä

 • perusopinnot (väh. 25 opintopistettä) kasvatustieteessä, aikuiskasvatus­tieteessä tai varhaiskasvatustieteessä tai opettajan pedagogiset opinnot 60 op, sekä
 • yksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus jossakin toisessa oppiai­neessa (ei vaadita aiemmin yliopistotutkinnon suorittaneilta)

2. Opettajakokemusta vähintään 4 kk.

Opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan hakuvaiheessa opintopisteiksi käyttäen kerrointa 1,8.

Opettajakokemukseksi hyväksytään toimiminen päätoimisena (väh. 16 opetustun­tia/viikko) opettajana esiopetuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai aikuiskoulutuksessa. Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta. Sivutoiminen tuntiopetus muunnetaan vastaamaan päätoimista kuitenkin edellyttäen, että viikoittainen opetustuntien määrä on vähintään 10 ja että jakso on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden. Esiopetus hyväksytään opettaja­kokemukseksi silloin, kun kyseessä on lakiin 1288/1999 perustuva 1.8.2001 jälkeen annettu esiopetus.

Korkeakoulukelpoisuuden tuottavien tutkintojen sekä vaadittavien yliopisto-opintojen ja opettajakokemuksen tulee olla suoritettuna 19.9.2018 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Hakijalta, jonka koulusivistys on jollain muulla kuin suomen kielellä, edellytetään suomen kielen taidon osoittamista aiemmilla opinnoilla tai kielitaitokokeella (Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet).

Terveydelliset vaatimukset

Terveydentila ja toimintakyky

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta alkaen. Rajoitukset koskevat Jyväskylän yliopistossa seuraavia aloja: psykologia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.  Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vamman tai muun fyysisten tai psyykkisten rajoitteiden takia henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Myös oppilaitoksen päätös aiemman opiskeluoikeuden peruuttamiseksi voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä opintojen aikana. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

 (Laki 954/2011 yliopistolain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus 1034/2011 yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)

Hakemuksen liitteet

Hakijan tulee toimittaa kopiot

 • korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta,
 • suorittamiensa yliopistotutkintojen ja -opintojen todistuksista/opintosuoritusotteesta sekä
 • opettajakokemuksen osoittavista työtodistuksista.

Opintokokonaisuuksien tulee olla suoritusotteessa koostettuina kokonaisuuksiksi, jotta niistä voidaan antaa pisteitä. Työtodistuksista tulee ilmetä tarkka aika. Päätoimisuuden tai sivutoimisessa tehtävässä viikoittaisen opetustuntimäärän ja tehtävän laadun tulee käydä selvästi ilmi (esim. esiopetus, merkintä lastentarhanopettaja ei ole riittävä).

Ulkomailla suoritetuista tutkintotodistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen, ruotsin tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) voi olla joko,

 • todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös,
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa),
 • virallisen kääntäjän tekemä käännös tai
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä

Reifeprüfung-tutkintoa, International Baccalaureate- tutkintoa tai European Baccalaureate -tutkintoa ei tarvitse käännättää.

Liitteet on toimitettava 26.9.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Luokanopettajien aikuiskoulutus, PL 567, 67701 Kokkola.

Valintamenettely

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan hakukelpoiset hakijat. Hakemusten perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden.

1. vaihe: esivalinta (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat)

Jos valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin valintakokeeseen voidaan kutsua, kutsuminen tapahtuu seuraavien tekijöiden muodostaman yhteispistemäärän perusteella.

Opettajakokemus (0 - 7 pistettä):

opettajakokemus perusopetuksessa                                      0,5 p./2 kk
muu opettajakokemus                                                             0,5 p./4 kk

 Yliopistolliset opintokokonaisuudet (0 - 4 pistettä):

Perusopinnot 25 op/15 ov/ approbatur                                  0,5 p.
Perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov/cum laude approbatur     1 p.
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 120 op/55 ov/laudatur    2 p.

 Muut opinnot (0,5 pistettä):

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot  0,5 p.

Tasapistetilanteessa valinnan ensimmäisessä vaiheessa (soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien valinta) tasapisteissä olevista valitaan kaikki. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa ei valita hakijoita varasijoille.

2. vaihe: soveltuvuuskoe (lopullinen valinta)

Valinta koulutukseen tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella. Koe järjestetään 7. - 8.11.2018 Kokkolassa. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Soveltuvuuskoekutsun saaneen hakijan on vahvistettava tai peruutettava osallistumisensa kokeeseen 29.10.2018 (klo 15.00) mennessä www-lomakkeella (osoite ilmoitetaan kutsukirjeessä).

Soveltuvuuskoe sisältää opetustuokion ja haastattelun. Kokeeseen osallistuvien tulee laatia haastattelun pohjaksi kirjoitelma aiheesta "Minä opettajana". Ohjepituus on 1-2 sivua. Kirjoitelmasta ei anneta pisteitä eikä sitä arvostella, vaan se toimii haastattelun tausta- ja oheismateriaalina. Kirjoitelma tulee palauttaa 29.10.2018 mennessä. Lisäohjeita annetaan soveltuvuuskoekutsun yhteydessä.

Opetustuokiosta ja haastattelusta annetaan kummastakin pisteitä asteikolla 1-40. Lopullinen valinta tapahtuu osioista saadun yhteispistemäärän perusteella. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saavutettava kummastakin osiosta vähintään 5,0 pistettä. Jos useampi hakija saa valintakokeessa saman piste­määrän, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan ensisijaisesti opetustuokion perusteella, toissijaisesti arvalla.

Vuoden 2017 valinnassa soveltuvuuskokeeseen pääsy edellytti vähintään 4,5 pistettä. Lopullisessa valinnassa alin pistemäärä, jolla tuli hyväksytyksi koulutukseen, oli 55,5.

Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa

Hakijat, joilla on perusteltu syy (esimerkiksi vamma, sairaus tai rajoite) yksilöllisiin järjestelyihin, hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta (Opintopolku.fi) samoin kuin muutkin hakijat ja osallistuvat opiskelijavalintamenettelyyn tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti. Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 26.9.2018 klo 15.00 mennessä, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. 

Yksilöllisiä järjestelyjä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto, joka saa olla enintään viisi vuotta vanha. Hakija voi esittää hakemuksen lisäliitteeksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Erityisjärjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä.

Hakulomake ja lisätietoja

Valinnan tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Ensimmäisen vaiheen tulokset, soveltuvuuskokeisiin kutsuttavat, julkaistaan 19.10.2018. Hakijat saavat tiedon tuloksista sähköisesti.

Opiskelijavalinnan lopulliset tulokset julkistetaan 29.11.2018 mennessä. Tulokset ilmoitetaan Opintopolku-palvelussa sekä sähköisesti kaikille valintaan osallistuneille.

Opiskelijavalinnassa varasijalle valituille ilmoitetaan sähköisesti heti, mikäli opiskelupaikkojen peruutuksia tulee. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.12.2018 klo 15.00.

Hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua valinnan ensimmäisen ja/tai toisen vaiheen osalta 14 päivän kuluessa ko. vaiheen tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella oikaisua haetaan. Oikaisupyyntö tulee osoittaa Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalle ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän yliopiston kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Oikaisuvaatimusohjeet

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloitus

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan Opintopolku-palvelussa 11.12.2018 (klo 15.00) mennessä. Katso ohjeet

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, mikäli hän 1) suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta; 2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; 3) on oman sairauden vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan. Jos opiskelija ilmoittautuu em. syiden takia poissa olevaksi kevät- ja syyslukukausiksi 2019, hänelle lähetetään joulukuussa 2019 ohjeet opintojen aloittamisesta tammikuussa 2020.

Opinnot alkavat kokopäiväopiskeluna 8.1.2019.

Opintoaikojen rajaus

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon kaksi lukuvuotta. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Mikäli hakijalla on jokin edellä mainittu peruste ilmoittautua poissaolevaksi, hänen tulee liittää todistusjäljennös opiskelupaikan vastaanottoilmoittautumislomakkeen mukaan.

Neuvonta ja lisätiedot

opettajankoulutus@chydenius.fi
Mari Kiviniemi ja Oili Uusitalo
Hakija- ja opiskelijapalvelut, hakijapalvelut(at)jyu.fi, p. 040 805 4132, http://www.jyu.fi/hae