Yliopistokeskuksen asiantuntijat rakensivat uuden työyhteisökoulutuksen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteilijät suunnittelivat innovatiivisen valmennuksen, joka tukee opettajien hyvinvointia ja resilienssiä työyhteisöissä. Koulutuksen hyödyt ulottuvat opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijoiden kautta myös oppilaille.

Miten tuetaan opettajuutta

Kasvatustieteen yliopistonlehtori FT, KM Merja Meriläinen ja yliopistonopettaja KT Maarika Piispanen suunnittelivat Minun vuoroni loistaa -nimisen koulutuksen. Se on suunnattu työyhteisöille, jotka toimivat opetuksen ja kasvatuksen parissa. 

Meriläinen ja Piispanen ymmärtävät, millaisin tavoin opettajuutta ja sen kehittymistä pystytään tukemaan jo opiskeluajoista alkaen.

Työssään yliopistokeskuksella Piispanen ja Meriläinen ovat mukana Jyväskylän yliopiston hankkeessa, jossa keskitytään erityisesti opiskelijahyvinvointiin ja työhyvinvointiin. Heidän fokuksensa on erityisesti työnohjaukselliset ohjausmenetelmät, joiden interventiovaihe toteutettiin opiskelijoiden päättöharjoittelun ohessa eli kun opiskelijat työskentelivät omassa luokassaan ja siirtyivät opinnoista työelämään. Parasta aikaa Piispanen ja Meriläinen kokoavat interventiosta aineistoa tutkimukseensa.

"Työnohjaukseen keskittyvässä opiskelijoiden ohjauksessa käsittelemme ratkaisukeskeisesti niitä kysymyksiä, joita opiskelijoilla on mielen päällä. Autamme heitä kiinnittymään sekä työhön että työyhteisöön vahvistamalla heidän opettajuuttaan juuri niissä asioissa, jotka heitä sillä hetkellä askarruttavat", toteaa Piispanen.

"Tässä kollegiaalisen vertaistuen ja asiantuntijuuden näkökulmat olivat olennaisia tekijöitä. Myös opiskelijoiden kokemukset siitä, että heillä on tietoa ja taitoa toimia työyhteisössä asiantuntijoina, vahvistavat omaa opettajuutta", lisää Meriläinen.

Koulutuksesta hyötyä koko yhteisölle

Koulutuksessa keskitytään positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden viitekehyksissä tukemaan opettajien hyvinvointia ja resilienssiä, jotka puolestaan lisäävät opettajan voimavaroja ja tietoisuutta tukea oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja työhyvinvointia koko työyhteisössä. 

"Minun vuoroni loistaa -koulutusohjelma on pitkäkestoinen prosessivalmennus koko työyhteisölle, ja se ajoittuu noin yhdelle lukuvuodelle", kertoo Meriläinen. 

Sekä hän että Piispanen ovat opettajankouluttajia ja toimivat myös tunnetyöskentelyyn erikoistuneina terapeutteina ja työnohjaajina. Meriläiselle ja Piispaselle koulumaailma on tuttu myös erityisopetuksen näkökulmasta, ja vuodet opettajina perusopetuksessa sekä opettajien työnohjaajina vahvistavat tämän päivän koulumaailman tuntemusta. Molemmilla heillä on myös ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan/terapeutin pätevyys.

Tämän työyhteisökoulutuksen avulla ja aikana haastetaan kasvatusalan ammattilaiset pysähtymään tuiki tärkeiden kysymysten äärelle:

Kuinka minä itse voin? Kuinka ajattelen omasta hyvinvoinnista, ja onko sillä väliä? Tunnistanko ja hyödynnänkö omia vahvuuksiani yhteisen hyvän rakentamisessa?

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on auttaa ja ohjata osallistujia tunnistamaan ja vahvistamaan olemassa olevia henkilökohtaisia voimavaroja. Kun omat voimavarat tunnistaa, lisääntyy kyky nähdä hyvä omassa työssä ja tuoda hyvää myös omalle työpaikalle ja työyhteisöön. Sitä kuvaa koulutuksen nimikin: ”Minun vuoroni loistaa” tarkoittaa toivetta, että jokainen oppisi näkemään sekä omat että kollegan parhaat puolet. Sekä itseä että toisia täytyy katsoa oikeanlaisin silmin, ei arvostelevasti vaan arvostavasti.

Koulutuksissa käytettävät menetelmät ja opiskeltavat asiat ovat myös suoraan siirrettävissä luokkiin: Koska koulutus on suunnattu kasvatuksen ja opetuksen kentällä toimiville työyhteisölle, on tavoitteena myös, että se hyvä, mitä osallistujat oppivat arvostamaan itsessään ja toisissaan, välittyisi myös osaksi oppilaiden, lasten ja nuorten arkea. Jokainen voisi myös omassa työssään auttaa lapsia ja nuoria näkemään vahvuutensa ja voimavaransa – saada heidätkin loistamaan. 

Uusi opettajien täydennyskoulutuksen malli

Minun vuoroni loistaa -työyhteisökoulutus hyödyntää ubiikin oppimisen ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Koulutusmalli osallistaa ja aktivoi osallistujia kiinnittämään huomiota ja edistämään niin omaa kuin työyhteisön hyvinvointia. Toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ajasta ja paikasta riippumattoman verkko-oppimisen keinoja. Koulutusta myy Edita Publishing Oy.

"Olemme ylpeitä tästä kehittämästämme ubiikista rakenteesta, koska se mahdollistaa osaamisen syventämisen, jakamisen ja yhteisöllisen oppimisen myös itse koulutuksen ulkopuolella monilla eri tavoilla. Suunnittelussa hyödynsimme vahvaa pedagogista oppimisympäristöosaamistamme", kuvailee Maarika Piispanen.

Lisätietoja:

FT, KM Merja Meriläinen, työnohjaaja (STOry) merja.k.merilainen@jyu.fi +358 40 7518 036
KT Maarika Piispanen, työnohjaaja (STOry) maarika.m.piispanen@jyu.fi +358 40 8054 426