Hyvä opettajasuhde on hyvän koulumenestyksen tae – PISA-raportti valottaa kouluympäristön merkitystä

Professori Heidi Harju-Luukkainen on yksi viimeisimmän Suomen PISA-raportin kirjoittajista. PISA 2018 -tutkimuksessa arvioinnin pääalueena oli lukutaito. Harju-Luukkaisen artikkeli käsittelee koulunkäyntiin liittyviä yleisiä asenteita ja oppilaan kokemuksia kouluympäristöstä. Kirjan julkaisutilaisuus pidetään verkossa 11.1.2022.

Suomen kasvatustieteellinen seura on julkaissut uuden kirjan nimeltä Lukutaito – Tie tulevaisuuteen (2021). Kirja on vuoden 2018 PISA-tutkimuksen Suomen pääraportti, ja yhdessä sen artikkeleista on ollut mukana myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen.

Harju-Luukkainen on yksi artikkelin "Nuorten voimavarat, oppimista vaikeuttavat tekijät ja kilpailullisuus oppimista määrittävinä tekijöinä PISA 2018 -tutkimuksessa" kirjoittajista. Harju-Luukkaisen ohella artikkelia ovat olleet kirjoittamassa yliopistontutkija Jouni Vettenranta ja akatemiatutkija Jenni Kotila, molemmat Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta. 

Tässä artikkelissa tarkastelimme PISA 2018 -tutkimuksen oppilaskyselyn muuttujia, jotka kuvaavat koulunkäyntiin liittyviä yleisiä asenteita ja oppilaan kokemuksia kouluympäristöstä, kertoo Harju-Luukkainen.

– Se, kuinka nuori kokee kouluympäristönsä, on merkityksellistä useasta näkökulmasta. Kokemukset kouluympäristössä paitsi vaikuttavat nuorten käsityksiin itsestään oppijoina, mutta niillä on myös yhteys nuoren tulevaisuuden näkymiin.

Aineistosta muodostettiin viisi orientaatioprofiilia. Nämä profiilit koostuivat nuorista, joilla oli 1) heikot edellytykset oppimiseen, 2) hyvät edellytykset oppimiseen, 3) jotka karttoivat kilpailua, 4) jotka olivat motivoituneita kilpailijoita tai 5) jotka olivat motivoitumattomia kilpailijoita.

Tuloksista voitiin muun muassa päätellä, että hyvät suhteet oppilastovereihin, opettajaan ja vanhempiin ovat merkityksellisiä oppimisen kannalta, mutta nimenomaan hyvä opettajasuhde on hyvän koulumenestyksen tae.

Lukutaito PISA-tutkimuksen keskiössä

PISA 2018 -tutkimuksessa arvioinnin pääalueena oli lukutaito jo kolmannen kerran PISA-historian aikana. Kirja sopii kaikille oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneille, kuten opettajille, opettajankouluttajille, koulutuksen järjestäjille, koulutuspolitiikan päättäjille, opiskelijoille ja tutkijoille.

Lukutaito on keskeinen pohja niin opiskelulle, lukunautinnolle, yhteiskuntaan osallistumiselle kuin oman identiteetin kehittämisellekin. Hyvä lukutaito luo vakaan pohjan, joka auttaa etenemään elämän poluilla. 2000-luvulla on kuitenkin havaittu, että Suomessa kiinnostus lukemiseen on vähentynyt ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Opetusvelvollisuuden laajentaminen nostaa esiin kysymyksiä nuorten osaamistarpeista, -tavoitteista ja oppisisällöistä. Tässä kirjassa lukemista ja oppimista lähestytään kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat hyvän lukutaidon kehittäminen, oppimisen moninaisuus sekä perusopetuksen jälkeisten tarpeiden ja tavoitteiden tarkastelu. Kirjan artikkeleissa pohditaan mm. digitekstien vaikutusta lukutaitoon, lukutaidon merkitystä koulunkäynnille sekä taitotasoltaan ja taustaltaan erilaisten nuorten koulupolkuja.

Julkistustilaisuus pidetään verkossa tiistaina 11.1. klo 13.00–14.30:
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Lukutaito – tie tulevaisuuteen. Ohjelma: https://r.jyu.fi/Ein

Katseluosoite: https://r.jyu.fi/ruusupuisto110122. Yleisö voi lähettää kysymyksiä tilaisuuden aikana. Tilaisuus tallennetaan JYU Moniviestimeen.

Lisätiedot

Heidi Harju-Luukkainen, professori, kasvatustieteen yksikönjohtaja. heidi.k.harju-luukkainen@jyu.fi +358 40 8477 225