Kirjoittaminen

Saat kirjoittamisestasi henkilökohtaista palautetta ja ohjausta!

Yliopisto-opinnoissa opiskellaan tieteellistä kirjoittamista, jota tarvitaan työelämän asiantuntijatehtävissä. Opiskeluusi liittyy joitakin seuraavista kirjallisista tuotoksista: oppimistehtäviä, esseitä, harjoitus- ja seminaaritöitä, (verkko)tenttivastauksia, kirjallisuuskatsauksia, raportteja, tutkielmia, oppimis- ja luentopäiväkirjoja sekä verkkokursseilla tapahtuvaa kirjoittamista. Näille kirjallisille tuotoksille löydät ohjeet oman oppiaineesi ohjeista.

Kohti tieteellistä kirjoittamista oikeilla strategioilla!

Käytä tiedon muokkaamisen strategiaa tiedon toistamisen sijasta, ja suosi prosessikirjoittamista pala palalta tähdäten hyvään essee-/oppimistehtävävastaukseen:

  • Käsittele aihetta tehtävänannon mukaisesti, ja keskity olennaisiin asioihin loogisesti toistoa välttäen.
  • Määrittele tieteelliset käsitteet, ja perustele näkökulmien valinnat, aiheen rajaukset ja väitteet.
  • Yhdistä oma ajattelusi ja kirjatieto vuoropuheluna toisiinsa tuoden esille oma ymmärryksesi kriittisesti perustellen.
  • Kirjoittaminen on prosessi, jossa on useita vaiheita: valmistaudu kirjoittamiseen hankkimalla lähteet ja perehtymällä ohjeisiin; kirjoita 1. luonnos, muokkaa, täydennä, korjaa ja tiivistä tekstiä; viimeistele ja oikolue teksti lopuksi.
  • Esseen/oppimistehtävän rakenne: kansilehti, sisällysluettelo, johdanto, käsittelyluvut, pohdinta/ yhteenvetoluku, lähdeluettelo, itsearviointi.
  • Käytä lähdeviitteitä tekstissäsi, ja merkitse lähdeluettelo. Plagiointi on kielletty!

Opiskelun tarkoituksena on tiedon omaksumisen lisäksi oman ajattelun ja kirjoittamisen kehittäminen. Kirjoittamisesta saatava palaute edistää kirjoittamista. Kirjoittamiseen saat tarvittaessa ohjausta yliopistonopettajalta tai tuutoriltasi. Kirjoittaminen on siis taito, joka karttuu vain harjoittelemalla!