Opiskelusanastoa

Yliopisto-opintoihin liittyviä käsitteitä

Tutkinnon rakenne

Oppiaineen opiskelu aloitetaan perusopinnoista, jotka suoritettuasi voit jatkaa opintoja aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voit suorittaa perusopintoja ja aineopintoja sekä yhteisiä opintoja ja vapaasti valittavia opintoja.

 • Perusopinnoissa (approbatur) perehdytään oppiaineen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Perusopintojen laajuus on useimmissa aineissa 25 opintopistettä, joissakin aineissa hieman enemmän.
 • Aineopinnoissa (cum laude approbatur) syvennetään ja täydennetään perusopinnoissa hankittuja tietoja ja perehdytään tutkimuksen tekemiseen. Opintoihin sisältyy yleensä proseminaaritutkielman (tai kandidaatin tutkielman) tekeminen. Aineopintojen laajuus on useimmissa aineissa 35-40 opintopistettä, joissakin aineissa se voi olla enemmänkin.
 • Syventävissä opinnoissa (laudatur) päätavoite on kehittää tieteellisen tiedon hankinta- ja soveltamiskykyä. Opintoihin sisältyvän pro gradu -tutkielman tarkoitus on osoittaa tieteenalan sisällön, tutkimusmenetelmien ja tieteellisen esitystavan hallintaa. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan useimmiten noin 80-100 opintopistettä.

Muut yhteiset opinnot koostuvat yleisopinnoista sekä viestintä- ja kieliopinnoista. Niiden tavoitteena on kehittää yliopisto-opinnoissa tarvittavia perustaitoja.

 • Yleisopinnot perehdyttävät mm. yliopisto-opiskeluun ja tieteelliseen tietoon.
 • Viestintä- ja kieliopinnot antavat valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen viestintään äidinkielellä ja vierailla kielillä.

Vapaasti valittavien opintojen määrä ja sisältö määritellään kunkin tutkinnon opetussuunnitelmassa. Pääsääntöisesti vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvat yliopistotasoiset opinnot, jotka ovat jonkin yliopiston tiedekunnan vahvistamia. Opinnot voivat olla perus- tai aineopintoja sekä yksittäisiä opintojaksoja.

Opetussuunnitelmat

 • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopisto-opetuksessa opintojen sisältö ja rakenne noudattavat Jyväskylän yliopiston vahvistamia opetussuunnitelmia.

Opintokokonaisuus

 • Opintokokonaisuus muodostuu useammasta opintojaksosta. Opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai sosiaalityön aineopinnot.

Opintojakso

 • Opintojakso on opintokokonaisuuteen sisältyvä tiettyä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi. Siihen voi sisältyä opetusta tai itsenäistä työskentelyä, kuten kirjallisuuden lukemista ja oppimistehtäviä.
 • Opintojakson nimi kuvaa sen sisältöä ja opintopistemäärä laajuutta.
 • Opintojakson koodi kertoo, mihin opintokokonaisuuteen jakso sijoittuu.

Opintopiste

 • Opintopiste on opintojen mittayksikkö. Yhden opintopisteen suorittaminen vaatii noin 27 tunnin työpanosta.