31.01.2018

Opiskelusanastoa

Yliopisto-opintoihin liittyviä käsitteitä

Opintojen rakenne

Oppiaineen opiskelu aloitetaan perusopinnoista, jotka suoritettuasi voit jatkaa opintoja aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Avoimessa yliopistossa voit suorittaa vain perusopintoja ja aineopintoja.

 • Perusopinnoissa (approbatur) perehdytään oppiaineen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Perusopintojen laajuus on useimmissa aineissa 25 opintopistettä, joissakin aineissa hieman enemmän.
 • Aineopinnoissa (cum laude approbatur) syvennetään ja täydennetään perusopinnoissa hankittuja tietoja ja perehdytään tutkimuksen tekemiseen. Opintoihin sisältyy yleensä proseminaaritutkielman (tai kandidaatin tutkielman) tekeminen. Aineopintojen laajuus on useimmissa aineissa 35-40 opintopistettä, joissakin aineissa se voi olla enemmänkin.
 • Syventävissä opinnoissa (laudatur) päätavoite on kehittää tieteellisen tiedon hankinta- ja soveltamiskykyä. Opintoihin sisältyvän pro gradu -tutkielman tarkoitus on osoittaa tieteenalan sisällön, tutkimusmenetelmien ja tieteellisen esitystavan hallintaa. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan useimmiten noin 80-100 opintopistettä.

Yleisopinnot koostuvat yleistieteellisistä opinnoista sekä viestintä- ja kieliopinnoista. Niiden tavoitteena on kehittää yliopisto-opinnoissa tarvittavia perustietoja ja -taitoja.

 • Yleisopinnot ovat johdattelevia opintoja, joiden tarkoituksena on tutustuttaa yliopisto-opiskeluun.
 • Viestintä- ja kieliopintojen tavoitteena on antaa valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen viestintään äidinkielellä ja vierailla kielillä.

Opetussuunnitelmat

 • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopisto-opetuksessa opintojen sisältö ja rakenne noudattavat Jyväskylän yliopiston vahvistamia opetussuunnitelmia.

Opintokokonaisuus

 • Opintokokonaisuus muodostuu useammasta opintojaksosta. Opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai sosiaalityön aineopinnot.

Opintojakso

 • Opintojakso on opintokokonaisuuteen sisältyvä tiettyä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi. Siihen voi sisältyä opetusta tai itsenäistä työskentelyä, kuten kirjallisuuden lukemista ja oppimistehtäviä.
 • Opintojakson nimi kuvaa sen sisältöä ja opintopistemäärä laajuutta.
 • Opintojakson koodi kertoo, mihin opintokokonaisuuteen jakso sijoittuu.

Opintopiste

 • Opintopiste on opintojen mittayksikkö. Yhden opintopisteen suorittaminen vaatii noin 27 tunnin työpanosta.