06.02.2018

Yleis­tä tie­toa vies­tin­tä- ja kie­lio­pin­nois­ta

Yliopistollisiin tutkintoihin sisältyy viestintä- ja kieliopintoja, joiden tavoitteena on tukea opiskelua ja antaa valmiuksia niin opinnoissa kuin työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään. Yliopistokeskuksessa järjestettävät viestintä- ja kieliopinnot voivat soveltua tutkintotavoitteisille opiskelijoille, työelämän tarpeisiin tai kielitaitoaan silkasta kiinnostuksesta kehittäville kansalaisillekin. Tarjonnan suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti Kokkolan yliopistokeskuksessa suoritettavien tutkintojen vaatimukset, mutta niitä voi opiskella myös muuten itsensä kehittämiseksi tai harrastukseksi. Katso yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa järjestettävät kieliopinnot TÄSTÄ.

Kaikkiin yliopistotutkintoihin sisältyy viestintä- ja kieliopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Viestintä- ja kieliopintojen määrä ja sisältö vaihtelevat tutkinnoittain. Osa kieliopinnoista voi olla pakollisia tai suositeltavia, osa valinnaisia. Jotkut kurssit ovat kaikille tiedekunnille yhteisiä, jotkut tietylle koulutusalalle tarkoitettuja.


Kieliopintojen tavoitteet ja ajoitus

Äidinkielen opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjoitus- ja puheviestinnän taitoja, jotka antavat hyvän pohjan oman alan opiskelulle ja muille kieliopinnoille. Niinpä äidinkielen kursseja on suositeltavaa käydä ennen vieraiden kielten opintoja, yleensä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opinnoista on puolestaan eniten hyötyä silloin, kun oman alan käsitteet ja perustiedot ovat hallussa ja opiskelussa tulee eteen vieraskielisiä tekstejä – yleensä aineopintoihin siirryttäessä tai perusopintojen loppuvaiheessa. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opintojen tarkoituksena on kehittää muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoa (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö seminaaritöissä) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista taitoa. Katso tämän yleistekstin lopusta kuvitteellinen esimerkki kieliopintojen muita opintoja tukevasta ajoituksesta. Jos olet epävarma omien kieliopintojesi ajoituksesta, voit keskustella siitä kieliopinnoista vastaavan erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistin kanssa.


Kurssien lähtötaso

Akateemisen tason kursseilla opiskelijalta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan kohdekielellä alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ruotsin ja englannin akateemisen tason kursseilla, joita ovat Svenska/ skriftlig, muntlig, Academic Reading sekä Interdisciplinary Communication Skills, lähtötasona on lukion oppimäärä kyseisessä kielessä tai sitä vastaavat taidot. Mikäli lukion kieliopinnoista on kauan tai kielitaito on näissä kielissä päässyt ruostumaan, on syytä ennen akateemisen tason kursseja osallistua kyseisen kielen valmentavalle kurssille tai kerrata koulutietoja esim. jossakin aikuisoppilaitoksessa (esim. kansalais- tai työväenopistossa tai aikuislukiossa).

Kokkolan yliopistokeskuksessa ei ole lukuvuonna 2017-2018 tarjolla valmentavia kursseja. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa on tarjolla valmentavia/preppauskursseja englannin ja ruotsin kielissä (esim. ruotsin kielessä kätevästi etäopiskeluna suoritettava XRU0008 Nätfräsch - ruotsin valmentava verkkokurssi). Jos epäröit kielitaitosi tasoa, ota yhteyttä Teija Rosenqvistiin.


Lisätietoja ja ohjausta kieliopintoihin

Jyväskylän yliopiston tutkintoihin sisältyvistä kieliopinnoista ja yleensäkin kieltenopiskelusta saat lisää tietoa Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen www-sivustolta. Kieliopintojen tiedekuntakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät ko. sivuston Ohjeita ja neuvoja -osiosta.

Kielikeskuksen sivuilta löydät lisätietoja myös korvaavuuksista. Löydät tietoja, millaiset suoritukset voivat korvata kieliopintoja sekä lomakkeen ja ohjeet korvaavuuden hakemiseen. Lomakkeen kohdassa "Tiedekunta ja pääaine" voit merkitä olevasi avoimen yliopiston opiskelija, merkitse myös pääaineeksi katsottava aine. Kohdassa "Opintojen aloitusvuosi" voit selvittää, missä vaiheessa/kuinka pitkällä opinnoissasi olet. Merkitse lomakkeeseen sähköpostiosoitteen lisäksi maapostiosoitteesi. Kysy tarvittaessa neuvoja korvaavuushakemuksen tekemiseen Teija Rosenqvistilta. Kieliopintojen korvaavuudet kirjataan JY:n opintorekisteriin vasta sitten, kun opiskelija on päässyt JY:n varsinaiseksi opiskelijaksi. Säilytä siis alkuperäinen korvaavuuspäätös kaikkine liitteineen!

Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriopintojen pääsyvaatimuksista ja tutkintojen sisällöistä saat lisätietoja yliopistokeskuksen www-sivuilta, oppimisympäristö Optiman yleis-, kieli- ja sivuaineopinnot -työtilasta sekä yliopistokeskuksen opintoneuvoja Sanna Anttoselta.

Viestintä- ja kieliopinnot eivät ole irrallinen osa opintoja – niitä kannattaa suorittaa järkevästi ajoittaen ja muita opintoja tehokkaasti tukevalla tavalla, jotta niistä voisi saada parhaan mahdollisen hyödyn. Kieliopinnoissa on usein paljon kontaktiopetusta ja yleensä läsnäolovelvollisuus opintojen luonteen takia. Ota viestintä- ja kieliopinnot siis huomioon tehdessäsi itsellesi opintosuunnitelmaa, tarvittaessa saat siihen apua avoimessa ylipistossa erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistilta.


Avoimen yliopiston väylä ja kieliopinnot

Mikäli tavoitteenasi on pyrkiä ns. avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi, tulee sinulla useimpiin pääaineisiin haettaessa olla hakuhetkellä suoritettuina tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot tai ainakin osa niistä. Vaikka kaikki tiedekunnat eivät edellyttäisikään viestintä- ja kieliopintojen suorittamista, on niiden suorittaminen kuitenkin suositeltavaa, sillä ne saatetaan katsoa eduksi hakuvaiheessa.

Avoimen yliopiston väylän hausta saat lisätietoja ja ohjausta opintoneuvoja Sanna Anttoselta tai avoimen yliopiston henkilökunnalta, viestintä- ja kieliopinnoista erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistilta. Kieliopintojen suorittaminen vie oman aikansa. Aloita siis kieliopinnot ajoissa!


Viestintä- ja kieliopinnot Kokkolan yliopistokeskuksen yhteistoimintapaikoissa

Kokkolan yliopistokeskus järjestää lukuvuonna 2017-2018 Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia viestintä- ja kieliopintoja Kokkolassa ja sen lisäksi Raahessa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikan kanssa. Raahessa on tarjolla Svenska/ skriftlig, muntlig, Academic Reading ja Interdisciplinary Communication Skills. Kysy tarkempia tietoja suoraan kesäyliopistosta.

Esimerkki kieliopintojen ajoituksesta

Missä välissä ja miksi kieliopintoja sitten kannattaisi suorittaa? Tässä alla on esimerkki viestintä- ja kieliopintojen mahdollisesta ajoituksesta kuvitteellisella avoimen yliopiston opiskelijalla, joka opiskelee vaikkapa jotakin kasvatus- tai yhteiskuntatiedettä. Olettakaamme, että hänen äidinkielensä on suomi ja ensimmäinen vieras kielensä englanti:

Opintojen 1. vuosi:

  • Opiskelija suorittaa perusopintojen ohella kirjoitusviestinnän kurssin saadakseen tukea opinnoissa vaadittaville kirjallisille tuotoksille kuten esseiden ja oppimistehtävien kirjoittamiseen. Erityisen suositeltava on Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssi, jossa kontaktiopetuksen aikana sekä harjoitusten kautta opettajan johdolla käydään läpi asiatyylistä kirjoittamista.
  • Opiskelija käy puheviestinnän kurssin harjaannuttaakseen opinnoissa ja esim. seminaarityöskentelyssä tarvittavia viestintätaitoja.

Opintojen 2. vuosi:

  • Opiskelija suorittaa aineopintojen alussa englannin kirjallisen taidon kurssin (Academic Reading) kyetäkseen paremmin lukemaan tutkintovaatimuksiin ilmestyneitä englanninkielisiä tenttikirjoja sekä käyttämään englanninkielisiä tekstejä lähdemateriaalinaan; ennen sitä hän käy tarvittaessa Englannin kielen valmentavan kurssin tai preppaa englantiaan muissa oppilaitoksissa.
  • Englannin kirjallisen taidon kurssin jälkeen opiskelija käy englannin suullisen kielitaidon kurssin (Interdisciplinary Communication Skills); sille on helpompi tulla pian tekstikurssin jälkeen, kun englannin kieli on vielä aktivoituneena ja keskustelu sujuu paremmin.

Opintojen 3. vuosi:

  • Opiskelija hakeutuu proseminaarivaiheessa / tehdessään kandidaatin tutkielmaa tutkimusviestinnän kurssille (esim. Tutkimusviestinnän verkkokurssi) saadakseen tukea opinnäytetyön kirjoittamiseen.
  • Opiskelija suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssin Svenska/ skriftlig, muntlig, ja tarvittaessa valmentavan kurssin ennen sitä.
  • Opiskelija käy mahdollisesti lisää vieraan kielen kursseja tai valinnaisia kieliopintoja, esim. puheviestinnän tai täysin uudistetun ja ajantasaistetun kielenhuollon verkkokurssin.