Yleis­tä tie­toa vies­tin­tä- ja kie­lio­pin­nois­ta

Yliopistollisiin tutkintoihin sisältyy viestintä- ja kieliopintoja, joiden tavoitteena on tukea opiskelua ja antaa valmiuksia niin opinnoissa kuin työelämässä tarvittavaan äidinkieliseen ja vieraskieliseen viestintään. Yliopistokeskuksessa järjestettävät viestintä- ja kieliopinnot voivat soveltua tutkintotavoitteisille opiskelijoille, työelämän tarpeisiin tai kielitaitoaan silkasta kiinnostuksesta kehittäville kansalaisillekin. Tarjonnan suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti Kokkolan yliopistokeskuksessa suoritettavien Jyväskylän yliopiston tutkintojen vaatimukset, mutta niitä voi opiskella myös muuten itsensä kehittämiseksi tai harrastukseksi. Katso yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa järjestettävät kieliopinnot TÄSTÄ.

Kaikkiin yliopistotutkintoihin sisältyy viestintä- ja kieliopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Viestintä- ja kieliopintojen määrä ja sisältö vaihtelevat tutkinnoittain. Osa kieliopinnoista voi olla pakollisia tai suositeltavia, osa valinnaisia. Jotkut kurssit ovat kaikille tiedekunnille yhteisiä, jotkut tietylle koulutusalalle tarkoitettuja.


Kieliopintojen tavoitteet ja ajoitus

Äidinkielen opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjoitus- ja puheviestinnän taitoja, jotka antavat hyvän pohjan oman alan opiskelulle ja muille kieliopinnoille. Niinpä äidinkielen kursseja on suositeltavaa käydä ennen vieraiden kielten opintoja, yleensä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opinnoista on puolestaan eniten hyötyä silloin, kun oman alan käsitteet ja perustiedot ovat hallussa ja opiskelussa tulee eteen vieraskielisiä tekstejä – yleensä aineopintoihin siirryttäessä tai perusopintojen loppuvaiheessa. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opintojen tarkoituksena on kehittää muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoa (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö seminaaritöissä) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista taitoa. Katso tämän yleistekstin lopusta kuvitteellinen esimerkki kieliopintojen muita opintoja tukevasta ajoituksesta. Jos olet epävarma omien kieliopintojesi ajoituksesta, voit keskustella siitä kieliopinnoista vastaavan suunnittelijan kanssa.


Kurssien lähtötaso

Akateemisen tason kursseilla opiskelijalta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan kohdekielellä alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ruotsin ja englannin akateemisen tason kursseilla, joita ovat Svenska/ skriftlig, muntlig, Academic Reading sekä Communication Skills, lähtötasona on lukion oppimäärä kyseisessä kielessä tai sitä vastaavat taidot. Mikäli lukion kieliopinnoista on kauan tai kielitaito on näissä kielissä päässyt ruostumaan, on syytä ennen akateemisen tason kursseja kerrata koulutietoja esim. jossakin aikuisoppilaitoksessa (esim. kansalais- tai työväenopistossa tai aikuislukiossa) tai itsenäisesti. Hyvä sivusto itsenäiseen opiskeluun on esim. Ylen Abitreenit. Jos epäröit kielitaitosi tasoa, ota yhteyttä avoimen yliopiston kieliopinnoista vastaavaan suunnittelijaan.


Lisätietoja ja ohjausta kieliopintoihin

Jyväskylän yliopiston tutkintoihin sisältyvistä kieliopinnoista ja yleensäkin kieltenopiskelusta saat lisää tietoa Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen eli Movin (entisen Kielikeskuksen) www-sivustolta. Kieliopintojen tiedekuntakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät ko. sivuston tältä sivulta.

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja vastaavat yliopistotasoiset opinnot muussa korkeakoulussa, voit hakea korvaavuutta Monikielisen akateemisen viestinnän keskukselta. Katso tarkemmat ohjeet tästä.

Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriopintojen pääsyvaatimuksista ja tutkintojen sisällöistä saat lisätietoja yliopistokeskuksen www-sivuilta, oppimisympäristö Moodlen Yleis-, kieli- ja vapaavalintaiset opinnot -kurssialueelta sekä yliopistokeskuksen opintoneuvoja Sanna Anttoselta.

Viestintä- ja kieliopinnot eivät ole irrallinen osa opintoja – niitä kannattaa suorittaa järkevästi ajoittaen ja muita opintoja tehokkaasti tukevalla tavalla, jotta niistä voisi saada parhaan mahdollisen hyödyn. Kieliopinnoissa on usein paljon kontaktiopetusta ja yleensä läsnäolovelvollisuus opintojen luonteen takia. Ota viestintä- ja kieliopinnot siis huomioon tehdessäsi itsellesi opintosuunnitelmaa, tarvittaessa saat siihen apua avoimessa ylipistossa kieliopinnoista vastaavalta suunnittelijalta.


Avoimen yliopiston väylä ja kieliopinnot

Mikäli tavoitteenasi on pyrkiä ns. avoimen yliopiston väylän kautta Jyväskylän yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi, tulee sinulla joihinkin pääaineisiin haettaessa olla hakuhetkellä suoritettuina tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot tai ainakin osa niistä. Vaikka kaikki tiedekunnat eivät edellyttäisikään viestintä- ja kieliopintojen suorittamista, on niiden suorittaminen ennen avoimen väylän hakua kuitenkin suositeltavaa, sillä ne auttavat ja tukevat muita opintojasi ja voit liittää ne osaksi yliopistotutkintoa, sitten kun pääset tutkinto-opiskelijaksi. Huomioi kuitenkin, että kun opiskelija tulee hyväksytyksi yliopistoon suorittamaan tutkintoa, hänen opintojensa tilanne tarkistetaan aina senhetkisten vaatimusten mukaan.

Avoimen yliopiston väylän hausta saat lisätietoja ja ohjausta opintoneuvoja Sanna Anttoselta tai avoimen yliopiston henkilökunnalta. Kieliopintojen suorittaminen vie oman aikansa. Aloita siis kieliopinnot ajoissa!


Viestintä- ja kieliopinnot Kokkolan yliopistokeskuksen yhteistoimintapaikoissa

Lukuvuonna 2020-2021 yhteistoimintaoppilaitoksissamme ei ole tarjolla Jyväskylän yliopiston mukaisia viestintä- ja kieliopintoja.

Esimerkki kieliopintojen ajoituksesta

Missä välissä ja miksi kieliopintoja sitten kannattaisi suorittaa? Tässä alla on esimerkki viestintä- ja kieliopintojen mahdollisesta ajoituksesta kuvitteellisella avoimen yliopiston opiskelijalla, joka opiskelee vaikkapa jotakin kasvatus- tai yhteiskuntatiedettä. Olettakaamme, että hänen äidinkielensä on suomi ja ensimmäinen vieras kielensä englanti:

Opintojen 1. vuosi:

  • Opiskelija suorittaa perusopintojen ohella kirjoitusviestinnän kurssin saadakseen tukea opinnoissa vaadittaville kirjallisille tuotoksille kuten esseiden ja oppimistehtävien kirjoittamiseen. Erityisen suositeltava on Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssi, jossa kontaktiopetuksen aikana sekä harjoitusten kautta opettajan johdolla käydään läpi asiatyylistä kirjoittamista.
  • Opiskelija käy puheviestinnän kurssin harjaannuttaakseen opinnoissa ja esim. seminaarityöskentelyssä tarvittavia viestintätaitoja.

Opintojen 2. vuosi:

  • Opiskelija suorittaa aineopintojen alussa englannin kirjallisen taidon kurssin (Academic Reading) kyetäkseen paremmin lukemaan opintovaatimuksiin ilmestyneitä englanninkielisiä kurssikirjoja sekä käyttämään englanninkielisiä tekstejä lähdemateriaalinaan; ennen sitä hän preppaa tarvittaessa englantiaan esim. jossakin aikuisoppilaitoksessa tai itsenäisesti.
  • Englannin kirjallisen taidon kurssin jälkeen opiskelija käy englannin suullisen kielitaidon kurssin (Interdisciplinary Communication Skills); sille on helpompi tulla pian tekstikurssin jälkeen, kun englannin kieli on vielä aktivoituneena ja keskustelu sujuu paremmin.

Opintojen 3. vuosi:

  • Opiskelija hakeutuu proseminaarivaiheessa / tehdessään kandidaatin tutkielmaa tutkimusviestinnän kurssille (Tutkimusviestinnän verkkokurssi) saadakseen tukea opinnäytetyön kirjoittamiseen.
  • Opiskelija suorittaa toisen kotimaisen kielen kurssin Svenska/ skriftlig, muntlig, ja tarvittaessa preppaa ruotsiaan ennen sitä.
  • Opiskelija käy mahdollisesti lisää vieraan kielen kursseja tai valinnaisia kieliopintoja, esim. puheviestinnän kurssin tai kielenhuollon verkkokurssin.

Jos koulusivistyskielesi on ruotsi ja opiskelet tutkintotavoitteisesti, silloin sinun tulisi suorittaa toisena kotimaisena kielenä suomi. Kokkolan yliopistokeskuksessa ei ole tällä hetkellä tarjolla tähän tarkoitukseen sopivia kursseja, mutta voit yrittää etsiä sopivia kursseja muualta.

Aikuisopiskelijoiden keskuudessa on aivan tavallista, että kielikursseille tulo saattaa jännittää. Aiemmista kieltenopiskeluista on voinut vierähtää pitkiäkin aikoja. Moni kurssille uskaltautunut yllättyy kuitenkin iloisesti: ”Mielestäni opettajat olivat aivan ihania. Ei olisi tarvinnut jännittää, heidän positiivisuutensa rohkaisi puhumaan.” ”Kurssilla oli kiva ilmapiiri, opiskelu oli välillä jopa hauskaa.” ”Erittäin ihana opettaja, osaa kannustaa ja motivoida kaikkia.” Näidenkin palautteiden valossa voimme sanoa, että opettajamme ovat aikuisille suunnatun kieltenopetuksen ammattilaisia!

Tervetuloa rohkeasti viestintä- ja kieliopintojen pariin!

Kieltenopiskelun ei tarvitse olla totista, tiukkaa ja pelottavaa – lue vaikka TÄSTÄ!