Opiskelijapalaute 2020

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa kerätään opiskelijapalautetta osana laatujärjestelmää. Palautekysely lähetetään kaikille opintokokonaisuuden valmiiksi saaneille opiskelijoille vuosittain. Palautekysely toimitettiin 449 opiskelijalle, ja siihen vastasi 117 opiskelijaa, vastausprosentti oli 26 %.

 

"Kaiken kaikkiaan nämä opinnot vain kasvattivat opiskelumotiiviani"

 

Aikuisopiskelijoille oli tärkeää joustava verkkovälitteinen opiskelu. Vastaajista 70 % oli valinnut opiskelupaikaksi yliopistokeskuksen avoimen yliopiston verkko-opiskelumahdollisuuksien vuoksi. Opiskelumotiiveista yleisimmät olivat tutkintotavoitteinen opiskelu (34%) ja ammatillisen osaamisen kehittäminen (26%). Tutkintotavoitteisista 17 % aikoi hakea avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon, 25 %:lla tavoitteena oli yliopistokeskuksen luokanopettajakoulutus ja 15 %:lla sosiaalityön maisterikoulutus. 33 %:lla oli jokin muu suunnitelma, esim. pyrkiminen muiden yliopistojen tutkinto-ohjelmiin.

 

"Opintoja on mukava suorittaa, kun kaikki toimii puolin ja toisin"

 

Vastaajat arvioivat avoimen yliopiston opiskelijapalvelut ja ohjauspalvelut kokonaisuudessaan hyvin toimiviksi. Henkilökunnan palvelualttius (ka 4,76 asteikolla 1-5) ja saavutettavuus (ka 4,55) saivat erinomaiset arvioinnit. 91 % koki saaneensa riittävästi ohjausta opintojen aikana. Myös ohjauksen tarvelähtöisyys on toteutunut hyvin, sillä aikuisopiskelijan yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne oli huomioitu hyvin ohjauksessa (ka 4,31). Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä mm. hops-ohjaukseen (ka 4,30) ja suoritustavoissa ohjaamiseen (ka 4,26). Verkossa opiskelu koettiin joustavaksi, positiiviseksi sekä ajanmukaisesti toteutetuksi. Lisäksi henkilökohtainen kohtaaminen ja yksilöllisissä opintopoluissa ohjaaminen sai kiitosta.

Opetuksen osalta vastaajat arvioivat opetushenkilökunnan asiantuntemuksen erinomaiseksi (ka 4,66) ja monipuolisia suoritustapoja olleen riittävästi tarjolla (ka 4,38). Suoritustavoista itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät ja esseet olivat suosituimpia mahdollistaen asioiden syvällisen reflektion. Opiskelijat kertoivat yhteisöllisten opiskelutapojen puolestaan edistäneen ajatusten vaihtamista ja näkökulmien avaamista. Vuorovaikutuksen opinnoissa koettiinkin olleen riittävää (ka 4,02). Opettajan antamaan palautteeseen oltiin hyvin tyytyväisiä (ka 4,39) ja arviointia pidettiin oikeudenmukaisena(ka 4,42) sekä oppimista edistävänä (ka 4,27). Opiskelijat kokivat saamansa palautteet kannustaviksi ja motivoiviksi. Itsearviointi nähtiin hyödyllisenä oman oppimisen ymmärtämisessä (ka 4,10), mutta vertaisarviointia ei pidetty kovin luotettavana menetelmänä (ka 3,25). Aikuisopiskelijoiden oppimisessa korostui käytännönläheisyys. Elämänkokemusta oli hyödynnetty uusien asioiden oppimisessa (ka 4,67) ja opintojen teoriatietoa oli sovellettu käytäntöön (ka 4,37). Toisaalta käsitysten muuttuminen ei saanut yhtä korkeita arviointeja (ka 3,94). Aikuisen syvälliset ajattelutavat ja merkitykset muuttuvat hitaasti.

 

"Sain näistä opinnoista sen, mitä halusinkin ja vielä enemmän!"

 

Aikuisopiskelijat arvioivat avoimen yliopiston opintojen kehittäneen heidän ammatillista osaamistaan (ka 4,53) ja urasuunnitelmien selkiytyneen opintojen myötä (ka 4,34). Opinnoista koettiin saavan myös varmuutta työhön ja omaan osaamiseen. Työelämälähtöisyys on toteutunut avoimessa yliopistossa hyvin ja opinnot vastaavat työelämässä tarvittavaa osaamista. Työkokemusta pystyttiin hyödyntämään opiskelussa erittäin hyvin (ka 4,46) ja opintojen sisältöjen koettiin vastaavan työelämän tarpeita melko hyvin (ka 4,05). Valmistuneilla opiskelijoilla myös elämänalueiden yhteen sovittaminen on sujunut hyvin (ka 4,19). Avoimissa vastauksissa aikuisopiskelijan perinteinen haaste yhdistää perhe, työ ja opiskelu nousi jonkin verran esiin, mutta arjen kiireet eivät kuitenkaan estäneet opintojen valmistumista. Ajankäytöllisten haasteiden lisäksi heikot opiskelu- ja digitaidot mainittiin opiskelun hidasteina.

Opiskelua edistävinä asioina pidettiin opintojen laajaa verkkovälitteisyyttä, taitavaa pedagogiikkaa, opiskeluyhteisön sosiaalisia kontakteja ja yksilöllistä ohjausta. Myös oma motivaatio, vahva minäpystyvyys sekä perheen ja työpaikan tuki saivat opinnot sujumaan. Opintojen parasta antia olivat sisältöjen kokonaisvaltaisuus ja näkökulmien laajentuminen, opiskelutaitojen kehittyminen, minäpystyvyyden vahvistuminen, tulevien opiskelumahdollisuuksien hahmottuminen ja osallistuminen erilaisiin opiskelijaryhmiin. Kaikkiaan opiskelu avoimessa koettiin joustavaksi, sujuvaksi ja selkeäksi. Opiskelijat kokivat tulleensa henkilökohtaisesti kohdatuksi. Jatkossa kehittämiskohteina toivottiin digitaalisia opintomateriaaleja, jotka olisivat hyvin saatavissa. Lisäksi toivottiin jatkuvan oppimiseen soveltuvia koulutusmahdollisuuksia korkeasti koulutetuille ja opintoihin vahvempaa työelämärelevanssia.

 

"Kokonaiskuvan selkiytyminen, ahaa-elämykset, uudet ystävät"

 

Kokonaisuutena opiskelijat arvioivat avoimen yliopiston toiminnan erittäin laadukkaaksi ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet tunnistavaksi. Palautekyselyn tuloksista johdettiin kuitenkin myös pieniä kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijoita rohkaistaan jatkossakin yhteydenottoihin kaikenlaisissa kysymyksissä ja ohjaustarpeissa. Opintojen arviointikäytänteitä monipuolistetaan soveltamalla pedagogiikassa laajemmin mm. vertaisarviointia ja lisäten myös opiskelijoiden tietoisuutta arvioinnin eri merkityksistä. Opiskelutaitojen ja digiosaamisen vahvistamiseen kiinnitetään huomiota opetuksessa, ohjauksessa ja opintotarjonnan kehittämisessä. Opintojärjestelmien helppokäyttöisyys ja selkeät ohjeet varmistetaan opiskelun sujumiseksi. Opiskelijalähtöinen toiminta, joustavuus, laadukas palvelu ja ohjaus, sekä korkeatasoinen verkkopedagogiikka ovat avoimen ylipiston laadun kannalta keskisiä tekijöitä ja niihin tullaan panostamaan jatkossakin.