Opin­not ei­vät ete­ne - mik­si?

 Avoimen yliopiston henkilökunta on kiinnostunut opiskelijoiden opintojen sujumisesta.  Halusimme tietää, miten opintojen etenemistä voitaisiin paremmin tukea. Meitä kiinnosti myös selvittää syitä opintojen etenemättömyydelle. Lähdimme kartoittamaan opiskelijoiden ajatuksia kyselyn kautta.  

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, saimme avullanne kerättyä paljon arvokasta tietoa! 

Kysely lähetettiin niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet opinto-oikeusaikanaan lainkaan opintopisteitä. Vastausprosentti oli 45 %. Taustatiedoiltaan vastaajien joukko näyttäytyy keski-ikäisinä, korkeasti koulutettuina, työssäkäyvinä, perheellisinä ja tutkintotavoitteisina tai ammatillista osaamistaan kehittävinä opiskelijoina.   

Intoa riittää, mutta aikaa ei 

Opintojen etenemättömyytenä näyttäytyvän ilmiön takaa löytyi yhtäaikaisesti ajankäytön, akateemisten taitojen ja itseohjautuvuuden hallinnan haasteita, mutta toisaalta runsaasti valmiuksia, kykyä ja intoa mielekkäisiin opintoihin. Vastausten perusteella opinnoissaan etenemättömillä on  positiivinen imu opintoihin. 

Opintojen sujumisen yhtenä haasteena näyttäytyivät elämän eri osa-alueiden yhteensovittamisen vaikeudet. Kyselyssä selvitettiin työ-opiskelu ja perhe-opiskelu -välistä vuorovaikutusta kuormittavuuden näkökulmasta. Tulokset osoittivat, että työ heijastuu vahvemmin ja kielteisemmin opiskeluun kuin perhe. Työ vei liikaa aikaa opiskelulta (ka 3,08 asteikolla 1-4) ja työhön liittyvä stressi häiritsi keskittymistä opiskeluun (ka 2,68). Perheelle puolestaan haluttiin antaa aikaa opintojen kustannuksella (ka 3,04). Aikuisopiskelijan arjessa eri roolit kilpailevat keskenään: työ vie suuren osan ajasta, perheeseen satsataan ja opinnoille jää viimeinen osuus, josta joustetaan.  

Luottamus omaan pärjäämiseen kunnossa 

Vastaajien minäpystyvyys suhteessa opintoihin oli korkealla, vaikka heidän opintonsa eivät olleet edenneet toivotusti. Opiskelijat uskoivat pärjäävänsä opinnoissa (ka 3,39) ja arvioivat omat opiskeluvalmiutensa hyviksi (ka 2,98). Myös ohjausta on ollut hyvin saatavilla (ka 3,02) sekä tarvittava tieto ja tuki on ollut helposti löydettävissä (ka 2,95).  

Opinnoissa etenemisen hidasteeksi osoittautuivat heikot metataidot opiskelun organisoinnissa ja ajankäyttönsä suunnittelussa. Opinnoille ei oltu laadittu selkeää aikataulua (ka 1,83), opiskelu ei ollut systemaattista (ka 1,92) eikä opiskeluun varattua aikaa ollut käytetty tehokkaasti (ka 2,15). Opiskelijat kaipasivat myös vertaistukea, muilta opiskelijoilta ei ollut koettu saavan apua tarvittaessa (ka 2,05).   

Osalle opiskelijoista verkko-opiskelu on vaativaa, erityisesti tietojärjestelmät ja niihin kirjautuminen (ka 2,62). Itsenäinen verkko-opiskelu koettiin myös yksinäiseksi. Opettajia ei ole vaikea lähestyä, mutta noin kolmasosa toivoi, että avoimen yliopiston henkilöstö ottaisi yhteyttä opiskelijaan.  

Opiskelun imu hyvä 

Kyselyssä selvitettiin myös opiskelu-uupumuksen ja opiskeluimun esiintymistä. Kokonaisuutena vastaajat eivät kokeneet olevansa erityisen uupuneita (ka 2,67 asteikolla 1-6).  Uupumuksen ulottuvuuksista riittämättömyyden tunteet (ka 3,25) nousivat esiin vahvimpana. Opiskelijat olivat kuitenkin melko hyvässä opiskeluimussa (ka 4). Vahvimpana nousi esiin omistautuneisuus (ka 4,47), eli opiskelu koetaan merkitykselliseksi ja innostavaksi.  Näyttäisi siltä, että myös opinnoissaan etenemättömät ovat tavoitteellisia ja kokevat opiskelun tärkeäksi, mutta opintosuorituksia ei kerry eikä opinnoille jää aikuisen arjessa aikaa.   

Keskeisiksi haasteiksi jäsentyivät ajankäyttö, aikataulutus ja opintojen suunnittelutaitojen heikkous. Avoimeen yliopistoon liitettiin koulumaisesti painottuneita opiskeluodotuksia, kuten valmiita strukturoituja aikatauluja, deadlineja ja opettajalähtöistä ohjausta. Opiskelijat toivovat myös koottuja ohjeistuksia sekä selkeitä linkityksiä. Perinteiset ohjeistukset tieteelliseen kirjoittamiseen koettiin tarpeelliseksi. Opiskelijat odottavat avoimesta yliopistosta myös yhteydenottoja ja aktivoivia viestejä opintoihin liittyen. Toisaalta opiskelijoiden mukaan ohjausta on tarjolla nytkin, jos vain itse aktivoituisi ja osallistuisi.


Metataidoille tukea 

Jatkuvan oppimisen aikakaudella  opintojen tärkeänä tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden akateemisia meta- ja itsesäätelytaitoja. Tulosten perusteella myös aikuisopiskelijoiden kontekstissa on selkeä tarve tukea akateemisten metataitojen kehitysprosessia, erityisesti opintojen alkuvaiheessa, mm. ajankäytön ja akateemisen opiskelun luonteen tiedostamisen osilta. Akateemiset metataidot näyttävät tämän tutkimuksen mukaan olevan menestystekijöitä suhteessa opintojen menestyksekkäälle etenemiselle.   

Avoin yliopisto on suunnitellut kyselyn tulosten pohjalta jo ensimmäisiä toimenpiteitä aikuisopiskelijoiden opintojen etenemisen tueksi. Toivomme, että yhä useampi opiskelijamme pääsee mukaan opiskelun imuun ja löytää onnistumisen kokemuksia uuden oppimisesta.    

Ohjausta ja neuvontaa on tarjolla kaikissa opintojen vaiheissa, lisätietoja:
https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/ohjaus