Aikuisopiskelijan arjesta löytyy onnistumisen kokemuksia

Avoimessa yliopistossa kerätään vuosittain opiskelijapalautetta osana laatujärjestelmää. Palautekysely lähetetään kaikille opintokokonaisuuden valmiiksi saaneille opiskelijoille. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Viimeisimmän kyselyn perusteella opintojen parasta antia ovat onnistumisen kokemukset sekä ammatillinen kasvu. Aikuisopiskelijat arvostavat verkko-opiskelun mahdollisuuksia, joustavia aikatauluja sekä henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Monet löytävät avoimen yliopiston kautta tutkintoon johtavia opintopolkuja ja saavuttavat uuden ammatin tai lisää osaamista nykyisiin työtehtäviinsä.

”Joustavat opiskelukäytännöt mahdollistaneet koko opiskelun”
Aikuisopiskelijoille on tärkeää joustava verkkovälitteinen opiskelu, omaan elämänkokonaisuuteen sujuvasti sijoitettuna. Opiskelumotiiveista yleisin on tutkintotavoitteinen opiskelu. Kyselyyn vastanneista tutkintotavoitteisista opiskelijoista 26 % aikoi hakea avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon, useammilla tavoitteena oli yliopistokeskuksen luokanopettajakoulutus tai sosiaalityön maisterikoulutus. Toinen keskeinen opiskelumotiivi on ammatillisen osaamisen kehittäminen, joka on vahvistunut viime vuosina.

Vastaajien mukaan verkossa opiskelu sujuu hyvin, esimerkiksi verkkotentin joustavuus sai kiittävää palautetta.

”Sain rutkasti lisää itseluottamusta onnistumisesta”
Aikuisopiskelijat arvioivat opintojen kehittävän heidän ammatillista osaamistaan. Opinnot vahvistavat työelämässä tarvittavaa osaamista ja tukevat näin myös urakehitystä.

Edelleen työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen aikuisopiskelijan arjessa on haasteellista. Ajankäytölliset vaikeudet ovat merkittävin opiskelua hidastanut tekijä. Mahdollisuus joustavaan, omatahtiseen opiskeluun koetaan hyvin tärkeäksi tukikeinoksi.

”Ystävällistä ja sujuvaa toimintaa”
Aikuisopiskelijoille positiivinen kohtaaminen ja yksilöllisissä opintopoluissa ohjaaminen ovat tärkeitä, opintojen etenemistä tukevia tekijöitä. Kyselyyn vastanneista miltei jokainen, 94 %, koki saaneensa riittävästi ohjausta opintojen aikana oikea-aikaisesti. Myös yksilölliset tarpeet oli huomioitu hyvin ohjauksessa.

Opetuksen osalta vastaajat arvioivat opetushenkilökunnan asiantuntemuksen erinomaiseksi. Myös pedagogiset ratkaisut tarjosivat riittävästi monipuolisia opiskelutapoja. Opiskelijan kokemuksen, osaamisen ja uuden oppimisen vuoropuhelu löytyi kokonaisvaltaisesti oppimisen keskiöstä. Silti vastaajien mukaan käsitysten muuttuminen oli haasteellista – syvälliset ajattelutavat ja merkitykset muuttuvat hitaasti. Opettajan antaman palautteen tärkeys korostui. Opiskelijat kokivat palautteet kannustaviksi, motivoiviksi ja oppimista edistäviksi.

”Tutor-ryhmän tuki ja mahtavat opiskelukaverit”
Keskeiset muutokset edelliseen palautekyselyyn tiivistyvät kolmeen seikkaan. Uusi opintojärjestelmä Opintopolku sai vastaajilta kriittisen vastaanoton, jopa 24 % oli siihen tyytymättömiä. Opintojen etenemisen tuki on parantunut, vuonna 2016 tyytyväisiä oli 72 % ja vuonna 2017 siihen oli tyytyväisiä 86 %. Myös opintojen vuorovaikutteisuus oli lisääntynyt.

Palautekyselyn tuloksista johdettiin kehittämistoimenpiteitä. Opinnoissaan hitaasti eteneville tehdään kysely, jolla selvitetään opiskelun ja oppimisen esteitä sekä ohjaustarpeita. Verkkosivujen sisältöjä ja tekstejä työstetään selkeämmiksi. Opiskelijalähtöinen, laadukas palvelu sekä korkeatasoinen verkkopedagogiikka ovat avoimen yliopiston toiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä, joihin tullaan panostamaan jatkossakin.