Keski-Pohjanmaan paikallisten toimintaryhmien hanketoiminnan arviointi

Arviointitutkimuksessa tarkastellaan Kaustisen, Kokkolan ja Ylivieskan seutukunnissa ohjelmakaudella 2000–2006 toteutettujen Leader-hankkeiden alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Kaustisen, Kokkolan ja Ylivieskan seutukuntien paikalliset toimintaryhmät – Pirityiset ry ja Rieska-Leader ry – sekä muut aluekehitystoimijat, yritykset, hanketoteuttajat, kunnat ja hankkeiden rahoittajat. Tutkimus valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä ja sen rahoittavat Pirityiset ry ja Rieska-Leader ry.

Vaikuttavuusarviointi antaa alueen päättäjille ja muille toimijoille tietoa ohjelmaperusteiseen kehittämistoimintaan osoitettujen panostusten vaikutuksista. Arviointi tarjoaa kokonaisnäkemyksen paikallisen toimintaryhmätyön tilasta ja hankkeiden myötä kertyneestä osaamisesta, hankkeista hyötyvästä yrityskannasta ja hankkeiden toimenpidekohtaisesta vaikuttavuudesta. Arviointi hyödyttää ohjelmakauden 2007–2013 hanketoiminnan toteuttamista ja seurantaa siten, että hanketoiminnan strateginen suunnittelu tulee entistä tarkemmaksi ja hankkeiden sisällöllinen laatu paranee. Arviointihankkeessa luodaan yhtenäinen viitekehys, jonka avulla hanketoiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida ja analysoida säännöllisin väliajoin suhteellisen yksinkertaisella, toistettavalla tavalla.

Arviointi pyrkii muun muassa selvittämään, onko alueen hanketoiminnasta löydettävissä yhtenäistä strategista näkemystä ja vuorovaikutusta eri alojen kesken? Mikä on projektien aluevaikuttavuus? Miten projekteissa tehdyt kehittämistoimet ja tuotettu uusi tieto näkyvät alueen toimialojen kehityksessä? Millaista pohjaa toteutetut kehittämishankkeet antavat uuden ohjelmakauden valmisteluun ja toteuttamiseen? Miten seutukunnat ja maakunnat osaavat hyödyntää projekteissa tuotettua tietoa?

Julkaisu:

Rosenqvist, Olli & Jouni Kaipainen (2009). Pirityisten ja Rieska-Leaderin hanketoiminnan vaikuttavuus. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kokkola. Saatavaissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3451-4

Tutkijoina hankkeessa toimivat ja lisätietoja antavat tutkijat Olli Rosenqvist ja Jouni Kaipainen sekä professori, tutkimusjohtaja Kari Ilmonen.

 

Paluu hankearkistoon