Strategisen johtamisen kehittäminen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen strategisen johtamisen kehittämisestä vastaavat yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot, mutta erityinen vastuu on koordinaatioyliopistona toimivalla Jyväskylän yliopistolla. Yliopistojen välisen yhteistyön sekä alueen kanssa tehtävän yhteistyön ja yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseksi käydään vuosittain toiminta- ja taloussuunnittelukierrokseen liittyvä yliopistokeskusneuvottelu. Neuvotteluun osallistuvat Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen sekä Tampereen teknillisen yliopiston edustajat rehtorien johdolla. Neuvotteluun osallistuu lisäksi yhteistyösopimuksen osapuolten edustajia. Yliopistokeskusneuvottelu ja Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunnan työskentely on jatkossa tarkoitus kytkeä toisiinsa, mikäli sopimus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun osakeyhtiön ja yhteistyöyliopistojen välillä siten solmitaan. Keskeinen kehittämisvastuu on Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön puitteissa yliopistokeskuksen johtajalla ja johtokunnalla. Johtokunnan roolia on tavoitteena voimistaa.

Arviointitiedon hyväksikäyttäminen


Tavoitteena on kehittää laatujärjestelmän eri osia niin, että arviointitietoa pystytään systemaattisemmin hyödyntämään strategisessa päätöksenteossa. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tämä on sekä haasteellista että tarpeellista. Myös erillisstrategioiden tavoitteiden seuranta tulisi järjestää osana toiminta- ja taloussuunnittelukierrosta. Yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden tavoite- ja arviointimittariston luominen on tavoitteena myös valtakunnallisesti. Tuloskortit on tarkoitus ottaa soveltuvin osin käyttöön myös tiimitasolla.
 

Kehittämishaasteet


Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen kehittäminen etenee nopeassa aikataulussa. Opetusministeriö on linjannut yliopistokeskusten tehtäväksi toimia alueellisina aikuiskoulutuksen koordinaatio- ja resurssikeskuksina. Yliopistokeskusten ja koordinaatioyliopistojen haasteena on löytää ja kirkastaa yliopistokeskusten rooli osana korkeakoulujärjestelmää.

Asiakirjoja ja www-sivuja


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus

Jyväskylän yliopiston hallintosääntö