Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Toteutus

tekijä: nielmapu — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.30

 

Yliopistokeskuksessa ylintä päätösvaltaa käyttää johtokunta. Johtaja ja kehittämispäällikkö vastaavat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisestä ja siihen liittyvistä sisäisistä strategisista linjauk­sista. Johtajan ja varajohtajan välinen työnjako on kuvattu yliopistokeskuksen sisäisessä työjärjestyksessä. On tärkeää ymmärtää, että yhteiskunnallisen palveluteh­tävän ja vuorovaikutuksen toteutus kuuluu kuitenkin koko yliopistoyhteisölle ja jokaiselle henkilökuntaan kuulu­valle.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen prosessit

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ydinprosessit ovat toimintoja, joiden avulla yliopisto­keskus saa­vuttaa keskeiset tavoitteensa. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteiskunnallisen palveluteh­tävän kautta tarkastel­laan sen toimintaa kokonaisuudessaan. Alueellista ja yhteis­kunnallista vuorovaikutusta toteu­tetaan koulu­tuksen, tutki­muksen ja palvelutoiminnan avulla, jolloin sen ydinprosesseiksi on määritelty tutkintokou­lutus, avoin yli­opisto, täyden­nys­koulutus, tutkimus ja palvelu­tehtävät. Ydinprosessien si­sältämiä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoja kuvataan yksityiskohtaisesti laatukäsikirjan Koulutus-osiossa kohdissa Tutkintotavoitteinen koulutus, Aikuis- ja täydennyskoulutus sekä laatukä­sikirjan Tutkimus - osiossa.

Tutkintotavoitteinen opiskelu mahdollistetaan ammatillisia aikuiskoulutusväyliä rakenta­malla. Maiste­rintutkintoon on mahdollista edetä kasvatustieteissä (luokanopettaja), tietotekniikassa, sosiaali­työssä sekä kemian ja kemiantekniikan alalla. Tietotekniikassa ja sosiaalityössä alueellinen vaikuttavuus on selkeästi nähtävissä: molemmat ovat suora vas­taus alueen tarpeisiin. Kemian maisteriohjelmilla py­ritään vastaamaan aluekeskusohjelman asettamiin haasteisiin. Luokanopettajakoulutuksella on asema myös valtakunnallisessa koulutustarjonnassa maamme ainoana alan aikuiskouluttajana.

Avoin yliopisto toteuttaa alueella vapaan sivistystyön akateemista ulottuvuutta. Kaikille avoimen yli­opisto-opetuksen lisäksi avoin yliopisto on keskeinen osa tutkintotavoitteista koulutusta. Avoin yli­opisto järjestää koulutusta Kokkolassa, Pietarsaa­ressa, Vaasassa ja Yli­vieskassa sekä yhteistyöpaikko­jen välityk­sellä muu­alla maakun­nassa.

Kokkolan yliopistokeskuksen tarjoamat täydennyskoulutuspalvelut on kohden­nettu yksi­löille, yrityk­sille sekä julkisorganisaatiolle. Yrityksille ja julkisorganisaatioille tarjottavan täydennyskoulutuk­sen painopiste on liiketoiminnan kehittämishankkeissa sekä johtamis- ja esimieskou­lutuksissa. Opettajien täy­dennyskoulu­tuksessa painopiste on opetushallituksen hankkimassa koulutuk­sessa. Sosiaali- ja terve­ysalan asiantunti­joille tarjo­taan pitkäkestoista ammatil­lista täydennyskoulutusta ja vanhusten­huollon RAI -tietojärjestelmään liit­tyvää koulutusta.

Yliopistokeskuksen jatkokoulutusryhmien tavoitteena on oman osaamistason nostamisen kautta pa­rantaa kykyä vastata alueen osaamistarpeisiin. Monitieteisessä tohtorikoulutuk­sessa opiskelee pysy­västi jatkokoulutusryhmät kasvatustieteessä, yhteiskuntatieteissä, tietotekniikassa ja kemiassa. Jatko­koulutuk­sen edistämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä tie­dekuntien ja ainelaitosten kanssa.

Yliopistokeskuksessa tehtävä tutkimus on sekä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta, aluekehittä­mistä että konsultointia. Tutkimustyötä harjoitetaan yhteistyössä yritysten, yhtei­söjen ja julkisen sekto­rin kanssa. Tavoitteena on tiedon ja teknologian nopea ja joustava siirtäminen alueen ja yhteiskun­nan tar­peisiin.

Mittavan hanketoiminnan keskeisimpiä aihealueita ovat informaatioteknologia, terveyden­huolto ja hy­vin­vointipalvelut sekä yritysten tieto- ja ohjausjärjestelmien kehittäminen. Myös pitkäkestoi­sia liik­keen­johdon koulutusohjelmia toteutetaan hankerahoituksen tukemana.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yliopistokeskuksen vaikuttavuus näkyy ydinprosessien kautta alueen koulutusta­son nou­sussa. Alu­een tutkimus ja kehittämistoimintaa lisäävää vaikutusta ei ole arvioitu, mutta vähin­täänkin osavaikutus alueen elinkeinorakenteeseen on nähtävissä mm.  ICT –alan voi­makkaassa kasvussa. Alan voimak­kaan kas­vun ja siitä johtuneen työvoimapulan takia yritykset laajensivat toimintaansa kasvupaikka­kuntien ulkopuolelle, paikkakunnille joissa oli tarjolla alan koulutusta. Alan koulutus kes­kittyy Kok­kolan yli­opisto­keskukseen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun.

Ydinprosessiensa lisäksi yliopistokeskuksen vaikuttavuus ilmenee sen alueen vetovoimai­suutta lisää­vän po­sitiivisen imagon kautta. Yliopistokeskus on oman alueensa innovaattori, veturi ja kulttuurivai­kut­taja. Yli­opistokeskuksen alueellista vaikuttavuutta ja toiminnan tun­nettuutta si­dosryh­mänäkökul­masta on selvitetty (Ilmonen 2000) vuonna 2000. Selvityksen mukaan yliopistokeskuksen (silloinen Chyde­nius-insti­tuutti) toi­minta tunnetaan alueella hyvin. Yliopistokeskusta arvostetaan myös valta­kunnallisesti laadustaan pal­kit­tuna ai­kuis­kouluttajana.

Yliopistokeskus aluekehittäjänä

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta tapahtuu alueellisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Yliopisto­kes­kuksissa alueellisen vuorovaikutuksen taso muodostaa keskeisen osan yhteis­kunnal­lista palvelu­tehtä­vää. Kokkolan yliopistokeskuksen toiminta-ajatuksena ja alueellisen vaikuttamisen tavoit­teena on tarjota tieteelli­seen tutkimukseen perustuvaa laadukasta yli­opistollista aikuiskoulu­tusta, joka edistää yksilöiden, yhteisöjen ja alu­een kehittymistä. Toimin­nassa vaalitaan Anders Chy­deniuk­sen elä­män­työn perinnettä. Toi­minta-ajatusta to­teutetaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yli­opiston kanssa sen strategi­set linjaukset huo­mioiden.

Yliopistokeskuksen ja alueen välinen vuorovaikutusprosessi edellyttää niiden välistä laaja-alaista ja aktii­vista yhteis­työtä. Koulu­tus- ja tutki­mus­tehtä­vien lisäksi vuorovai­kutusta ta­pah­tuu verkos­toissa, hank­keissa, suun­nit­teluproses­seissa ja eri­lai­sissa kehittä­mis­ryhmissä. Alueellisessa yh­teistyössä yli­opistokeskuksen tär­keimpiä yhteistyökumppa­neita yhteis­työyliopistojen lisäksi ovat alueen kunnat, yri­tykset, seutukunnat ja Keski-Pohjan­maan liitto. Myös alueen muut koulutusorganisaatiot Keski-Poh­janmaan ammattikorkea­kou­lun johdolla ovat merkittäviä yh­teistyö­kumppaneita.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkea­koulun yh­teistyöasiakir­jassa sovitaan alueellisen yhteistyön strate­gian toteut­tamisesta ja yh­teis­työn tii­vistämisestä alueella toi­mivien korkeakoulujen välillä. Yliopistokeskuksen ja am­mattikor­keakoulun välistä yhteis­työtä teh­dään Keski-Pohjan­maan korkeakoulu­jen alueel­lisen strategian mu­kai­sesti. Yhteistyö kes­kittyy erityi­sesti alu­eellisten kou­lutusväylien rakentami­seen ja alueelli­sen innovaa­tiojärjestelmän kehittämi­seen. Sijoittumi­nen yhteiselle kampuk­selle luo yhteistyölle loistavat edellytykset.

Kokkolan yliopistokeskus tekee aktiivista yhteistyössä alueen muiden koulutusorganisaati­oiden ja yh­teis­työyliopistojen kanssa alueen yritysten ja julkisen sek­torin kehittämi­seksi. Merkittävä aluekehittä­misen muoto on mittava hanketoiminta. Hankerahoitus muodostaa huo­mattavan osan yliopistokeskuk­sen koko­naisra­hoituk­sesta. Hankkeet ovat pääsääntöisesti työelämä­läh­töisiä aikuiskou­lutushankkeita ja tut­ki­mukseen pohjautuvia yksityisen ja julki­sen sektorin kehittä­mis­hankkeita. EU-hankerekisteriin on koottu tiedot yli­opistokeskuksessa toteutetuista, käynnissä olevista ja haetuista EU-hankkeista. Ulkoi­sesta rahoi­tuksesta ja han­ketoiminnasta yliopistokeskuksessa vastaavat johtaja ja varajohtaja sekä ulkoisen rahoituksen koordi­naatiotehtäviä hoitava erikoissuunnittelija.

Alue osallistuu yliopistokeskuksen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon johtokun­taan nimitet­tyjen edustajien kautta (yhteistyösopimus). Alueen kunnat osallistuvat yliopistokeskuksen toimintaan aktiivisesti rahoittamalla yliopistokeskuksen toimintaa. Lah­joitusprofessuureja voidaan pitää osoituk­sena alueen luot­tamuksesta yli­opistokes­kuksen osaa­miseen ja vai­kut­tavuu­teen, samoin kuin alueen sidosryhmien inves­tointeja ja panostusta uusien tilojen rakentamiseen.

Muita yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoja

Yliopistojen ja yliopistokeskusten yhtenä tärkeänä tehtävänä ja tavoitteena on osallistua yh­teis­kunnal­liseen keskusteluun ja tukea tietoon perustuvaa pää­töksentekoa. Yliopistokeskuksen hen­kilökunta osallistuu asiantuntemusalueillaan yhteiskunnalliseen keskusteluun julkaisujensa kautta sekä esiinty­mällä lehdistössä ja muissa medioissa. Asian­tuntijana osallistumista ovat jäsenyydet erilaisissa tieteel­lisissä seu­roissa ja yhdistyksissä sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin organisaatioissa, työ­ryh­missä ja projek­teissa Asi­antuntijana vaikuttamista on myös ko­timassa tai ulkomailla pidetyt esi­tykset ja esitelmät (KOTA, TUTKA). 

Tieteen ulapalla on yleisöluentosarja, jonka tavoitteena on houkutella suuri yleisö tutustu­maan yliopis­tokes­kukseen ja tehdä toimintaa tunnetuksi. Aiheet valitaan yliopistokeskuksen tai yhteistyöyliopisto­jen tieteelli­seen asiantuntemukseen perustuen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä asiakaslehti Univer­sitas Chyde­nius kertoo yliopistokeskuksen toiminnasta ja ta­pahtumista. Lehteä postitetaan mm. päät­täjille, yhteistyökump­paneille, yhteis­työyliopistoihin, entisille opiskelijoille, yrityksiin ja lehdis­tölle ja se on luettavissa myös säh­köisessä muodossa yliopistokeskuksen internet -sivuilla.

Asiakirjat ja web- sivut

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sisäinen organisaatio ja työjärjes­tys

EU – hankerekisteri

Tavoiteohjelmakauden 2000-2006 arviointi toimialoittain Keski-Pohjanmaalla.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yhteistyöasia­kirja

Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimus

 

Jaa |