Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Suunnittelu

tekijä: nielmapu — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.30

 

Kokkolan yliopistokeskuksen toiminnan perustana on yhteistyösopimus, jossa sopijaosapuo­lina ovat Jyväs­ky­län yli­opisto, Oulun yliopisto, Vaasan yliopisto, Kokkolan kaupunki, Kokkolan seutukunta, Kausti­sen seutukunta, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren kau­punki, Chydenius-instituutin kanna­tusyhdistys ja Keski-Pohjan­maan korkeakouluyhdistys. Sopimuksen mukaan Kokkolan yliopistokes­kus Chydenius on toiminnallisesti Jyväskylän, Ou­lun ja Vaasan yliopistojen yhteinen yksikkö, vaikka se hallinnollisesti onkin Jyväskylän yli­opiston alainen. Erillisellä liittymissopimuksella yliopistokes­kuk­seen on liittynyt Tampe­reen teknil­linen yliopisto.

Yhteiskunnallisen vuorovai­kutuksen tavoitteet nousevat yliopistolaista, yliopistolain muu­toksesta, Ope­tusministeriön linjauk­sista, Jyväskylän yliopiston strategioista ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta, Kok­ko­lan yliopistokes­kuksen ja rehtorin välisestä tulossopi­muksesta sekä yliopistokes­kuksen omista strategioista ja toiminta- ja taloussuunnitel­masta. Keskeinen asiakirja on myös Keski-Pohjanmaan kor­keakoulujen alu­eellisen yhteistyön strategia. Hen­kilöstön näkökulmasta sekä yliopistokeskuksen tu­loskortti että yksikkötason tuloskortit ovat merkittävimmät tavoitteita, keinoja ja mittareita määrittävät asiakirjat. Johtamisen ja strategi­sen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita kuvataan tarkemmin laatu­käsikirjan johtamisen -osuudessa.

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa määritellään maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiä toi­men­piteitä. Maakuntaohjelmaa toteutetaan vuosittain laadittavalla toteuttamis­suunnitelmalla, jonka val­mistele­vat toimintalinjoittain keskeisistä toimija- ja rahoittajatahoista kootut työryhmät. Kokkolan yli­opistokeskus osallistuu aktiivisesti maa­kuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman valmisteluun.

Opetusministeriön tavoitteita linjataan sen ja Jyväskylän yliopiston välisissä tulosneuvotte­luissa. Jyväs­kylän yliopiston ja yhteistyöyliopistojen tavoitteista yliopistokeskuksessa sovitaan niiden väli­sissä yh­teistyöneu­votteluissa. Yliopistojen yhteiset ja kunkin yliopiston erilliset tavoitteet Kokkolan yliopisto­keskuksessa on kirjattu yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Vuosisuunnit­telun eteneminen on kuvattu yli­opistokes­kuksen toimin­nanohjauksen vuosikellossa.

Strategiset tavoitteet

Osana korkeakoulujen alueellista kehittämistä ope­tusministeriön tavoit­teena on ke­hittää yliopisto­kes­kuksia aikuiskoulutuksen koordinaa­tio- ja resurssikes­kuksina. Opetusministeri­össä odotetaan aikuis­koulutukseen profiloituneelta Kokkolan yliopistokeskukselta siihen liittyviä uusia avauksia.

Yliopistojen yhteisiksi pitkän aikavälin tavoitteiksi Kokkolan yliopistokes­kuksessa on sovittu korkea­kou­lujen välisen yhteistyön tiivistäminen, koulutusväylien rakentaminen, tutkimuk­sen alueellisen vai­kuttavuu­den kehittäminen ja jatkokoulutuksen edistäminen sekä kampus­toimintojen kehittäminen ja EU:n ohjelma­kauden tavoitteiden toteuttaminen (toiminta- ja taloussuunnitelma).

Jyväskylän yliopiston avaintavoitteita yliopistokeskuksessa ovat yliopistokeskuskoordinoin­nin kehittä­mi­nen, koulutusväylien luominen, tohtorikoulutusten edellytysten kehittäminen, avoimen yliopiston toiminnan kehittäminen yhdessä muiden yhteistyöyliopistojen ja Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa, alueellisen palvelutoiminnan vahvistaminen, laadun­varmennusjärjestelmien kehittäminen sekä henkilöstön kehittämi­nen (Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja rehtorin välillä solmittu tulosso­pimus).

Yhteistyöyliopistot tuovat alueelle omaa koulutustarjontaansa yhteistyösopimuksessa sovi­tun työnjaon mukaisesti. Myös alueen toimijoiden välisiä yhteishankkeita suunnitellaan ja toteutetaan.

Kokkolan yliopistokeskus on aktiivisesti mukana alueen strategises­sa kehittämisessä ja pyr­kii vaikutta­maan Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittisen oh­jelmakauden alueelliseen suun­nitteluun ja toteut­tamiseen mm. osallistumalla maakuntaohjel­ma-, aluekeskusohjelma- ja osaamiskeskusohjel­matyöhön sekä uu­sien EU:n tavoiteohjelmien suunnitteluun yhteis­työssä alue­hallintoviranomaisten kanssa.

Aluestrategiatyön jatkoksi vuonna 2005 pe­rustettu Keski-Pohjanmaan kor­keakoulujen neu­vottelu­kunta vastaa Keski-Pohjan­maan korkea­koulujen alueel­lisen yhteistyön strategian päivittämisestä sekä tukee yh­teistyötä edistämällä alu­een ja korkeakoulujen välistä vuoro­vaikutusta. Jyväskylän yliopiston puo­lesta kor­keakouluneuvottelu­kunnan asettaa Jy­väskylän yliopiston rehtori. Keski-Pohjanmaan ammatti­korkeakoulun puo­lesta neu­vottelu­kunnan yhtä­pitävällä päätöksellä asettaa Keski-Pohjanmaan am­matti­korkea­koulun osa­keyhtiön hallitus.

 

Asiakirjat ja web -sivut

Jyväskylän yliopiston elinikäisen oppimisen strategia

Yliopistolaki

Laki yliopistolain muuttamisesta

Jyväskylän yliopiston kokonaisstrategia

Jyväskylän yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja rehtorin välillä sovittu tulossopimus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnanohjauksen vuosikello

Keski-Pohjanmaan korkeakoulujen alueellisen yhteistyön strategia

Jyväskylän yliopisto, (www-sivut)

Oulun yliopisto, (www-sivut)

Vaasan yliopisto, (www-sivut)

Tampereen teknillinen yliopisto, (www-sivut)

Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen tutkimusstrategia

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laatuportfolio (intranet)

 

Jaa |