Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kehittäminen

tekijä: nielmapu — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.30

Toiminnan kehittäminen on siihen liittyvien prosessien jatkuvaa parantamista, syventämistä ja laajenta­mista. Kaikkia kehittämiskohteita ei kuitenkaan voida työstää kerralla, vaan ke­hittäminen ta­pahtuu vai­heit­tain kiireellisyyden ja tarpeellisuuden mukaan.

Kokkolan yliopistokeskuksessa seuraavien vuosien haasteena on koulu­tuksen työelämä­rele­vanssin pa­ranta­minen ja kou­lutuksen joustavoittaminen vastaamaan entistä laajem­min opis­kelun ja työ- ja perhe-elä­män yhteenso­vittamista. Avoimen yliopis­ton, maiste­riohjelmien ja täydennyskoulutuksen opetuk­sen laatua pai­notetaan ja kehitystyötä jatketaan (toiminta- ja taloussuunnitelma).

Kehittämistyötä tehdään yhteiskunnallista vuorovaikutusta koskevien strategi­oiden ja ta­voittei­den ke­hittä­miseksi, laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen kehittämi­seksi, sekä yhteiskunnalliseen vuo­rovai­ku­tuk­seen liittyvien asioiden valmistelussa si­ten, että yliopisto­jen intressit ja alueen tarpeet koh­taavat par­haalla mah­dollisella tavalla.

Kehittämistä tehdään jatkuvasti myös yhteistyön ja verkostoitumisen lisäämiseksi. Käytän­nössä se tar­koit­taa entistä laajempaa verkostoitumista alueella, sekä yhteistä infraa ja tukipalveluita syvempien yhteistyö­muotojen luomista ammattikorkeakoulun kanssa.

Yliopistokeskusten

kehittä­misen resursointi

Valtion yliopistokeskuksille myöntämää kehittämis­rahaa käytetään yliopistokes­kusten alue­vaikutusten vah­vistami­seen, toiminnan va­kiin­nuttami­seen ja keskus­ten ke­hittämi­seen alueidensa ai­kuis­koulu­tuk­sen koor­dinointi- ja resurs­sikeskuk­sina. Yli­opisto­jen yh­teiskun­nallisen ja alu­eellisen vaikuttavuuden pa­rantamisessa kehittämisra­ha on merkittä­vässä ase­massa. Tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu yli­opisto­keskus­ten toiminta­menorahoituksen vahvistaminen.

Arvioinnin kehittäminen

Alueellisen ja yhteiskunnalli­sen vaikuttavuuden arviointi on valtakunnallisella tasolla vasta hakemassa muotoaan, jolloin siinä eteneminen on perus­teltua tapahtua samanaikai­sesti muiden kanssa. Tuloskor­tin ja alueellisen vai­kuttavuuden mittariston kehit­tämistä jatketaan. Kehittämi­sessä hyödynnetään vuonna 2008 tehtävän yliopisto­keskusarvioinnin (OPM) yhtey­dessä saatavaa tietoa ja kokemuksia. Jatkossa huomioidaan, että vuorovaikutus on aina kaksisuuntaista: arvioinnin näkö­kulmaa laajenne­taan yli­opis­tokeskuksen näkökulman lisäksi alueen näkökulmasta ta­pahtuvaan ar­viointiin.

Asiakirja:

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta- ja taloussuunnitelma

  

Jaa |