Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Arviointi

tekijä: nielmapu — Viimeisin muutos maanantai 17. tammikuuta 2011, 16.30

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tuo arvioinnille uuden tehtävän: tulosten mit­taamisen rin­nalla arvi­ointia suunnataan alueelliseen vaikuttavuuteen, jolloin arvioitavaksi tulee se tukeeko tarjottava opetus ja tutkimus alueen tarpeita? Arvioidaan siis sitä onko tavoitteet ja painopistealueet asetettu oikein. Vai­kuttavuus on asetettujen tavoitteiden saa­vuttamista ja tarpeiden tyydyttämistä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus merkitsee kykyä tyydyttää tai vastata yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja yhteisöllisiin tarpei­siin. Toi­minnan laa­dun arvioinnilla sel­vitetään puolestaan sitä tehdäänkö sovitut asiat oikein.

Yhteiskunnallisen palvelutehtävän osa-alueita, ydinprosesseja ja - tuloksia sekä indikaatto­reita niiden arvi­oimi­seksi Jyväskylän yliopistossa on määritelty selvityksessä Yhteiskunnallinen palvelu­tehtävä Jy­väskylän yliopistossa: mitä se on ja miten sitä arvioi­daan? (Kivinen 2006). Selvityksessä palvelutehtä­vää tarkastellaan yliopiston näkökulmasta. Yli­opistokeskuksen näkökulmasta tarkasteltuna kaikki sen toiminta voidaan mää­ritellä yh­teiskunnalliseksi vuorovaikutukseksi, painottaen erityisesti alueellisen vuorovaikutuksen tasoa.

>

Arvioinnin organisointi

Yliopistolaki velvoittaa yliopistoja arvioimaan omaa toimintaansa. Yhteiskunnallista vuoro­vaikutusta kos­kevien tavoitteiden asettelua arvioidaan vuosittain käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä. Kok­ko­lan yli­opis­tokeskus arvioi toi­mintaansa sekä alu­eel­lista ja yhteiskunnallista vai­kuttavuutta toiminta­ker­tomuksen avulla. Tuloskor­tistoa käy­tetään ja edelleen ke­hitetään osana Kok­kolan yli­opisto­keskuk­sen joh­tamisen ja suunnittelun laatu­jär­jes­tel­mää. Sen tavoitteena on toi­mia keskeisenä johtami­sen, suun­nit­telun, ohjauksen ja seu­ran­nan väli­neenä. Samalla sitä hyödynnetään yhteisölli­senä stra­tegian muodostamisen sekä tavoitteista ja toimin­nasta tie­dot­tamisen välineenä.

Opetusministeriö käynnistää yliopistokeskusten arvioinnin vuonna 2008. Kes­keiset arvioin­tinäkökul­mat tulevat olemaan toiminnan laatu, vaikutta­vuus, yhteis­työn toimi­vuus ja alueen sitoutunei­suus. Arvioin­nin yhtenä tavoitteena on määrittää yliopistokeskusten koulutuksel­lista merkitystä korkeakou­luken­tässä.          

Mittarit ja mittaaminen

Tavoitteisiin pääsemistä Kokkolan yliopistokeskuksessa mita­taan tuloskortin mittareilla. Tutkintota­voittei­sen koulu­tuksen tuloksia mi­tataan valmistuneina tut­kintoina, avoimen yli­opiston toimintaa ar­vioidaan opis­kelijamäärinä ja suori­tettuina alempina kor­keakoulututkintoina, täyden­nyskou­lutuksen tuloksia mita­taan kou­lutukseen osal­listuneiden mää­rällä ja tut­kimusta julkaisujen määrällä. Yksikköta­son tuloskorteissa määritetään kunkin yksikön omaan toimintaan liittyviä mitta­reita.

Mittariston kehittämistyö Alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuu­s -näkökulman osalta on käyn­nistetty toteutta­malla koko henkilökunnalle suunnattu yh­teiskunnal­lista vuo­rovai­ku­tusta kartoit­tava kysely tammi-helmikuussa 2008. Ky­selyn ta­voitteena oli hankkia tietoa niistä vuorovai­kutuk­sen muo­doista, jota ei muun tilastoinnin (KOTA, TUTKA) yhtey­dessä ke­rätä. Mittariston laatimisessa hyö­dynnetään myös Jyväs­kylän yliopistossa tehtyjä selvityk­siä Kivinen (2006), Ritsilä ym. (2007).

Kehitystyötä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittariston rakentamiseksi tehdään myös valtakunnalli­sella tasolla, jonka tuloksena tietojen keruu tulee toivottavasti lähitulevaisuu­dessa osaksi systemaat­tista tilastoin­tia. Laa­dun arviointityö on jatkuva prosessina osana Jyväskylän yliopiston laatuprosessia.

Asiakirjat ja web -sivut

Yliopistolaki

Laki yliopistolain muuttamisesta

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuloskortisto

YVV kyselylomakkeet:
Henkilöstö
Yksiköt

 

 

Jaa |